Kategorie: Makaleler

Güncel Haber, Gündem, Makaleler, Perspektif
Maoist Komünistlerin Ulusal Sorun Çözümüne İlişkin Perspektifleri (1)

(Kongre tartışma yazılarından)

Ozan Emre

Tarihi deneyimler göstermiştir ki, ulusal sorunun çözüme kavuşmadığı her yerde ulusal sorun proletarya hareketinin çok önemli tartışma ve siyasal, politik gündemini oluşturmuştur. Bu olguyu ulusal sorunun hiç gündeminden düşmediği Türkiye devrimci sınıf hareketinin tartışmalarından da anlamak mümkündür.

Batı Avrupa ve Rusya’da en güçlü döneminde olduğu 20’nci yüzyıl uluslararası proletarya hareketi ulusların kendi kaderini tayin hakkının koşulsuz tanınması -Ki bu ezilen ulusun özgürce ayrılma ve kendi devletini kurma hakkıdır – üzerinde dönen tartışmaların kapsamlı olmasının yanında, bundan hiçte az önemli olmayan ve hiçte az yer kaplamayan diğer tartışma konusu ise aynı devlet sınırları içinde ezen ve ezilen uluslardan proletaryanın ortak mücadelesinin örgütlenme sorununun nasıl olması gerektiği üzerindedir. Çeşitli ezilen ulusların olduğu devlet sınırlarında proletarya nasıl örgütlenmeliydi?!

Burjuvaziye karşı proletaryanın zafere giden mücadele çizgisinde tayin edici olan çeşitli uluslardan proletaryanın sınıf birliğinin sağlanması hangi yolla mümkündü? Bu meselede Avusturya’da “ulusal kültürel özerklik” anlayışıyla açığa çıkan Springer ve O. Bavver ekolü ve Rusya’da Avusturya komünistlerinin ulusal programını takip eden Bund ve Polonya sosyalist partisi, Kafkasya sosyal demokrasisi içinde Menşevik unsurlarda karakterize olan milliyetçi düşünce meseleye bakışta bir yönünü oluştururken, diğer yönü ise uluslararası komünist hareketin enternasyonal temeli üzerinde gelişen ve pratikte Bolşeviklerin tüm Rusya’da zafere taşıdığı Leninist düşünce olarak ezen ve ezilen uluslardan proleterlerin örgütlenme meselesinde uzlaşmaz iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Bir düşünce her ulusun proleterlerinin ulusal dar görüşlülük kulvarında bir birinden ayrı her birinin başka yöne gitmesi, tamamen bir birinden bağımsız hareket edilmesi üzerine oturtulmuş, her ulusun proleter komünist örgütlerinin bir birinden ayrı mücadelesini benimseyen milliyetçi bir programdı. Bir diğer düşünce ise; çeşitli uluslardan proleterleri enternasyonalizm temelinde, ezen ve ezilen ulusların proleter komünist örgütlerini tüm Rusya proletaryasının önder gücü olarak RSDİP’te bir tek partide toplayan Leninist ulusal programdı.

Birincisi ulusal dar görüşlülüğü, milliyetçiliği, ikincisi ise ulusal sorun çözümünde proletarya enternasyonalizmi temelinde örgütlenmenin esas alınmasına dayanan işçi sınıfının ortak mücadelesini temsil etmektedir. Leninist Bolşevik program, ezilen ulusların özgürce ayrılma ve kendi devletini kurma hakkını koşulsuz tanırken, esas gücün çeşitli ezilen ulusların proleterlerinin ezen ulus pozisyonundaki Rus proleterleri ile tüm ezilen ulusların proleterlerinin de bir birleriyle ortak amaç olan kapitalizme karşı savaş hattında birleştirilmesine, ayrılmasının büyük anlamının hala Türkiye devrimci hareketi tarafından kavranabildiği söylenemez.

Avusturya’da ne olmuştu; ulusal sorunda dünya ölçeğindeki büyük gelişmeler yüz yıl öncesindeki konuya dair tartışma ve deneyimleri önemsizleştirmez.

Her şeyden önce Avusturya’nın birliği, Avusturya devletinin birliği düşüncesini (ÖDP, TKP ve türevlerinin ulusal sorunda Türkiye’nin birliği, Türk devletinin birliğini merkeze koymaları gibi) merkeze koyan ve toprağa dayalı özerkliği dışlayan (Bu milliyetçi görüşlerin Lenin ve Stalin’in görüşlerinin, RSDİP’in ulusal programının tam zıttıdır) ve “ulusal-kültürel özerkliği” ulusal sorunun çözümünde esas olan o. Bavver ve Springer’in teorilerine dayanan Avusturya sosyal demokrat partisinin yanlış yola saptığını tarihi toplumsal pratik göstermiştir. Milliyetçilikle lekelenmiş düşüncenin çeşitli ulusların proleterlerinin birliğini sağlayamayacağına dair ders alınması gereken bir örnek oluşturmuşlardır.

Avusturya sosyal demokrat partisi, daha 1897’den sonra (Wimberg parti kongresi) parçalanmaya başlamıştı.

Ulusal özerkliği kabul eden Bürn parti kongresinden (1899) sonra parçalanma daha da belirginleşmişti. “Sonunda işler o dereceye vardı ki, şimdi tek bir uluslararası parti yerine içlerinde Alman-Sosyal Demokrasisi ile en küçük bir ilişkisi olmasını istemeyen Çek Sosyal-Demokrat Partisi’nin de bulunduğu altı ulusal parti var” (1*) diyen Stalin “ulusal-kültürel özerklik” formülünün işçi sınıfı hareketinin birliğini yıkan ve milliyetlere göre ayrılmasına yol açan olumsuz niteliğine dikkat çekmektedir.

Stalin’in Avusturya’da 1897’den sonra bir birinden bağımsız altı parti dedikleri Alman, Çek, Polonyalı, Ukrayna, (Ruten) İtalyan ve Güney Slav Sosyal Demokrat partilerdir.

O dönem Avusturya’nın egemenliği altında olan altı ulusal etkenler çeşitliliği mevcuttu. Özcesi milliyetçi düşüncelerle “ulusal-kültürel özerklik” programı ulusal sorunun çözümünde işe yaramadığı gibi, daha önce bu ulusal faktörlerden proleterlerin birlikte örgütlerini tek bir Sosyal-Demokrat partide (KP’dir) birleştirmiş olan işçi sınıfı hareketi Avusturya’da altı ayrı sosyal demokrat parti olarak hareket edecek şekilde bir birinden ayrılmışlardır.

Rusya’da aynı dönemde benzer şekilde Avusturya komünist hareketine bulaşmış milliyetçi düşünce akımını takip eden Bund ve Kafkasya’da proleter hareket içindeki milliyetçi eğilimlere karşı Lenin ve Stalin’in ideolojik mücadelesinin işaret ettiği doğrultu isabetle doğrulanmıştır. Tüm Rusya’da ulusal sosyal demokrat partilerin özerkliği güvencelenerek proletaryayı tek bir çatı altında toplayabilen RSDİP’in enternasyonal Marksist örgütlenme bayrağı altında kalmak istemeyen Bund’çu sosyalistler keza birleşmeye hiç yanaşmayan Polonya sosyalist partisi örnekleri proletaryanın gücünü bölen milliyetçi akımın temsilcileri olarak tarihe geçtiler. Doğru anlaşılması bakımından belirtelim, ulusal sosyal-demokrat partilerinden Rusya devlet sınırlarında Rus sosyal demokrasisi dışında, milli baskı altında olan uluslardan proleterlerin komünist partileri anlaşılmalı. Örneğin Polonyalı, Letonyalı, Estonyalı komünistlerin partileri gibi.

Proleter sınıf hareketi tarihi göstermektedir ki, ulusal sorunun çözümünde bilimsel programa sahip olmayan proleterlerin isimleri ne olursa olsun aynı devlet sınırları içinde ezilen ulusların işçileri ile ezen ulusun işçilerini aynı amaç doğrultusunda birleştirmeyi başaramamışlardır. “Ulusal-kültürel özerklik” gibi Marksist olmayan programa sahip akım Avusturya’da çeşitli etnik yapılardan proleter komünist örgütlerin ortak mücadelesini parçalamıştır. Avusturya akımıyla uyumlu milliyetçilikle hareket eden Bund proleter enternasyonalizmi bir kenara atmış, tüm Rusya proletaryasından bağımsız kendi başına hareket etmeyi seçmiştir.

Ulusal sorun programında ulusların kaderini özgürce tayin etme görüşünde olan Leninist çizgi ise tüm Rusya’da ezen ulus olarak Rus proletaryası ile ezilen ulusların proletaryasının birliğinin kurulmasının başarılmasıyla doğruluğunu kanıtlamıştır. RSDİP kendisinden önce kurulan Polonya, Litvanya, Letonya gibi ezilen ulusların komünist partileri de dahil tüm Rusya’daki ezilen milliyetlerden işçilerin komünist örgütleriyle (Sosyal-Demokrasisiyle) enternasyonalizm ilkesine bağlı birleşmeyi başarmamış olsaydı tüm Rusya’da sosyalist devrim hayal olurdu. Lenin ve Stalin’in Bund’çularla polemik ve ideolojik tartışmaları komünistler ile milliyetçi burjuva bir ulusal hareket arasındaki bir tartışma olmadığı, komünizm hareketi içinde küçük-burjuva oportünizme ulusal meselede burjuva milliyetçi akımın etkisine giren akıma karşı bir iç tartışma olduğu gözden kaçırılmaktadır. Bu nedenle azınlık durumunda Rusya’da yayılan Yayudi işçi ve emekçilerin bir sosyal-demokrat örgüte (Bund) sahip olmasının nasıl caiz gösterilebildiği üzerine de pek düşünülmemektedir.

Böylesi hatalı ve yüzeysel bakış açısı ulusal sorunda proletaryanın ve enternasyonal örgütlenme meselesinin gözden kaçırılmasına hizmet etmektedir. Dahası tüm Rusya’da onlarca azınlık ve uluslar proletaryasının tek bir Rus işçilerinin sosyal demokrat partisiyle örgütlendiği, ezilen uluslarda sosyal demokrat partilerin olmadığı sosyalizm tarihi konusundaki cahilliğide gösteren düşünceyle hareket edebilmektedirler.

Ulusal sorunun çözümünde ulusların özgürce ayrılma ve kendi devletini kurma (UKKTH denilen) hakkı nasıl vazgeçilemez dayanak noktası ise, çeşitli milliyetlerden işçilerin uluslararası birleşmesi -örneğin Türkiye sınırlarında ezen ulustan Türk, ezilen ulustan Kürt işçi ve emekçilerinin yanı sıra azınlık milliyetlerden işçilerin birleşmesi ilkesinde ulusal sorunun çözümünde bir diğer zorunlu dayanak noktasıdır.

Ulusal çelişkinin çözümünde ezen ve ezilen ulusların işçilerinin birleşmesi, örgütlenme sorununun açıklığa kavuşturulması ve enternasyonalizm ilkesine bağlı şekilde proleterlerin birleşmesi görevinin bir kenara atılması ve sadece yüzeysel olacak biçimde UKKTH’ndan söz edilmesi ulusal sorunun çözümünde zorunlu dayanaklardan kopmaktır.

Demek oluyor ki, ulusal meselenin çözümünde proleter komünist hareketin zorunlu dayanak noktaları programsal olarak özgürce ayrılma hakkının tanınması, diğeri ise enternasyonalizm temeli üstünde çeşitli milliyetlerden işçileri birleştirecek, aynı amaç doğrultusunda savaştıracak kurulmuş bir örgüt biçiminin olması zorunlu iki noktadır. İkisinden biri olmazsa proletaryanın sınıf çıkarı savunulamaz.

Gerek batı Avrupa gerekse de Rusya’da ulusal çelişkiyi proletaryanın davası açısından önemsiz bulan, küçümseyen, hatta karşı çıkanlar veyahutta Avusturya’lı sosyal-şovenler gibi Avusturya’nın devlet birliği”nden hateket edip “ulusal-kültürel özerklik” önerenlere karşı Lenin ve Stalin bir ilke olarak ulusların devlet biçiminde örgütlenmek üzere ayrılma hakkını -UKKTH’nı- koydular. Peki Avusturya’da altı (6) ayrı ulusal sosyal demokrat (komünist) partiye ayrılmış, milliyetlere göre ayrı ayrı hareket etmenin düpe düz bir olgu olarak sınıf hareketinde baş ağrıttığı ve Yahudi milliyetçiliği bataklığına batmış Bund’un RSDİP’den ayrılmasına karşı Lenin tarafından, Rus komünistleri tarafından ileri sürülen örgüt biçimi ve ilkesi neydi?

Rusya’da Leninist örgüt biçimi anlaşılmaz ise ulusal sorunda çözümün bu dayanak noktası kavranamaz.

İşçilerin milliyetler bakımından sunurlanmasına örnek teşkil eden Avusturya’da ortak örgütlenme biçiminden ayrılarak ayrı ayrı hareket eden altı ayrı etnik yapıya mensup altı ayrı dönemin komünist partileri, keza Polonya’da sosyalist parti (PSP) Rusya’da RSDİP’den ayrılmış Bund’la komünist hareket içinde somutluk kazanmış ulusal dar görüşlülük ve milliyetçiliğe karşı Rusya komünist hareketinin örgütlenme biçiminin oturduğu enternasyonal anlayışı çıkış yolu olarak gösteren Stalin’i, “Böyle bir duruma karşı tek çıkar yol enternasyonalizm ilkelerine dayanan örgütlenmedir.

Rusya’nın bütün milliyetler işçilerinin hemen tek ve birleşmiş topluluklar içinde toplanması bu toplulukların tek bir parti içinde birleştirilmesi- Görev işte budur.

Partinin bu kuruluş biçiminin bölgelerin tek bir bütün içindeki parti, içindeki geniş bir özerkliği dışlamadığı, ama içerdiği kolay anlaşılır” (2*)

Türkiye’de komünistlerin ezici çoğunluğunun üstüne eğilmekten kaçındığı bu Marksist örgütlenme biçiminin ruhuna ve özüne sonuna kadar sadık kaldıklarını kanıtlayan Leninist parti, ulusal sorunda enternasyonalist ilke temelinde hareket ederek Rusya’daki bütün milliyetler işçileriyle, onların komünist örgütleriyle birleşebilmiş ve ulusal sorunda proletaryanın çözüm yolunu zafere taşınmasında önderlik etmiştir.

RSDİP örgütlenme biçiminde ezilen ulusların işçi sınıfının komünist örgütlerine (Sosyal-Demokrat partilerine) geniş özerklik tanıyan ve bu ulusal komünist parçaları kendi içinde, yani tek partide toplamayı, birleştirmeyi başarmış uluslararası bir partiydi. Milliyetçiliğe batmış Bund sahip olduğu bu geniş özerkliği yeterli görmeyerek işçileri milliyete göre sınırlamayı ve tamamen bağımsız hareket etmeyi seçerek RSDİP’ten ayrılmıştır. Fakat ezilen bütün ulusların işçilerinin şu yada bu düzeyde toplaştığı komünist örgütlerin hepsine pratikte sadık kalarak RSDİP içinde tüm ulusların proleterleriyle güçlerini birleştirmişlerdir. Almanya, Avusturya ve Rusya’nın sömürgesi durumunda olan Polonya’da RSDİP’ten önce kurulan Polonya Sosyal Demokrat Partisi ve Letonya Sosyal Demokrat Partisi keza Kafkasya sosyal demokrat örgütler gibi ezilen uluslar proleterlerinin geniş özerklik tanıyan örgütlenme biçimine uygun olarak RSDİP içinde birleşmiş oldukları ve ortak örgütlenmeyi başardıklarını tarih bize söylemektedir.

Stalin’in “Rusya’nın bütün milliyetler işçilerinin hemen tek ve birleşmiş toplulukların tek bir parti içinde birleştirilmesi -görev işte budur” çıkış yolu olarak gösterdiği örgütlenme biçimi budur. Çoklu komünist partilerin tek bir partide birleştirilmesi!.

RSDİP’ten önce yada sonra ortaya çıkmış tüm Rusya’da çeşitli ulusların ayrı ayrı duran komünist partileri tek bir parti RSDİP içinde birleştirilmiştir. Enternasyonalizm ilkesine dayanan ve ulusal sorunun çözümünde proletaryanın dayanak noktası olan bu örgütlenme biçiminin tüm Rusya’da sosyalist devrimin zaferini olanaklı kılan komünistlerin örgütlenme biçimi ve çizgisi olduğu unutulmamalıdır. Bu bakış açısı ezilen uluslar proleterlerinin bir örgütte toplanmasını -örneğin Polonya yada Litvanya, Letonyalı işçilerin ülkelerinde komünist bit örgütte toplanmasını dışlamadığı aksine işçilerin bir örgütte toplanmasının savunulduğu, ama aynı devlet sınırları içinde çeşitli uluslardan işçilerin ayrı ayrı birbirinden tamamen bağımsız partiler (Bund’un RSDİP’ten tamamen bağımsız hareket etmek için ayrılması gibi) olarak hareket etmesinin dışlandığı gözden kaçırılmamalı.  Bu anlamda enternasyonalizme aykırı olan ezilen milliyetler işçilerinin komünist partisi kurması değildir, bu partilerin işçileri milliyete göre sınırlamasıdır. Tüm uluslardan işçileriyle birleşmenin biricik yolu olan tek bir parti içinde birleştirilmesinin reddedilerek ulusal dar düşünce ile kendi başına bağımsız hareket edilmesidir.

Enternasyonalizme aykırı olan her hangi bir ezilen ulusun işçilerinin komünist partisine sahip olması değil, (asıl bu hakkı dışlamak enternasyonalizmi yok saymaktır) bu örgütün ayrı hareket etmesidir. Aksi taktirde tüm Rusya’da Yayudi işçiler arasında olan Yahudi Yadistçe dilinde yayınlara sahip, kongre, konferanslarını yapan ve bir merkeze sahip bir örgüt olarak Bund’un (RSDİP’den önce kurulmuştur) geniş özerklik tanınan bir biçimle RSDİP’le birleşmesi mümkün olamazdı. Aynı şey Polonya, Letonya ve Kafkasyalı komünist örgütler içinde geçerlidir. Keza Polonya’da iki farklı sosyalist partiden sadece Roza Lüxemburg’un önderlerinden biri olduğu Polonya Sosyalist-Demokrat Partisi ile RSDİP birleşebilmiştir.

Polonya’lı komünistler Almanya’nın egemenliğindeki Polonya parçasında ise Alman komünist hareketiyle birleşmişlerdir. Geniş özerkliği yeterli görmeyip tamamen bağımsız hareket etmek için gerek RSDİP’den ayrılan, tekrar birleşen ve yeniden ayrılan Bund örneği, gerekse de RSDİP ile birleşmeye hiç yanaşmayan Polonya sosyalist partisi (PSP) örneği Lenin ve Stalin tarafından milliyete göre ayrı örgütlenme olarak tanımlanmış, enternasyonalizm karşıtı dar milliyetçilik örneklerine konu olmuşlardır. Milliyete göre ayrı hareket edilmesi yolunu tutan dar milliyetçi “sosyalistlerin” tüm Rusya proletaryasının ortak sosyalizm davasının baltalanmasına bu partilerin Bund ve PSP’nin tutumu örnek gösterilmiştir.

Enternasyonal proleter çizgiyi temsil eden Lenin yoldaşın reddettiği milliyetlere göre örgütlenme biçiminin gözden kaçırılması veyahutta yeterince kavranmaması kaçınılmaz olarak kişiyi bir çok ezilen ulusun olduğu devlet sınırları içinde çeşitli milliyetler işçilerinin komünist örgütlere sahip olmadıkları, sadece egemen ulus işçilerinin komünist örgütüyle örgütlendikleri yanlış sonuca götürür.

Kapitalist meta üretimi ve dolaşımının belli bir oranda geliştiği modern toplumlarda böyle bir dar örgütlenmede eşitsiz bakış açısıyla çeşitli milliyetler işçilerinin sosyalizm ortak davasında örgütlenemeyeceği çok açıktır. Oysa ezen yada ezilen uluslarda olsun işçiler ne kadar çabuk ne kadar sağlam ve Marksist enternasyonalizm bayrağını yukarı kaldırırlarsa Rusya’da olduğu gibi tüm uluslardan işçilerin birleşmiş topluluklarının tek bir partide birleştirilmesi o kadar hızlı ve sağlam olacaktır.  Lenin örgütlenmedeki, dahası tüm Rusya’da çeşitli uluslar işçilerinin bir birinden bağımsız ayrı hareket eden, kaçınılmaz olarak sadece kendi dar ulusal sınırlarıyla meşgul olmaktan kurtulamayan ulusal komünist partileri Stalin’in “milliyetler işçilerinin birleşmiş toplulukları” dediği partileri -RSDİP’de birleştirmesidir. RSDİP’den önce kurulan Polonya, Litvanya komünist partileri Bund yada farklı tarihlerde oluşmuş Estonya, Letonya, Ukrayna, Finlandiya proleterlerinin bir birinden bağımsız komünist partileri birleşmeyi değil de, her biri ayrı yöne bağımsız hareket etmeyi seçseydi ve RSDİP’de birleşmeyi reddetselerdi tüm Rusya’da 1917 Ekim Sosyalist Devriminin zaferi, çeşitli milliyetler işçilerinin gönüllü birliği üzerine kurulan proletarya diktatörlüğü devlet sistemi gerçekleşmezdi. Lenin’in ulusal sorun programı ve çeşitli uluslardan proleterlerin ortak örgütlenme biçimi aynı zamanda çeşitli ulusların proletaryasının sosyalist uluslar devletlerinin eşit birliğinde ifadesi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin de örgütlenme temelini oluşturur. Sovyetlerde devletlerin birliğine ulaşan yolun partilerin birliğinden geçtiğini Türkiye’deki sınıf hareketi kavrayamamıştır.

Ulusal sorun çözümünde geniş bölgesel-özerklik formülünden devletlerin federatif birliği formülüne Ekim Sosyalist Devriminden hemen sonra geçen Rusya komünistleri 1918’de federatif örgütlenmeyi proletaryanın örgütlenmesine uygun görmüş ve 1919 RKP 8’nci kongresinde programına almıştır.

Bu plan ulusal meselenin çözümünde “Tam birlik yolundaki geçiş biçimlerinden biri olarak Sovyet tipi üzerine örgütlenmiş devletlerin federatif birliğini” (3*) içermektedir. Bu görüş ilk kez Leninin “Emekçi ve sönürülen halkların bildirgesi” başlıklı önerisinde (1918) dile getirildi.

“Rusya sovyetler cumhuriyeti, özgür ulusların özgür birliği temelinde ulusal sovyet cumhuriyetlerinin federasyonu olarak kurulur” (4*) görüşler doğrultusunda gerçekleşmiştir. 1922 yılında 8 sovyet cumhuriyeti ve özerk bölge cumhuriyetlerden oluşacak Sovyetler kurulmuştur. Zamanla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin sayısı artmıştır.

1930’lu yıllarda eşit haklara sahip sovyetik sosyalist cumhuriyetlerin özgürce katıldıkları federal devlette; Rusya sovyet sosyalist federatif cumhuriyeti, Ukrayna SSC, Beyaz Rusya SSC, Azerbaycan SSC, Gürcistan SSC, Ermenistan SSC, Tacikistan SSC, Kazakistan SSC, Kırgızistan SSC, Korelifin SSC, Moldovya SSC, Letonya SSC, Estonya SSC olmak üzere 16 sosyalist cumhuriyet vardı.

Sovyetler Birliği devlet örgütlenmesinde çeşitli ulusların birlik cumhuriyetleri yanı sıra, özerk cumhuriyetler ve özerk bölgeler vardır. Yerel devlet iktidarı organları; bölgeler, özerk bölgeler, ilçeler, reyonlar, kentler, kırsal topluluklar başkanlığı emekçi temsilcileri sovyetleri aracılığıyla yönetilmiştir.

Yasama yetkisinin SSCB yüksek Sovyetinde olduğu organ birlik sovyeti ve milliyetler sovyeti denilen iki meclisten kurulur. Meclisler son derece demokratik bir sistemle oluşturulmaktadır.

Birlik sovyeti seçim bölgelerinde 300.000 kişiye bir temsilci düşecek biçimde seçilir.

Ulusları temsil eden milliyetler sovyeti ise yurttaşlar tarafından federe ve özerk cumhuriyetler, özerk bölgeler, ulusal işçiler toprakları çerçevesinde federe cumhuriyet başına 25, özerk cumhuriyet başına 11, özerk bölge başına 5 ve ulusal ilçe başına 1 temsilci düşecek şekilde seçilir. Dört yıllık süreyle seçilen bu temsilciler milliyetler sovyetlerini temsil etmektedirler. Birlik sovyeti ile milliyetler eşit haklara sahiptirler ve SSCB yüksek sovyetini oluştururlar. Daha geniş bilgi için sovyet anayasasına bakılabilinir. (5*)

Anlaşıldığı üzere ulusal sorunun çözümü federe cumhuriyeti, özerk cumhuriyeti, özerk bölge, ulusal ilçe şeklinde en küçük ulusal etkenlere varana denk eşit bir örgütlenmeye ve temsiliyete gidilmiştir. Bütün bu ulusal bileşenlerin komünist örgütleri vardır. Rus merkezli tek komünist parti gibi bir anlayış ve örgütsel biçim hiçbir zaman Rus komünistlerinin gündeminde olmamıştır. Örneğin Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kapsamında örgütlenmiş Abaza özerk sovyet sosyalist cumhuriyeti, Acaristan özerk sovyet sosyalist cumhuriyeti Güney Osetya özerk bölgesi bulunduğu gibi Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Kırgızistan gibi sovyet sosyalist cumhuriyetlerinin her birinin kapsamında olan toplam sayıları onlarca ifade edilecek özerk sovyet cumhuriyetleri, özerk bölgeler, ulusal ilçeler mevcuttur. Bütün bu ulusal etkenlerden oluşan emekçi halklar bahçesinde her bir ulusal etken kendi yerel komünist örgütlenmeleriyle temsil edilmekteydi.

Yukarıda sayılan herbir federe sosyalist cumhuriyetin SSCB anayasası ile uyum içinde ayrıca kendi anayasası vardır. Birlikten çıkma hakkına sahiptirler. Kendileri onaylamadan ülke sınırlarına kimse dokunamazdı. Bütün federe cumhuriyetlerle aynı haklara sahiptirler. Ayrıca maliye, ekonomi, beslenme, çalışma, denetleme, eğitim ve kültür görevlerini kendileri yapmaktaydı. Orda, dış ticaret, donanma, ulaştırma, posta görevleri ise merkezi federal sosyalist devlet tarihi de yürütülmekteydi.

Federe cumhuriyetler, özerk cumhuriyetler ve daha küçük ulusal bileşenler, ulusal komünist partiler aracılığıyla yönetilmektedir. Özcesi bu ulusların her birinin komünist partileri, kendi başkentleri, güvenlik birimleri, anayasaları, hukuk sistemleri, yasama faaliyetleri birer devlet olarak kurulmuş toplumsal birimlerdir. “Sovyetler Birliğinde 60 ulus ulusal grup olduğu” (6*) dikkate alındığında ulusların kendi dillerinde örgütlenmeden, kendilerini temsil etmeden birleşmenin olanaksız olacağı kendiliğinden anlaşılır.

Tarihte benzeri olmayacak biçimde Sovyetlerde ulusların kardeşçe bir birlerine tek kurşun sıkmadan, kanlı bir boğazlaşmaya meydan vermeden yaşamasının “sırrı” Leninist ulusal sorun çözüm programındaki bilimsel özdedir.

Sovyet cumhuriyetlerinin kuruluşunda henüz işin başındayken büyük Rus şovenizminin parti üyeleri üzerindeki etkilerine dikkatleri çeken sosyal-şoven etkilerin kırılması ve geçmişin kalıntılarından kurtulmak için 1923 yılındaki 12’nci kongresinde RKP dikkat çekici kararlarından bir bölüm:

“Kongre pratik önlemler olarak merkez komitesine;

A) Ulusal cumhuriyetlerde partinin yerel militanlarından oluşan yüksek tipte Marksist çevreler örgütlemeye;

B) Ulusal dillerde öğretisel Marksist yazının geliştirilmesine;

C) Doğu Halkları Üniversitesinin ve bu kuruluşun çevredeki şubelerinin pekiştirilmesine;

D) Ulusal komünist partilerinin merkez komitelerine bağlı olarak, ülke militanlarından meydana gelmiş öğretici grupların kurulmasına;

E) Ulusal dillerde komünist yığın yazınının geliştirilmesine;

F) Cumhuriyetlerdeki parti eğitim çalışmasının pekiştirilmesine;

J) Cumhuriyetlerde gençler arasındaki çalışmaların pekiştirilmesine girişmek için vekalet verir” (7*)

Ulusal baskının ortadan kaldırılması ve ulusların işçi ve emekçilerin karşılıklı güveni ve kardeşçe birliğinin yurdu olan Sovyetlerin, sosyalizmin ulusal sorunda çözümü bu temele dayanır.

Devrimden önce yaratılan proleterlerin örgütsel birleşme biçimindeki eşit ve demokratik muhteva, devrimle birlikte çeşitli uluslar devletlerin proletaryanın sınıf iktidarıyla federal birliğine dönüşmüştür. Rusya’da komünist hareket sadece 1917 sovyet sosyalist devriminden sonra ulusal komünist partileri MK’ları gibi yönetici organlar sistemine sahip olmadı, devrimden önce de ulusal komünist partilerin MK’leri yönetici parti organları sistemine sahipti. Enternasyonal örgütlenme biçimi Ekim Sosyalist Devriminden sonra ulusların federal sosyalist cumhuriyetler birliği şeklinde örgütlenmesiyle, bu örgütlenmeye uygun olarak federal cumhuriyetlerin her birinde söz konusu ülkenin komünist partisi ve merkez komitesi örgütlenmesine sahipti. Bütün ulusal etkenlerin kendi dilleri ve özgürleşmeleriyle örgütlenmesi ulusal meselede sosyalizmin eşitlikçi ruhudur ve bu sovyetlerde pratikleştirilmiştir. Sanıldığı gibi partinin sovyetlerdeki yönetimi sadece SBKP (B) MK’dan ibaret değildi, bu yönetici merkez komitenin dayandığı çeşitli ulusal komünist partilerinin MK’leri yönetici organları sistemi vardı. SBKP (B) merkez komitesinin çalışmaları üzerine 18’nci parti kongresine sunulan raporda (10 Mart 1939) partinin mevcut yönetici ve alt organların durumunu anlamamızı kolaylaştıracak açıklıkta yönetici organlar sistemi hakkında şöyle diyor:

“Şimdi (10 Mart 1939 kastediliyor) yönetici parti organları sistemi içinde SBKP (B) MK’si başta olmak üzere 11 merkez komitesi, 6 bölge komitesi, 104 yöre komitesi, 30 çevre komitesi, 212 ik komitesi, 336 kentsel reyon komitesi, 3478 kırsal reyon komitesi ve 113.060 temel parti örgütü var” (8*)

Açık olarak sosyalist devletin örgütlenme biçiminin çeşitli ulusların birliğinin dayandığı temeli açıklamış bulunuyoruz. Sosyalist Sovyetler Birliği proletarya diktatörlüğü devlet sistemi olarak ulusal komünist partilerinin merkez komitelerinin oluşturduğu yönetici parti organları sistemi içinde binlerce parti örgütüyle yönetilmekteydi. Rus merkezli tek komünist partisiyle değil, Rusya devlet sınırlarındaki çeşitli tüm ulusların komünist partilerinin birliğinden oluşmuş proleterlerin eşit ve demokratik yönetim sistemi.

Ulusal sorunun olduğu Türkiye’de devrimci sınıf hareketi sovyet sosyalist devriminin örgütlenme ilkelerini ve biçimini benimsemek durumundadır. Egemen ulus tek merkezli, tek örgütle çeşitli ulusal etkenlerin dikkate alınmasını dışlayarak çeşitli milliyetler proleterlerinin birliğinin sağlanamayacağının görülmesi ve kavranması yürünmesi gerekli olan ilk adımı olacaktır.

Kürt ve Türk proleterlerinin birliğinin ancak örgütlenme biçiminde eşit haklara, örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğunu kavramaktan geçtiği açık değilmidir?

Sınıf savaşımı tarihi deneyiminden doğru sonuçların çıkarılması günün ve geleceğin kazanılması, yürünmesi gereken rotada araçların biçimi ve işlevi bakımından hayati önemdedir.

Sovyet Sosyalist Ekim Devriminin enternasyonal tecrübelerinden öğrenmek gayesi ile üzerine dikkatle eğiliyoruz.

Leninin ulusal sorun çözümünde yükseklere kaldırdığı Marksizm bayrağına tutunmak Türkiye’de proletaryanın ulusal sorun çözümünde dayanması gerekli perspektiftir. Marksist ulusal sorun çözümünden uzaklaşan Türkiye devrimci hareketinin daha detaylı değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

devam edecek…

Dünya, Güncel Haber, Gündem, Makaleler, Ölümsüzlerimiz
Aufruf zur Beteiligung und gedenken von Präsident Gonzalo in Ludwigsburg, Deutschland

In Deutschland und in verschiedenen Ländern Europas finden Gedenkveranstaltungen für Präsident Gonzalo, den unbeugsamen Krieger des Weltproletariats und der Kommunistischen Partei Perus, statt.

Organisiert wird die Veranstaltung zum Gedenken an Präsident GONZALO am Sonntag (26. September) in Stuttgart/Ludwigsburg, der südlichen Region Deutschlands, vom Alevitischen Kulturzentrum, der Süddeutschland Partisanen und Revolutionären Demokratie für das Volk.

Der kommunistische Führer Präsident Gonzalo, der am 12. September 1992 durch eine gemeinsame Operation des peruanischen faschistischen Staates und der CIA inhaftiert wurde und 29 Jahre lang in Einzelhaft unmenschlicher Isolation ausgesetztwar und am 11. September 2021 getötet wurde, gehört MLM-Organisationen und revolutionären Kräften auf der ganzen Welt und wird von ihnen gefeiert.

Eine der Veranstaltungen zum Gedenken an Präsident Gonzalo findet an diesem Wochenende – 26. September 2021 – um 14.00 Uhr im ludwigsburger AKM local statt.

Indem sie präsident Gonzalos Leichnam nicht einmal an seine Familie verschenkte, zeigte die peruanische Regierung, die das grundlegendste Recht verletzte, wie viel Angst sie vor Gonzalo und den Massen hatte, ihn zu beanspruchen, mit ihrer mörderischen und brutalen Politik, den Körper von Präsident Gonzalo durch ihr Sondergesetz zu verbrennen und zu zerstören. Präsident Gonzalo wird jedoch im rechtmäßigen Widerstand des internationalen Proletariats und der unterdrückten Völker am Leben erhalten werden, und keine reaktionäre und faschistische Praxis wird dies verhindern.

 Präsident GONZALO Gedenkveranstaltung am Sonntag (26. September) organisiert von der Süddeutschland der Partisanen und Revolutionäre Demokratie für das Volk im Alevitischen Kulturzentrum Ludwigsburg um Stuttgart/Ludwigsburg, Süddeutschland;

* Die Hommage wird mit Präsentationen der Synergie und der organisationsorganisierenden Institutionen gehalten, die Gonzalos MLM-Wissenschaft und seine Ansichten über die historische Bedeutung der Volkskriegslinie für die proletarische Weltrevolution synthetisierten, einschließlich Auszügen aus dem peruanischen Volkskrieg und dem Kampf von Gonzalo.

Die Gedenkveranstaltung wird von Süddeutschlands der Partisanen– und Revolutionären Demokratie  organisiert; Wir laden alle revolutionären Institutionen, revolutionär-demokratischen Individuen und Kreise ein und rufen das Denkmal des Widerstands, den Kommunistischen Führer Präsident Gonzalo, auf, eigentum zu beanspruchen.

Gençlik, Güncel Haber, Makaleler, Mücadele
Líder de MLM… ¡La memoria del comandante Baba Erdogan ilumina el camino de nuestra lucha!

Serdar Okan

Es un río que fluye…

„… Cuando se le preguntó cuáles fueron los desarrollos políticos que hicieron a Baba Erdogan tan grande y tan simbólico en las filas del proletario.

Respuesta:

Aunque la minoría oprimida pertenece al ojo de molino y a la fe, no es el caso que maneje cada lucha desde una perspectiva de clase…

Iniciativa en voluntad y acciones…

Difundir el amor y el respeto al frente de los desvalidos…

Tolerante con sus camaradas y camaradas en las trincheras, así como despiadado con el enemigo…

Oposición de clase al encarcelamiento en mazmorras en todas las circunstancias…

Estilo planificado y rápido en las acciones…

Implementar la línea del partido y la disciplina en el mundo de la gente…

Se ha ganado el respeto y el amor de todos los segmentos de las luchas de clases, campos y organizaciones en las que ha luchado toda su vida.

Baba Erdogan organizó todos los campos como una guerra de clases en la lucha disciplinada y proceiva dentro del Partido y tenía un personal que encarnaba la teoría y la armonía práctica de la Guerra Popular, que aún no ha salido a la luz con su postura estable y decisiva. Cada desarrollo y contradicción está simbolizado por el esfuerzo de crear nuevas posiciones y espacios de „masas a masas“.

Redadas policiales en mi clase… La incursión del canguro… Podemos notar que es un líder comunista que hizo su primer desembarco en el Mar Negro al frente de la guerra de guerrillas y la unidad guerrillera que formó la arteria carótida de la liberación de los pueblos del país.

Baba Erdogan es un líder indomable de la estrategia de guerra popular. Baba Erdogan es el líder comunista revolucionario que ha escrito su nombre en mayúsculas en la historia de la revolución y la lucha armada de nuestro país.

Maestro de la guerra de guerrillas campesina en el campo, es el comandante del propagandista armado que sacudió las cenizas muertas de la Pacificación que cubría a las masas en las ciudades.

Años de la infancia:

Baba Erdogan nació el 2 de enero de 1960 en Sırtkan, un pueblo de montaña en el distrito de Hozat de Dersim, según los registros de población. Era el 6º de 8 hijos de una familia pobre de Dersim. Sus años de infancia los pasó escuchando los recuerdos del genocidio de 1937/38 y la posterior masacre. Comenzó la escuela en 1968 cuando se abrió la escuela primaria en los pueblos de Babilonia (su nombre real), que creció escuchando los recuerdos del período de resistencia de sus abuelos. Dado que sus hermanos mayores se establecieron en otras ciudades debido a su educación empresarial y universitaria, Babilonia fue a la escuela e hizo el trabajo diario en el pueblo, cosechando cultivos en el campo y pastoreando en las montañas … Como todos los demás jóvenes de Dersm.

Después de terminar la escuela primaria babilónica en su pueblo, fue a su hermano mayor en Elazig en 1973 y comenzó la escuela secundaria. La escuela secundaria a la que asistió, anteriormente conocida como escuela secundaria de la revolución, es una escuela donde la lucha contra los fascistas es intensa. Babilonia se encuentra con pensamientos revolucionarios por primera vez aquí. Comienza a simpatizar con Dev-Genç. Durante este período, comenzó los cursos de boxeo debido a su interés en los deportes. Babilonia es ahora una de las figuras prominentes en la lucha contra los fascistas en la Escuela Secundaria Revolución.

Adolescencia;

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1976, Babylon se fue a vivir con su otro hermano, un maestro de secundaria en Erzurum Khorasan, para estudiar la escuela secundaria. Poco después de irse, después de que la casa de su hermano fuera asesinada a tiros por los fascistas, la cita de su hermano se hizo en Estambul. Se matriculó en la escuela secundaria Izet Ünver en Gungoren, Estambul, donde llegó por primera vez a Babilonia. Durante este período, a veces se quedaba en la casa de su hermano, que era un maestro de secundaria, mientras que el Sitio, donde se alojaba su otro hermano, que era en su mayoría un estudiante universitario, hizo su propio lugar en el dormitorio de estudiantes. Aquí, conoce los pensamientos de Ibrahim Kaypakkaya en Estambul, donde llegó como simpatizante de Dev-Genç, inspirado por su hermano, que es estudiante de la universidad de Estambul, y sus amigos revolucionarios a su alrededor. Babilonia tomó su lugar en las filas partisanas en la Plaza Taksim durante los sangrientos eventos del 1 de mayo de 1977. Cuando regresó a Hozat para estudiar 2º y 3º grado de la escuela secundaria, Babylon es ahora un partisano decidido que defiende las ideas de Ibrahim Kaypakkaya.

Cuando combina su personalidad carismática con su naturalidad y su lado juguetón, sobresale como un líder querido en la juventud. Mientras estudia la escuela secundaria en Babilonia, se apresura de acción en acción mientras hace el trabajo de la aldea. Durante este período, perdió a su madre en el otoño de 1977, y más tarde se casó. Después de terminar la escuela secundaria en 1979, se estableció en el pueblo debido a sus crecientes responsabilidades. Por un lado, se dedica a los asuntos de la aldea, mientras que por otro lado es activo como simpatizante avanzado.

La ocupación de la tierra tiene lugar en las famosas acciones de la época, como la agitada acción del Primero de Mayo en Dersim. Vive en el pueblo, por lo que está en contacto con la guerrilla. Orhan Bakır (Armenak Bakırjian), uno de sus queridos camaradas, llamó a su hijo Orhan, que nació inmediatamente después de que valiera la revolución en Karakoçan. Como simpatizante delantero, realiza todas sus funciones.

Años activos del Partido;

Babilonia se unió a la guerrilla en el verano de 1985 y se está desarrollando rápidamente políticamente mientras avanza en su dirección militar. Este período de intensificación de las discusiones de la conferencia es también un período de grandes pérdidas en el campo. En 1987, cuando se produjo la segregación Dabk – Conference dentro del TKP (ML), Babylon tomó su posición a favor del ala Dabk y en septiembre de 1987 tomó su lugar como subsecretario del DABK dentro del equipo de gestión de Dabk. En el proceso que sigue, asume el mando regional, creando un salto en la práctica guerrillera después de 1980, que consiste solo en castigar a los denunciantes y sufrir bajas. En el otoño de 1987, Hozat tomó medidas exitosas como la redada en la prisión, la redada de la rama militar de Cemisgezek y la destrucción de los centros de votación. A finales de diciembre de 1987, llegó a la región de Mármara bajo la responsabilidad de Manuel Demir para romper este silencio en las ciudades donde reinaba el silencio posterior al 9/12 y para hacer el nombre de la prioridad de nuestro Partido TKP (ML).

El 10 de enero de 1988, irrumpió en el 196º regimiento de infantería con una sola pistola como arma, junto con una unidad guerrillera de 8 miembros de miembros del Partido, miembros del Partido Candidato y simpatizantes avanzados. En la procesión entran por la noche, toman soldados y oficiales y confiscan armas. El grupo bajo el mando de Manuel toma las armas y se pone en marcha, mientras que el otro grupo bajo Babilonia se queda en el regimiento para ganar tiempo. Aunque fue herido en el pie durante la redada, les dieron propaganda de revolución y partido durante varias horas sin maltratar a los soldados y oficiales. Este incidente afecta a soldados que no conocían a los revolucionarios hasta entonces, y cuando son llamados a los tribunales como testigos en el siguiente proceso, no identificarán a Babilonia en la sala del tribunal. Fuera de la sala, expresarán su respeto por los parientes de Babilonia. La operación, que comenzó a finales de enero con el desenlace de algunos simpatizantes capturados después de otra acción, resultó en la muerte a tiros del líder del TKP (ML) Manuel Demir y la captura de Baba Erdogan. En los primeros días de su arresto, Baba Erdogan no fue considerado bajo custodia y aparecieron noticias falsas en las portadas de los diarios de que había escapado gravemente herido después de un tiroteo en una celda. Así, como el camarada de Manuel, el terreno está listo para matar a Babilonia. En la policía, le dicen que va a ser masacrado como Manuel. Durante este período, tanto su familia como nuestros camaradas lanzaron una campaña activa en el país y en el extranjero, llevando la pérdida de Baba Erdogan bajo custodia a la prensa y al público con diversas acciones y ocupaciones. Así, la Policía de Estambul se ve obligada a explicar que tiene baba. entonces comienza el proceso penitenciario.

Baba Erdogan defendió al TKP (ML) contra las fuerzas contrarrevolucionarias adoptando una línea activa de resistencia y defensa, como su líder, Ibrahim Kaypakkaya, durante el proceso policial y posterior al juicio. Durante el proceso penitenciario, se ganó el respeto y la confianza no sólo de sus camaradas, sino también de otras estructuras revolucionarias.

Baba Erdogan, que está en prisión, está en la perspectiva de la deserción. El Partido penitenciario prepara su organización en esta dirección. La deserción, el fortalecimiento del Partido y la apertura del Mar Negro a la guerrilla se han convertido en el sueño del Padre y sus compañeros. Con estos pensamientos, los Lecheros comienzan su investigación de las debilidades dentro y fuera de la prisión. Después de varios intentos fallidos de túnel, es malversado por la administración a los guardias.

Baba Erdogan participa activamente en los asuntos del partido, así como en la deserción. La prisión es un campo donde los combatientes y simpatizantes, especialmente los miembros del Partido, están ideológicamente entrenados y los estudios teóricos y políticos se llevan a cabo cuidadosamente en este contexto. Todos en el interior están moldeados por la perspectiva de la Montaña y la lucha armada. En este proceso, Baba Erdogan se centra en la investigación y las investigaciones sobre el desarrollo de la Unión del Partido, los desarrollos en Kurdistán y el desarrollo de la Guerra Popular para la defensa y la conferencia del partido celebrada en nombre del Partido en el caso Kanka celebrado con el PCK y el DGM. Hace el trabajo que es la base de la carta del ejército. En la 3ª conferencia de DABK en 1989, el partido nombró a Baba Erdogan como miembro honorario. Durante este período, presenta propuestas concretas para la unidad de las fuerzas del TKP (ML) en sus artículos entregados al Comité Central. Por un lado, „una lección no es suficiente, el objetivo son mil lecciones“, y en primer lugar, inicia obras de infraestructura mientras aún está en prisión para abrir la región del Mar Negro a la lucha guerrillera.

En mayo de 1990, con un acto de deserción organizado por la Izquierda Revolucionaria, junto con cuatro líderes de la Izquierda Revolucionaria, incluidos Dursun Karatas e Ibrahim Erdogan, escaparon de la prisión de Bayrampasa de una manera que el estado no pudo resolver su secreto. Cuando el padre llega a Dersim, mientras las fuerzas estatales desconocen su fuga durante días, comanda el asedio de la unidad militar bajo el mando de un capitán en la aldea de Ovacik Çalbasi el 1 de junio de 1990. Las fuerzas fascistas del TC se vuelven tan débiles que no pueden salir de las casas de la aldea, protegiendo a los aldeanos de sí mismos durante el día. Baba Erdogan es un guerrillero tan querido por los aldeanos de dersim que fue recibido con sacrificio en las 42 aldeas a las que fue después de la fuga de la prisión.

En la reunión extraordinaria del TKP (ML) MK celebrada en junio de 1990, fue nombrado secretario general adjunto y miembro del MK – SB. En agosto de 1990, Babylon cruzó inmediatamente a la región del Mar Negro (donde continuó su trabajo de infraestructura mientras todavía estaba en prisión) y comenzó la lucha guerrillera.

Marca una primicia en la historia de TKP (ML) al abrir un campo de guerrilla en el Mar Negro. En esta región, después del reconocimiento de tierras y el trabajo masivo de la unidad guerrillera en poco tiempo, ordena acciones como corte de carreteras, control de identidad y propaganda del Partido en Sivas y Tokat, asaltando sitios de construcción estatales y confiscando herramientas y equipos como dinamita. Aunque hay nuevas incorporaciones a la unidad guerrillera, hay un problema de armamento. Para resolver este problema de armamento, el 16 de septiembre de 1990, Tokat – Almus – asaltó el puesto avanzado de la aldea de gümelonu. Esta incursión, en la que un suboficial es asesinado y un soldado herido, es la última incursión contra el Camarada del Padre. El padre es sacado de la comisaría herido. Las primeras declaraciones fueron que el compañero padre fue baleado por un oficial escondido en la espalda después de entrar solo en la estación de policía y recibir a los soldados, y que valía la pena la revolución por la pérdida de sangre en la noche del 16 al 17 de septiembre. Sin embargo, en 1996, después de la Confederación de Preparación del Congreso, una nueva declaración del MK dijo: Baba Erdogan recibió un disparo en la espalda por parte del agente Laz Nihat después de recibir soldados dentro de la estación de policía.

Babylon, que abrió los ojos al mundo en un pueblo de montaña de Hozat en 1960, fue enterrado el 21 de septiembre de 1990, a la altura de una alta colina frente a los Munzurs frente al pueblo, acompañado de consignas, con la participación de una gran multitud en su pueblo.

El partido camarada Baba Erdogan es, sin duda, la audacia política más agresiva y política de su propia era en nuestra historia.

Turquía – Desarrolló la revolución del Kurdistán secularmente como una guerrilla de la ciudad y una guerrilla de la aldea. Durante este período, todos los camaradas que asumieron estos grandes desarrollos y los llevaron adelante establecieron la práctica de la Guerra Popular al más alto nivel de la revolución. Y Baba Erdogan ha sido un símbolo de cómo todo lo que el coro revisionista-derechista liquidador dentro del Partido grita „inaplicable“, „inaplicable“ se puede hacer si hay un liderazgo maoísta. Cada vez que el partido actuaba bajo la dirección de cuadros maoístas, se desarrollaba política, militar y masivamente; sin embargo, cada vez que el coro oportunista liquidador-revisionista-derecha se hizo cargo, hubo una desorganización en forma de espontaneidad, reformismo, economicismo y el distanciamiento/alejamiento de las masas del Partido.

Durante los períodos dirigidos por los MLM, la estrategia del partido de la Guerra Popular, que se discutió en tres etapas, en la primera etapa en la organización de regiones de defensa y guerrilla más estratégicas, hizo del Partido una organización de guerra práctica, principalmente armándolo ideológicamente. A medida que se abrieron a nuevas áreas, siguieron la táctica de establecer bases revolucionarias en las zonas rurales, acumular poder con propaganda armada y acciones de masas en las ciudades, y esperar oportunidades. Nunca ha habido una „táctica“ de MLM en la historia del partido para evacuar áreas guerrilleras y trasladar fuerzas armadas al extranjero en masa. Esta es una característica que comienza en los emuladores de Avenkian, Prachanda, Kruscev, Teng, que están más ansiosos por superar a los maestros. Hoy, aquellos que son arrojados de un lado a otro entre el legalismo y el reformismo armado están condenados a ser borrados de la etapa de la historia como autosuficientes, nomencturistas, en lugar de comunistas.

Sin embargo, a pesar de los efectos temporales de los liquidadores, un número significativo de los cuadros del Partido y simpatizantes avanzados se forman de acuerdo con la Guerra Popular … Sin embargo, años más tarde, el personal y los simpatizantes de ese período estaban en las filas de la revolución y el estado indecivo de la revolución.

Saluda a Baba Erdogan y el tipo de revolución encarnada en su identidad, que arroja luz sobre la lucha del socialismo y la lucha popular con la perspectiva de la revolución proletaria mundial. Conmemoramos con gratitud y respeto a nuestros compañeros que sacrificaron sus vidas.

Como MKP, prometemos llevar sus ideales revolucionarios más allá al considerar las condiciones y desarrollos de hoy desde la perspectiva de la reconstrucción. Somos sus camaradas. Este acero no olvidará el agua que tomó.

Dünya, Makaleler, Yazarlar
Abimael Guzman’ın Hayatını Kurtarın

Hars Thakor

Hayatı kurtarmak için sürdürülen veya uzun süreli bir kampanya başlatılmalıdır ya da Dr. Abimael Guzman veya Başkan Gonzalo. O, sağlığın sürekli bozulmasıyla ölmenin eşiğindedir. Gerici Devlet, Gonzalo’nun hastaneye kabul sebebi olarak metastaz yapmış olan tedavi edilmemiş cilt kanserini gösteriyor. Başkan Gonzalo’nun durumu erken bir aşamada kolayca teşhis edilir ve tedavi edilebilir. Yeryüzünde en yakından izlenen siyasi mahkum olarak, devletin hastalığının bu noktaya kadar ilerlemesine izin vermesi için kasıtlı cinayet dışında hiçbir neden yoktur. Gonzalo’yu öldürmek istiyorlar, bunu yaparak PCP’yi ve Peru’daki Halk Savaşı’nı ezebileceklerine inanıyorlar. Serbest bırakılması için mücadele sadece Maoist güçler için değil, tüm devrimci demokratlar veya yardımseverler için bir sorundur. Hindistan’ın da örnek olarak göz önünde olduğu faşizme meydan okuma eğiliminin bir parçasıdır. Hindistan gibi Peru devleti de proto-faşisttir ve gerçek bir burjuva demokrasisi değildir. 1972’deki Charu Mazumdar’a benzer şekilde, Peru hükümeti Gonzalo’ya suikast girişiminde bulundu.

Maoist olmayanlar veya Marksistler bile, on yıllar boyunca bastırılmışların sesi olduğu için serbest bırakılması için bir haçlı seferi yürütmek zorundalar. Kitle çizgisindeki ciddi hatalar ne olursa olsun, o, zamanlarımızın büyük Marksist liderlerinden biri olarak tanınmalıdır. Tarih, Peru’daki Halklar Savaşı’nın 1980’den 1990’ların başına kadar olan başarılarını asla affedemez. Perulu liderler ona gerçek bir burjuva demokratik devletin yapacağı siyasi sığınma hakkı vermediler. Başkan Gonzalo’nun hayatı, evrimi herhangi bir Marksist Leninist kadro için bir çalışma olan en seçkin Marksist siyasi Devrimcilerden biridir. Çin devriminden sonra hiçbir Marksist lider bir halk savaşını kristalize etmemiş veya Diktatör bir devlete Başkan Gonzalo gibi derinlemesine meydan okumamıştır.Peru Komünist Partisi’nin toplanan eserleri ne olursa olsun, Maoizm’i Çin devriminden sonra benzeri görülmemiş bir ölçekte uygulayan, kendi başlarına bir klasiktir. Hiçbir lider, Çin’de 1949’dan beri bölge sümüklerine ulaşan Peru halkları savaşının derinliği ile Gonzalo gibi revizyonizme böyle bir darbe indirmedi.

Maoist kampın dışındaki örgütler bile Peru’daki halk savaşının büyük başarılarını Hindistan Komünist Devrimcileri Merkezi, bu arada C.P.I.(M.L)Kırmızı Bayrak veya erstwhile Chandra Pulla Reddy grubu gibi tanıdılar. CCRI’nın 1992’de, Parlayan yol hareketinin kapsadığı alanı ve karnındaki opresörlere meydan okuma derinliğini öven bir ifadeyi unutamıyorum. Başkan Gonzalo’yu serbest bırakma hareketi bir kıvılcımdan küresel olarak bir çayır yangınına dönüştü. Marksist bir liderin son 40 yıldaki hiçbir röportajı, 1988’deki Gonzalo’nunki kadar ilham verici olmamıştır.Avrupa güçleri bile PCP’nin toplanan eserlerini 4.Kılıç yayınlarında yeniden basmaktadır.

Şüphesiz ciddi hatalar taahhüt edildi, askeri hat junctures massline yerine, kentsel isyanlar zamanından önce yapılmış vb, Ancak bana göre çok daha fazla olumlu vardı, 1992’ye kadar negatiflerden daha fazla.

Peru’daki son parlamento hareketlerinin ya da gelişmelerin Marksist bir temeli olmadığı ya da gerçek devrimci demokrasi sunduğu ciddi görüşümdür.

BAŞKAN GONZALO VE HALKLAR SAVAŞI’NIN KATKISI

1949 Çin devriminden bu yana hiçbir hareket devleti devirmeye bu kadar yaklaşmış ya da insanların savaşında yoğunluğu ya da yaratıcılığı bu kadar yüksekliğe taşımamış. Çin’de muzaffer olan Dengist rejimle sosyalizmin son kalesinin yıkılmasından sonra. ‚Parlayan Yol‘ hareketi, 1978’den sonra Çin’de ölüp gömüldükten sonra, dünya çapında hiçbir hareket gibi Maoizm meşalesini diriltmeli ve parıldattı.Devrimciler, yeni güllerin çiçek açabilmesi için hayatlarını ortaya koyan ve ruhlarını dirilten binlerce kişinin anısına kanlarını batırmalıdır. On yılı aşkın bir süredir tüm üçüncü dünya ülkelerinde ‚halk savaşı‘ için sanal bir modeldi. Mumbai’deki halka açık bir toplantıda bir yoldaşın, gelişmelerini bir tahtada doğru bir şekilde özetlediğini ve dünyanın altını üstüne getireceğini titreşimler verdiğini unutamam. PCP, Başkan Mao’nun 1980’de halkların savaşının alevini söndürürken bir kıvılcımı çayır yangınına dönüştürmedeki olağanüstü ustalığını uzun bir hazırlık döneminden sonra ortaya çıkardı. Burjuva medyasının birçok haberi, partinin kitlelerin kalbine yaptığı derin nüfuz ve devlet gücüne meydan okudukları derinliği de tasvir etti. Halk savaşını tetikleyen ilk kıvılcım Chuschi kasabasında oy sandıklarının yakılmasıyla ateşlendi. Parti, sahadaki en göze çarpan eylemlerin Ayrabamba ve Aysarca’daki (Ayacucho’daki bölgeler) gerilla eylemleri ve San Martín’deki Belediye Binasının kundaklama olduğunu yazıyor. (Lima’da bir ilçe).

1960’lardan itibaren Başkan Gonzalo, silahlı mücadeleyi yeniden oluşturmak için parti içindeki 2 hat mücadelesini başlatmak için üreme alanı inşa etmek için bileşenleri ördü. Siyasi yürütmenin derin inceliğiyle, kırsal alanlarda siyasi çalışmaları geliştirmek için bir yol tebeşirledi Bölgesel parti Commitee of Ayacucho’da Merkez parti liderliğinin kendisine karşı uzun süreli bir mücadeleyi ve askeri işlerde çeşitli sapmaları taklit etti. Gonzalo liderliğindeki bölgesel komite siyasi, askeri ve lojistik alanlarında çalıştı Siyasi dehası, PCP’nin Ayacucho’daki Peru Üniversitesi kampüslerine nüfuz etmesini ve PCP’nin kitle hareketini örme için üreme alanı oluşturmasını sağladı. Mayıs 1969’da Başkan Gonzalo Parti’nin tarım programını kurdu ve 1972’de Ayacucho’daki Bölge Komitesi için stratejik planı oluşturdu. Ayacucho’daki sağ tasfiyeciliği ve Bolşeviklerin sol tasfiyesini yenerek faşist koşulların hüküm sürdüğü sonucuna vardı ve bu da mücadeleyi örgütlemeyi imkansız kıldı.

Peru Komünist Partisi’nin toplanan eserleri (1969-87 yılları arasında) tüm kadroların derinlemesine çalışması için bir zorunluluktur. Kitlelerin tam kalbinde kendini temel alarak kitle çizgisinin ustalık pratiğini kanıtlayan dikkat çekici silahlı gelişmeleri ve titremelerin egemen sınıfların omurgasına ne ölçüde gönderildiğini ve omurgasını ne ölçüde incittiğini göstermektedirler.. Raporlar Peru Komünist Partisi’nin büyük metodolojisini ortaya koyuyor. Halklar Savaşı, 17 Mayıs 1980’de başladığından bu yana dört farklı aşamadan geçti ve her biri PCP liderliği tarafından ayrı bir görev üstlenildi. 1982’ye gelindiğinde, insanların devrimci gücünün ilk tohumları köylü komiteleri şeklinde ekildi. Toplanan eserler raporu, ilk 2900 silahlı eylemi sonucunda elde edilen 4 zaferi özetledi. Bunlar öncelikle parti liderlerinin, kadroların ve militanların silahlı mücadeleyi pekiştirmek için birleşik bir güce dönüşmesiydi. İkincisi, kitlesel karakterli silahlı eylemler yürüten gerçek bir kırmızı gerilla ordusunun inşası. Üçüncü olarak, silahlı eylemlerin nicel ve niteliksel olarak genişlemesine yol açtı. Dördüncü olarak, halk savaşını uygulamak için gerilla bölgeleri inşa etti.

Dikkat çekici olan, Halk gerilla ordusunun kentsel alanları kuşatma şekliydi ve neredeyse yönetimi kuşatıyordu. Düşmanla en güçlü noktada yüzleşmek için kendini savunma ve saldırganlığı mükemmel bir şekilde birleştirdi. Çin’de Başkan Mao önderliğindeki direniş savaşıyla düşmana karşı dikkat çekici taktik karşı saldırılar taşıyarak güçlü benzerlikler taşıyordu. 1986’dan itibaren 1989’a kadar tamamlanan üs bölgeleri yapma planında büyük bir ustalık sergiledi.Olağanüstü manevra kabiliyetiyle, Peru’nun çeşitli bölgelerini kapsayan ve devrimci üs alanları inşa etmek için ustalıkla seçilmiş stratejik alanlarla, orman yangını gibi devrimci direnişin kıvılcımını parladı.. Maoizm’i kırsalda ve kasabalarda silahlı mücadele ve siyasi ajitasyona karıştırmada uygularken derin bir yaratıcılık sergiledi. Çin devriminden bu yana, halkın çarpıcı gücünü artırmak için devrimci bir güç tarafından dünyada eşit olmayan bir derinlikte silahlı eylemler gerçekleştirdi. Dalgalanan kırmızı bayraklar neredeyse tüm ulusu kurtuluş ruhuyla sardı. Umutsuzluğun en derin derinliklerinden bile PCP, Küller’den bir anka kuşu gibi kendini muhteşem bir şekilde diriltirdi.

Çin Komünist Partisi’nin aksine PCP, kentsel silahlı ayaklanmaları birleştirdi ve Şehirlerde kitlesel çalışmalar yapmak için büyük bir gerilla ordusu gücü konuşlandırdı. PCP, Başkan Gonzalo tarafından formüle edilen ve kırsaldaki ‚halk savaşını‘ desteklemek için şehirlerdeki silahlı eylemleri birleştirmeyi içeren ‚Birleşik Halklar Savaşı‘ stratejisini uyguladı. Lima’nın gecekondu bölgelerine nüfuz etmek için konuşlandırdıkları yöntemlerde deha dokunuşları ortaya çıktı. Kadınların, gençlerin, entelektüellerin veya köylülerin titiz planlama kitle cepheleri de kuruldu., kitlelerle parti bağını en sistematik şekilde kuranlar. Diyalektik metodoloji ile parti veya kızıl ordu kitlesel çalışmalar veya kitle hareketleri ile bağlantı kuracaktı.

Diyalektik öngörü uygulayarak, profesörler, gazeteciler, doktorlar vb. . ‚Lima-90‘ adlı bir belgede, Lima’nın başkentinde genişleme ve başkentin kendisinde devrimci siyasi iktidar inşa etme yolunda kaydettiği muhteşem ilerlemeyi özetliyor. En iyi örneklerden biri, Devrimci Halklar Savunma Hareketi’nin Kasım 1989’dan Mart 1990’a kadar Lima’da düzenlediği ve 3000 savaş esiri ailelerini harekete geçiren Grev’di. Polis tarafından vahşice saldırıya uğradı ve üç kişi öldü. Yetkililerle kitlesel çatışmalar yaşandı ve nefret edilen sınıf muhbirleri veya düşmanları gerilla ordusunun yardımıyla idam edildi. Abd konsolosluğunun yanı sıra Sovyet ve Çin büyükelçiliklerinin önünde araba bombaları patlatmak gibi başka sansasyonel eylemler de gerçekleşti. Haziran 1990’da, lima’nın önemli kavşaklarında ve diğer noktalarında bir sabah aynı anda 70 kırmızı bayrak dalgalandı.

Devrimci tarihin yıllıklarında PCP siyasi mahkumları hapishanelerde en sansasyonel protestoları düzenleyerek iktidardaki Alan Garcia rejiminin köklerinde hayatta kalmasını tehdit etti. Devrimci ihtişamı metafiziksel oranlara taşıdılar. Canto Grande Hapishanesi’ndeki isyanın anıları, 19 Haziran 1986’da Callao hapishanesinde siyasi savaş esirleri bir ayaklanma düzenlediğinde, devrimcilerin kalbine sonsuza dek gömülüdür. . Hapishane duvarının kenarına boyanmış kırmızı çekiç ve Orak sembolü ile hala pcp destekçisi verim vermedi. Böylece olay „Kahramanlık Günü“ olarak tanımlanır. Daha sonra Canto Grande hapishanesinde siyasi savaş esirleri 1992’de 6-9 Mayıs tarihleri arasında bir ayaklanma düzenlediler. 14 Mayıs’ta PCP, Maoizm ve Gonzalo’nun zaferi için bir söz vermeyle sona eren olay sona eren bir olay oldu.

1988 birinci parti Kongresi’nde Gonzalo düşüncesi „ilk kez yol gösterici düşünce olarak ilan edildi. PCP, askeri ve siyasi kazanımlarını derinlemesine özetledi ve silahlı mücadelenin ‚Stratejik Denge‘ durumunda olduğu sonucuna vardı. Onun görünümünde üs bölgeleri, şehirlerde yerleşik destek tabyaları ile kırsalda sağlam bir şekilde kuruldu. Revizyonizme kesin olmayan bir şekilde köklerinde karşı çıktı, Kruşçev’in Stalinist kişilik Kültü’ne yönelik eleştirilerini kınadı. Peru’nun müdürü olarak ‚Gonzalo Düşüncesi’ni haklı çıkarmak için Lenin’in bile yazılarına atıfta bulunarak ‚büyük liderlik‘ rolünü desteklediler. Dünyanın, Başkan Mao’nun 50-100 yıllık döneminde yazdığı gibi bir ‚Stratejik Taarruz‘ üzerinde olduğunu analiz etti. Latin Amerika’da diğer üçüncü dünya bölgelerine göre çok daha büyük bir rol oynayan bürokratik sermayenin etkisi üzerine bir analiz yapıldı. 1979’da kabul edilen ve kırsaldaki halk savaşıyla kentsel askeri çalışmaları içeren ‚Birleşik halk savaşı‘ stratejisinin Peru koşullarında Maoizmin doğru uygulaması olduğu sonucuna varıldı.

Yoldaş Joshua Moufawad Pal’ın PCP’de Batı medyasının masum insanların katilleri gibi davrandığı iddialarını çürütmesini alıntılayarak „her şeyden önce, Sendero başlangıçta Peru’da büyük bir desteğe sahipti (üzgünüm, wikipedia’dan alıntı yapmak, üniversite öğrencilerime söylediğim gibi sayılmaz) aksi takdirde, mantıksal olarak, devleti neredeyse nasıl devirebildiler? Küçük bir grup insanla bunu yapamazsınız. Ve Shining Path’deki Wikipedia girişi bile, ne kadar kötü olsa da, neredeyse hükümeti devirdiklerini kabul ediyor. Bu kabul ile „az destek“ aldıklarını söylemek arasındaki çelişki göze çarpan bir şey.

İkincisi, aslında söylediklerimi okursanız, aşırılıklar olduğuna ve örgütün yozlaştığına *katılıyorum* dedim. Ve bu tartışmayı yaptım, tam olarak sizin alıntıladığınız gibi anlıkları işaret ettim, eleştirel sendero destekçileri onları eleştirilere maruz tutmak için nedenler olarak. Benim savunmam, Acil Durum sırasındaki katliamların büyük çoğunluğundan SL’nin sorumlu olduğunu iddia eden Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun mümkün olan en kötü kaynak olduğuydu. Eğer sivillerin öldürülmesini ayıpladığımı düşünüyorsan, söylediklerimi gerçekten okumalısın. (Ve bu arada, alıntıladığınız şiddet hakkındaki wiki kaynağı, başlangıçta zaten şüpheli bir kaynak olan Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonu’ndan geliyor.)

Son olarak, çok sık savunduğum gibi (ve bu parçada bile), siviller devrimler sırasında öldürülüyor ve bu eleştirilmesi gerekse de, devrimler herhangi bir dağınıklık olmadan barışçıl işlermiş gibi davranmak ve en çok ezilenler silahlandığında ve isyan durumundayken her zaman aşırılıklar olduğu tarihsel gerçeğini görmezden gelmek. Haiti Köle Devrimi’ne bakın… Oradaki aşırılıklar nedeniyle ve bu aşırılıklar bireyden bireye düzeyde SL tarafından uygulanan her şeyden çok daha kötüydü, aniden Haiti Köle Devrimi’nin „kötü“ olduğunu mu söylüyoruz? Bunlar, şiddetin normal durumunu yeniden pekiştirdikleri için kolay olan en basit ve liberal ahlaki yargılardır. Evet, bu aşırılıklar eleştirilmeli–SL’nin bu şekilde yozlaşması, şiddet etrafında devrimci disiplin eksikliğine ve yani evet ciddi bir soruna yol açtı- ama SL’yi sağdan eleştirmeyeceğim.“

Joshua Moufawad Paul’den alıntı yaparak „PCP, Peru toplumunun en marjinal sektörlerine – kadınlara, yerli insanlara, köylülülüklere, toprak reformları, toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerine vb. PCP silahlı kuvvetlere bile sızmıştı. Mazlumlar toplumu dönüştürme potansiyelini fark ettiklerinde ne olur, genellikle aşırıya kaçıyorlar (Mao’nun „Bir Soruşturma Raporu…“ makalesini not alın.) Devrim akşam yemeği partisine hayır, değil mi?

PCP’nin desteği olup olmadığına gelince, kendinize bir kuruluşun halkın desteği olmadan bu kadar ileri gidip gidemeyeceğine sorun? Hangi örgüt insanları katletmek için dolaştı ve bir anda kitlelerin güvenini, saygısını ve katılımını kazandı?

Daha somut örnekler isterseniz, Perulu bir sosyologdan alıntı yapan Gary Leupp (Aylık İnceleme, Mart 1993), PCP’nin yaklaşık 100.000 üyesiyle Peru’daki en büyük siyasi Parti olduğunu belirtiyor. Lima’daki grevlerin çoğunu PCP’nin oluşturduğu bir sendika olan MOTC yönetiyor. PCP tarafından oluşturulan kitle örgütlerine kim bilir kaç kişi katıldı – kadınlar, köylüler ve öğrenci örgütleri kitlesel katılım sağladı. PCP, kırsalın büyük şeritlerini de kontrol etti.“

PERU’DAKI HALK SAVAŞıNDA GERILEME

Ne yazık ki 1990’ların başından sonra halk savaşı olumsuz bir hal aldı. Düşmanı küçümseme ve savaşın stratejik denge aşamasında olduğunu zamanından önce ilan etme eğilimi vardı. Şehir isyanları, halkların gerilla ordusunun bile kitlesel çalışmalar yapmasıyla kırsal bölgelerde yürütülen halk savaşını kapatmak için erken başlatıldı. Askeri yaklaşım, putschizm veya romantizm silahlı mücadeleyi canlılaştırdı ve hareket artık başkan Gonzalo kültüne çok fazla bağlı kaldı. Birleşik cephenin inşasında önemli hatalar yapıldı. Bu bakımdan Maoist ‚halk savaşında‘ kitle çizgisi uygulaması ihlal edildi. Aşırılıklar daha sonraki dönemlerde de insanlara taahhütte bulundu. Stratejik dengeyi absürleştirmenin güçlü eğilimleri bir belgede ortaya çıktı ‚Yeni Bir Güç Hakkında-1990″

Zamanından önce ‚Gonzalo‘ düşüncesi, askeri hatta aşırı vurgu yapan ‚Maoizm‘ olarak ve hatta dışarıdan olarak olarak ad verildi. Leninist dönemin değerlendirilmesi yerini Emperyalizmin 50-100 yıl içinde çöktü ve böylece yeni bir çağ tanımlayan analizine bıraktı. Proletarya diktatörlüğü kavramını yok eden ve hatta sosyalist bir devlet veya kültür devriminde halkların savaş yolunu birbirine bağlayan ‚Komünizm’e Kadar Halklar Savaşı‘ sloganı gündeme geldi. Gonzalo’nun Maoizm yorumu bir dereceye kadar onu Leninist köklerden kopardı.

Partinin ‚militarizasyonu‘ kızıl ordu ve partiyi kaynaştırma eğilimini teşvik eden bir yayılmaya neden oldu. Başkan Gonzalo, Yenan’ın kendisinde CCP’nin militarize olduğunu hissetti. Şüphesiz Başkan Mao yönetimindeki Çin partisi 1930’lardan hatta Bolşevik partiden kendisini militarize etti, ancak taraflar hiçbir zaman resmi bir çağrıda bulunamadı ve Mao parti ile askeri örgüt arasındaki önemli ayrıma vurgu yaptı.

Mao Tse Tung’un 1945’te yapılan yedinci Kongre’de Çin Komünist Partisi Anayasası’nın bir parçası olduğu düşünülse bile, 1988’de ‚Gonzalo düşüncesi‘ ilan edildiği için hiçbir zaman ‚müdür‘ olarak kabul görmedi.Muhteşem zaferler ne olursa olsun, 1988’deki PCP, Gonzalo’yu benimsemenin asla müdür olmaması gerektiğini düşünse bile, CCP’nin bana 1945.To olduğu gibi düşmanı devirmeye bu kadar yakın değildi. Gonzalo’nun Mao’dan sonra ‚en büyük Marksist‘ olarak değerlendirilmesini, katkısını bir Marx, Engels, Lenin, Stalin veya Mao ile aynı kaideye yerleştirirken ve Başkan Joma Sison gibi diğer büyük liderleri olumsuzladığı için olumsuzluyorum. Modern çağın en ‚yaratıcı‘ Maocu lideri olarak, kendi başına bir dahi olarak anılabilir.

Ekonomik analizde PCP tarafından bürokrat kapitalizmine de çok fazla önem verilerek yarı sömürgeciliğin özüne olumsuz duruldu.

Eylül 1992’de Gonzalo, Peru güçleri tarafından ele geçirildi ve bu da silahlı mücadelede dramatik bir gerileme yarattı. Garip bir şekilde hapishanede Gonzalo müzakere yolunu savundu ve silahlı mücadele ivmesini tamamen kaybetti. OCML – VP grubu ve Genel Af ve Ulusal Uzlaşma Hareketi (MOVADEF), Başkan Gonzalo’yu hapishanede kapitülasyonculuk yaptığı için kınıyor ve PCP’nin barış görüşmelerini savunarak 1993’ten sonraki devrime ihanet ettiğini iddia ediyor.. Gonzalo’nun büyük bir pozisyon değişikliğine gittiğini yayıyorlar. Analizlerine katılmıyorum, ancak hareketin doğasındaki kusurlar konusunda onlara biraz güvenilirlik kazandırıyorum ve onları bazı Maoist güçlerin yaptığı gibi sadece ‚polis ajanları‘ olarak adlandırmayın. Gonzalo’nun yakalanmasından sonra PCP’nin tüm merkez komitesinin parçalanması kendi adına konuşuyor. 180 derece dönüşün destansı bir filmdeki bir arsanın tamamen tersine çevrilmesi gibi gerçekleşmesi, hareketteki bazı doğal zayıflıkları tasvir eder.

Yine de gonzalo’yu kapitülasyonizmden sorumlu tutanları diş ve tırnak çürütüyorum. 1990’ların ortalarında siyasi devlet, halk savaşında böyle bir aksilikle müzakereyi garanti etti. 1990’ların sonlarına kadar savaşın kalıntılarının kaldığını asla unutmayın. Maoist güçler, OCLM’nin diş ve tırnak iddialarını çürütüyor ve bu olumlu. Ancak silahlı mücadelenin hala zafere veya yeniden örgütlenmeye doğru yol aldığını iddia etmek için aptallar cennetindeler.

Bugün Gonzalo’nun Norveç’teki Dem Volke Dienen, Amerika’daki Struggle Sessions blogu veya Brezilya’nın Maoist partisi vs. gibi düşüncesini destekleyen bölümler, maoizmin alevini karşı devrimci emperyalist ve revizyonist rüzgarlara karşı anlatılmamış bir kararlılıkla parıldattığı için takdir edilmelidir. Diyalektik hassasiyetin derin derinliğiyle Marx, Lenin ve özellikle Stalin ve Mao’yu savundular. Bununla birlikte, ‚Gonzolaite yanlısı bölümler, ‚Gonzalo Düşüncesi’nin evrensel bir öneme sahip olduğu ve gelişmiş ülkelerde Perulu tip halkların savaşının yürütülmesi için öznel faktörlerin mevcut olduğu mezhepsel anlayışla bağlanmaktadır. Son zamanlarda Red Guards Austin ve Red Guards Los Angeles gibi Gonzolaite gruplarının kendilerini feshetmeleri çok önemli.

PCP’nin geçmişteki hatalara karşı güçlü bir özeleştiri yaparak ama yine de ‚Parlayan yol‘ hareketinin yaratıcı dehasını koruyarak bugün ölüp gömülmekten kendini diriltmesi hala mümkündür. Neo-sömürgeci nüfuz hakkında harika bir analiz yapılması gerektiğini hissediyorum. Tüm devrimciler, daha önceki dönemdeki büyük kazanımlardan ve özellikle kitle çizgisine vurgu yaparak aksiliklerin nedenlerinden ders almalıdır. Kadın yoldaş Edith Lagos’un 1986’da zalimce öldürülmesini ve Ayacucho hapishane katliamını hatırladığımızda gözlerimizden yaşlar akıyor. Bana göre hapishane duvarları arasında sınırlanmış olsa bile Başkan Gonzalo hala ruhu dünyayı parıldayan yaşayan bir efsane.

PCP’nin geçmişteki hataların güçlü bir özeleştirisini yaparak ancak yine de Parlayan yol hareketinin yaratıcı dehasını koruyarak bugün ölüp gömülmekten kendini diriltmesi hala mümkündür. Neo-sömürgeci nüfuz hakkında harika bir analiz yapılması gerektiğini hissediyorum. ve kırsal insanların kentsel gecekondu kasabalarına akını. Tüm devrimciler, daha önceki dönemdeki büyük kazanımlardan ve özellikle kitle çizgisine vurgu yaparak aksiliklerin nedenlerinden ders almalıdır. Kadın yoldaş Edith Lagos’un 1986’da zalimce öldürülmesini ve Ayacucho hapishane katliamını hatırladığımızda gözlerimizden yaşlar akıyor. Bana göre hapishane duvarları arasında sınırlanmış olsa bile Başkan Gonzalo hala ruhu dünyayı parıldayan yaşayan bir efsane.

Harsh Thakor serbest çalışan bir gazeteci. Hindistan’ı gezdi, özellikle Pencap’ı. Kitle hareketleri üzerine yazılmış, Massline, Demokrasi ve Sınıf Mücadelesi gibi bloglarda Maoizm ve hafta içi sınır . Pakpassion Hint Kriket Hayranları ve Sulekha.com gibi bloglarda yazılar yayınlayan hevesli bir kriket aşığı da.

Email-thakor.harsh5@gmail.com

Dünya, Gündem, Makaleler, Yazarlar
Röportaj / Rob Wallace ile pandemilerin ekonomi politiği üzerine

“Rob Wallace bir evrimcidir.ABD’de yaşayan biyolog ve halk sağlığı filocoğrafyacısı. Yazıları, ölümcül COVID-19 salgınının patlak vermesi nedeniyle uluslararası ilgi gördü. Wallace, bu yüzyılın başından beri dünyayı ölümcül pandemilerin patlak vermesi konusunda uyaran birkaç epidemiyologdan biri. Yazıları, bulaşıcı hastalıkların kökeni ve yayılması konusundaki ortodoks anlayışa meydan okuyor. Derinlere iniyor ve tehlikeli patojenlerin vahşi yaşam rezervuarlarından insan yaşam alanlarına yayılmasının arkasındaki sosyolojik nedenleri ortaya çıkarıyor. Şöyle yazıyor: “COVID-19 ve diğer bu tür patojenlerin nedeni, yalnızca herhangi bir bulaşıcı ajanın nesnesinde veya klinik seyrinde değil, aynı zamanda sermaye ve diğer yapısal nedenlerin kendi başlarına sabitlediği ekosistemik ilişkiler alanında da bulunur. kendi avantajı. Wallace ve meslektaşları, kapitalist üretim tarzının radikal bir eleştirisini yapıyorlar. Bir epidemiyolog olarak, Ebola, Zika ve domuz gribi (H1N1 gribi) dahil olmak üzere zamanımızın diğer bazı ölümcül bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını da araştırdı. Wallace, büyük çiftliklerin, serbest ticaret anlaşmalarının, küresel sermaye devrelerinin ve ormansızlaşmanın “Büyük Grip” ve diğer ölümcül salgınlara nasıl yol açtığına dair kapsamlı bir araştırma çıktısı üretti.

Wallace ve bir dizi ortak yazar tarafından yazılan Dead Epidemiologist: On the Origins of COVID-19 , mevcut pandeminin kökenleri hakkında en eklektik kitaplardan biridir. “COVID-19 salgını dünyayı şok etti. Olmamalıydı. Bu yüzyılın başından beri, epidemiyologlar yeni bulaşıcı hastalıklar konusunda uyardılar. Yine de, kendi uyarılarına rağmen, araştırmacıların çoğu, sanki ‚gördükleri‘ karşısında ölmüşler gibi, hastalığın gerçek doğasını anlayamamış görünüyorlar” diye yazıyor kitapta. Bunun yerine, “salgının ardındaki apaçık gerçeği ortaya koyuyor: küresel sermaye, bizi yeni patojenlere maruz bırakan ormansızlaşma ve gelişmeyi tetikledi”.

Wallace’ın 2016 kitabı Big Farms Make Big Flu , başlığı kadar ilgi çekici. Yazar Mike Davis kitabın bir incelemesinde şunları söyledi: “Politik ekolojinin geniş açılı lensini kullanan Rob Wallace, tüm gezegene kuş gribi ve tehdit eden diğer pandemilerin evriminde fabrika çiftçiliği ve fast-food endüstrilerinin merkezi rollerini gösteriyor. .“

2009’da domuz gribi patlak verdiğinde, Wallace bunu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na bağlayan NAFTA gribi olarak adlandırdığı birçok yazı üretti. Burada, neoliberal bir serbest ticaret anlaşması ile sermaye ve patojenler döngüsü arasındaki karşılıklı bağlantıyı ortaya koyuyor. Wallace, tarım ticaretinin halk sağlığı ile savaş halinde olduğunu ve ileriye giden yolun insanlığın gezegensel metabolizma ile uzlaşması olduğunu söylüyor.

Wallace, New York Şehir Üniversitesi Lisansüstü Merkezi’nde biyoloji alanında doktora derecesi aldı ve moleküler filogeninin kurucusu Walter Fitch ile birlikte California Üniversitesi, Irvine’de doktora sonrası çalışma yaptı. Halen Agroecology ve Rural Economics Research Corps’ta evrimsel bir epidemiyologdur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile istişarelerde bulundu. Wallace, Clear-Cutting Disease Control: Capital-Led Ormansızlaşma, Halk Sağlığı Kemer sıkma ve Vektörle Bulaşan Enfeksiyon kitabının ortak yazarıdır .

Bu onun Hint medyasıyla ilk röportajı ve COVID-19’un kökenleri ve geleceği, evrensel aşılama, tarım ticareti ve halk sağlığı, sermaye devreleri, patojenlerin yayılması ve insanlığın geleceği hakkında konuşuyor.“

Dünya bir yıldan fazla bir süredir koronavirüsle yaşıyor. Farklı aşılar mevcut olmasına rağmen, ülkeler hala virüsü kontrol altına almayı başaramadı. Gelecek hakkında ne düşünüyorsun?

COVID-19, muhtemelen yeni varyantlar geliştirerek önümüzdeki yıllarda da ortalıkta dolaşmaya devam edecek. Patojen sonunda daha az ölümcül bir klinik seyir gösterebilir, ancak yıllar hatta on yıllar alabilir. Virüsün tehlikesi, evrimini tahmin edemememizdir. Bu nedenle, virüsün art arda duyarlı bir popülasyon bulduğu için tekrarlanan çıkışının önüne geçmek için küresel dayanışma çekicini indirmeliyiz. Çin ilk. ABD dün (ve aşıyla bile bugün en yoksul bölgelerinde). Bugün Hindistan ve Brezilya (yaygın aşı olmadan), belki yarın küresel Güney’deki diğer ülkeler. Sonra Çin ve ABD’ye dönelim Dünyanın her yerinde birlikte çalışmak tek seçeneğimiz.

Bu uçuş planı, hazırlanmakta olan diğer SARS benzeri [şiddetli akut solunum sendromu] koronavirüslerle (bir veya ikisi şu anda muhtemelen insan popülasyonlarında dolaşmaya başlamış bile) konuşmuyor bile. Ya da bir sonraki Ebola türü. Veya Nipah virüsü. Veya Afrika domuz nezlesi. Ya da eski dostlarımız, kuş ve domuz gribi.

Kapitalizm sürecin her iki ucunu da yönlendirir. Küresel kamulaştırma, arazi kullanımını ve ormansızlaşmayı, bizi yeni ölümcül patojenlerle rahatsız eden hastalık yayılma olaylarına yol açıyor. Ve milyonlarca insanı biyomedikal profilakslerle ve maskeler ve işten ücretli izinler gibi en basit farmasötik olmayan [müdahaleler] ile korumayı reddetmeye neden oluyor. Nüfuslar sadece pazarlar olarak kabul edilir. Ve tıbbi ürünler (veya tatil zamanı) için ödeme yapamayan pazarlar insan olarak düşünülmez.

Patojenler bu tür ihmallerde omuzlarını silkerler. Böcekler, sermayenin korumayı reddettiği herkese bulaşır, sadece en zenginlere bile geri sıçrar. [Brezilya Başkanı Jair] Bolsonaro, [eski ABD Başkanı Donald] Trump, [Birleşik Krallık Başbakanı] Boris Johnson ve dünyanın dört bir yanındaki bu tür liderler, nekropolitik ölüm kültlerini bir araya getiren kötü niyetli kötü niyetli kişilerdir. Ancak kapitalist sosyopatiye de bağlı olan alternatifler sadece biraz daha iyi. Bizim „ilerici“lerimiz, sermaye döngülerinin sunağında tapınırlar.

sermaye tanrısı

Bu son cümleyle ne demek istediğinizi açıklar mısınız?

İbadet bir tanrıya itaat veya tapınmayı ifade ediyorsa, pek çok liberal sermayenin tanrısına boyun eğer. Kapitalizm, liberalizmden en iğrenç faşizme kadar tüm burjuva siyasetinin etrafında döndüğü karanlık yıldızdır. Sermaye sadece bir referans noktası değildir. İnsanları her gün an be an etkiler. Başka bir metafor eklemek gerekirse, sermaye bir asit gibidir. İşgücünü yeniden üretmenin bir aracı olarak aileyi bile daraltarak tüm insan ilişkilerini tüketir. Her şey kendi şartlarında iyi ve iyi olsa da, insan hakları, bireyci hümanizm ve parlamentarizm, büyük ölçüde, mal muamelesi görmeye itiraz eden çeşitli nüfusların – feodal köylülerden demirlenmemiş bir emek ordusuna dönüştüğünden, eski kölelere ve ilkel birikimle topraklarından mahrum bırakılan milyonlara – katlanabileceği pazarlık fişleri olarak ortaya çıktı. üretime geri döndü. Bu tür kamulaştırma, sanki şeylerin doğal düzeniymiş gibi ele alınır.

Birçok bilim adamı, hatta Marx’tan önce bile, böyle bir düzenin toplumsal kökenlerini tanımladı. O iş devam ediyor. Daha yakın tarihli araştırmalar arasında, sosyolog Marc Aziz Michael, dünya çapında milyonlarca insanı açlık veya libido gibi içgüdüsel bir içgüdü gibi pazar tarafından mülksüzleştirilmelerini kabul etmeleri için eğiten sıkı çalışmayı anlattı. Sıradan insanların böyle bir iç çıkarmayı kabul etmesi üç yüzyıl sürdü. Paranın kendisi üremenin biyolojik zorunluluğunu devraldı ve kendisini milyonlarca insanın hayatından bile önce koydu. Bu temel noktayı kavramak için Hindistan’ın yalnızca [Başbakan Narendra] Modi ve [İçişleri Bakanı] Amit Shah gibi kendi salgın kalıntılarına bakması gerekiyor, evet, ama aynı zamanda tarihçi Tithi Bhattacharya’nın tanımladığı gibi,

Daha yoğun bir enfeksiyon dalgasının gelmesini bekliyor musunuz? Çeşitli aşı geliştirme programları ve aşılama konusunda ne kadar iyimsersiniz?

COVID-19’un geleceği parlak ve parlak. Virüsün bulaşması gereken daha milyonlarca insan var. Geliştirilen aşılar işe yarıyor, ancak küresel Kuzey ülkeleri, dünyaya mümkün olduğu kadar hızlı aşı yaptırarak insanlığı korumaktansa kurumsal patentlerini korumaya daha istekli. Aşılar, kısmen küresel Güney’deki insanlar üzerinde test edilerek geliştirilse bile.

Çeşitli varyantlar geliştikçe ve yayıldıkça, kendilerini aşılara karşı direnç geliştirebileceklerini zaten gösteriyorlar. B.1.351 varyantı [ilk olarak Güney Afrika’da belgelenmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yeni terminolojisine göre Beta varyantı olarak adlandırılmıştır] AstraZeneca aşısına ve kısmen de Pfizer aşısına karşı neredeyse tamamen dirençlidir. Brezilya’daki P.1 [Gama varyantı] da Pfizer aşısına karşı bir miktar direnç gösteriyor. Ankete katılan Amerikalıların çoğu, aşı bileşenlerinin ve tariflerin Hindistan’da ve başka yerlerde jenerik geliştirme için teslim edilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak Amerikan halkı mutlaka hükümetlerini yönetmez. Şirket için şirket tarafından daha fazla yönetişim.

Bu tür entrikalar, epidemiyologların neden aşı etkinliği ile aşı etkinliği arasında bir ayrım yaptığını açıklıyor. İlki, aşının vücutta işe yarayıp yaramadığı hakkında konuşuyor. İkincisi, aşının vücut politikasında işe yarayıp yaramadığına değiniyor. Aşıyı dünya çapında teslim edebilir miyiz? Açgözlü kapitalizm altında, cevap hayır gibi görünüyor.

Evrensel aşılama davası

Şu anda, birkaç aşı kullanıma sunulmuştur. Her yerde aşı çalışmaları sürüyor. Bu gezegendeki neredeyse herkesin COVID-19 tehdidinden kurtulmak için aşı olması gerekiyor. Peki, size göre krize karşı evrensel bir aşı politikasına sahip olmanın önemi nedir? Bir önceki cevabınızda belirttiğiniz gibi, küresel Kuzey’in bazı ülkeleri aşı “patenti” konusunu gündeme getiriyor. Nasıl bakıyorsun? Şu anda aşılar ve bu gezegendeki herkes için kullanılabilirliği konusunda daha fazla neye ihtiyaç var?

Evrensel aşılama iki açıdan kritiktir. Birincisi, tek başına, neyin işe yaradığı konusunda birleştiğimize göre herkese aşı bulmak küresel bir adalet meselesidir. Herkesin, özellikle nispeten basit bir şeyle COVID-19’u yenme hakkı vardır: kolda iki [iğne]. Nüfusu korumanın tek yolu aşılar değil elbette. Hükümetler, tıbbi bir profilaksi mevcut olmadığında bile bir virüsü geri püskürtmeye yardımcı olmaktan sorumludur. Çeşitli hükümetler, hataları ne olursa olsun, önce nüfuslarının refahını yerleştirmeyi seçti ve başarılı bir şekilde “çekiç” müdahalelerini uyguladı: sıkı karantinalar, maske zorunlulukları ve temaslı izleme ve vaka izolasyonu ile salgınlara karşı çekici indir. Birkaç hafta içinde salgınları kontrol altına alındı. Diğer hükümetler önce kendi ekonomilerini seçtiler; yani, uzun zamandır etrafında örgütledikleri milyarder kârlarını ana direktifleri olarak seçtiler. Bu tür ülkelerin çoğu hem canlarını hem de paralarını kaybettiler. Anlaşıldığı üzere, insanları COVID’in ağzına sokmak iyi bir ekonomi değildi.

Ayrıca, farmasötik olmayan müdahalelerin lojistiğinin yerine getirilememesinin, muhtemelen aşı dağıtım lojistiğinin başarısız olması anlamına geldiği ortaya çıktı. Aşının etkinliği, kolunuza takılan şeyin herhangi bir hasta üzerinde işe yarayıp yaramadığının çok ötesine uzanır. Etkililik bir nüfus ölçüsüdür ve bir ülkenin halk sağlığı altyapısına ve kurumsal bilişine bağlıdır: bir ülkenin bir krizle ilgili kararları nasıl aldığına ve halkına nasıl çözümler sunduğuna. Neoliberal ve sağcı yönetişim modelleri, bu kapasitenin ortadan kaldırılması etrafında örgütleniyor.

Evrensel aşılamanın gerekli olmasının diğer nedeni daha çok teknik açıdan görünüyor, ancak gerçekte küresel adalet temasının bir varyasyonu. Tanım olarak pandemiler sınırlara saygı duymaz, bu nedenle herhangi bir yerde devam eden bir salgın her yerde bir tehdit görevi görür. COVID-19 virüsü olan SARS-CoV-2, yenilerinin birçoğunun aşı koruması karşısında artan bir çoğalma kapasitesi gösterdiği bir yıldız patlaması varyantına dönüşüyor. Şu anda, aşıların çoğu, varyantların çoğunu işleyebilir. Alttan gelişen suşlar için, aşılar hala enfekte olanların çok büyük bir çoğunluğunu gerçekten hasta olmaktan koruyor. Bu harika. Ancak değindiğimiz gibi, bazı aşılar bazı varyantlarla sorun yaşıyor.

Ve bu, grip ve diğer hızlı gelişen RNA virüslerini araştıran hiç kimseyi şaşırtmayan bir eğilim olarak devam edecek gibi görünüyor. Virüs, antijenik kartografisi yoluyla bir önceki yılın korumasının altından evrimleştiğinden, insan gribi için yıllık güçlendiricilere ihtiyacımız var. Vax karşıtı propagandayı geri püskürtmek için halk sağlığı görevlileri kendi propagandalarının bir kısmını empoze etme riskiyle karşı karşıyadır. Evet, aşılar işe yarıyor ama bu, yakın inceleme gerektiren dinamik bir durum. Ve SARS-CoV-2 grip kadar hızlı bir evrimci olmasa da, bu kadar çok insanın hala enfekte olması, virüse genetik olanaklarını keşfedebileceği geniş bir havuz sağlıyor.

Kamu finansmanıyla geliştirilen aşıların patentleri, utanç verici olduğu kadar COVID ile mücadeleye de zarar veriyor. Başkan [Joe] Biden, Dünya Ticaret Örgütü’nden aşının fikri mülkiyet haklarına ilişkin kurallardan feragat etmesini istemeye hazır olduğunun sinyalini verdi, ancak bu, AB’nin [Avrupa Birliği] kabul edeceği veya ilaçların da dahil olduğu sektörlerdeki lobicilerin kazandığı anlamına gelmiyor. ‚ böyle bir anahtarın temsil edeceği önceliği engellemeyi başaramaz. Şu anda ABD yönetimi, ABD’nin Amerikan halkına vermeyi reddettiği 60 milyon AstraZeneca dozu da dahil olmak üzere, korkunç bir güvenlik siciline sahip bir fabrikadan dünyaya 80 milyon aşı vaat ediyor. 8 milyar insana yaklaşan bir gezegende 80 milyon o kadar da büyük bir sayı değil.

Öte yandan, Hindistan’ın kendi sorunları var, çünkü bu sektör birkaç kişi için kâra doğru çekilmeye başlıyor. Ayrıca yalnızca bir planlama başarısızlığının üretebileceği bir karışıklık vardı. Hindistan’ın kendisi evrensel aşılama konusunda bir darboğaz görevi görüyor gibi görünüyor. Korkunç salgın karşısında kendi ülkesinin aşı ihtiyaçlarını öngörmeyi başaramayan Hindistan, WHO’nun [diğerleriyle birlikte COVID-19 aşılarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için] çabası olan COVAX’ın küresel Güney’deki diğer ülkeler için yerli üreticilerden sipariş ettiği şeyi almaya başladı. Şimdi Hindistan bu ülkeleri aşı kuyruğunun arkasına yerleştirdi.

Büyük resim, küresel aşı kampanyasının bir tökezlemesi, artan COVID varyantlarının çeşitliliğinin henüz aşılanmamış milyonlarca insanın bağışıklık sistemleri üzerinde deneyler yapmasına izin veriyor. Aşılanmamış insanların büyük bir havuz var kalırsa, o zaman virüs aynı zamanda yapanlar arasında dolaşmasına devam edebilmek şekilde değiştirilmesi nüfus yukarıdaki dolaşmaya devam kapasitesine sahiptir edilir aşı. Evet, aşılananlar arasında bulaşma olasılığı daha düşüktür, ancak sıfır değildir ve tam olarak aşılananların hastalandığı çığır açan vakalar kaydedilmektedir. Yani, New York Yankees’in bütün bir kulüp binası, beyzbol takımı, tam olarak aşılanmışken bile enfekte olduğunda olduğu gibi, viral yükleri bir bulaşma eşiğine yükseliyor.

COVID’in deneyini ancak, çalıştığı „laboratuvar“ sayısını hızla düşürerek kapatabiliriz. Bu yüzden herkesi aşılayın, makul maske talimatlarını uygulayın, gerektiğinde ücretli sokağa çıkma yasağı uygulayın ve temaslı takibi, hastalık ücreti ve tehlike ödemesi ve kira moratoryumlarını takip edin. Başka bir deyişle, sosyal adalet, patojenlerin ortaya çıkmasını engellemekten, pandemi olarak yayılanları kontrol etmeye kadar, başarılı epidemiyolojik müdahalenin temel bir parçasıdır.

Adalet, Sağın gözlerini devireceği (ya da daha kötüsü, yok edeceği) bir yan proje değildir. Gerçek, kapitalist modeli gerçek zamanlı olarak reddetmektir. Küresel Kuzey, ekvator boyunca kamulaştırmacı üretimin zararını tecrit edebileceğini iddia edemez. Hasar, salgın hastalıklar ve iklim değişikliği, her yerde aynı anda ortaya çıkıyor. Bu tür tehlikeler ancak herhangi bir hastanın sağlığının herkesin sağlığına bağlı olduğu fikrine dayanan dayanışma eylemleriyle ele alınabilir.

Sizin gibi epidemiyologlar, birkaç yıldır ölümcül patojenlerin neden olduğu COVID-19 gibi zoonotik hastalıkların ortaya çıkan tehditleri konusunda uyarıyordu. Yine de, COVID-19 salgını dünyayı vurduğunda, en gelişmiş ülkeler bile bu zorlukla yüzleşmek için yeterli donanıma sahip değildi. İktidarın bilimsel uyarıları ciddiye almadığı için mi?

İlk bakışta bilim, gerçekliğin doğasını sistematik bir şekilde yakalamaya odaklanır. Bu gerçeklik, bilimin siyasi gücün desteklenmesinde büyük ölçüde göz ardı edilen rolünü içerir. Gezegenin ve yıldızların dinamiklerinde tanrıların mantığı bulunduğunda, fizik bile yerel rahiplere ve lordlara diz çöktü. Batı’da Galileo [Galilei], [Rene] Descartes, [Isaac] Newton ve [Charles] Darwin -omuzlarında durduğumuz devler- hapis ya da dışlanma tehdidi üzerine eğildiler. Belki de bu yüzden uzağı göremiyoruz, yüzümüzde ölü olarak bize bakan bulaşıcı hastalıklar da dahil.

Ancak bu sadece bir siyasi disiplin meselesi değildi. Coğrafyacı Jason Moore ve diğer dünya-sistemleri teorisyenlerinden, Portekizlilerin 1419’da Madeira’nın Afrika açıklarındaki “meta sınırına” gelişinden, politik ekonomide yeni karşılaşılan emek gücünü organize etmenin araçlarını sunan özel bir bilimsel uygulamanın hızlandığını öğreniyoruz. ve sermaye birikimi için kıta dışı doğanın kodunun çözülmesi (ve yeniden kodlanması). O zamandan beri, kapitalizmin müteakip yinelemelerinin her birinin kurulmasına ve hizmet edilmesine yardımcı olmak için düzenli olarak yeni bilimler ortaya çıktı: merkantilist, köle ticareti, tekel, fabrika, çok uluslu, finans, neoliberal, biyoteknoloji, bilgi, gözetim ve bunların kombinasyonları, hepsi sırayla ticaret yapmaya çalışıyor. bilimin ağırlığına bağlı.

Epidemiyoloji, sömürgeci yayılmada kilit bir rol oynayarak, küresel Güney’i, hinterland kenarlarından bölgesel ve küresel aşamalara birçok patojenin yayılmasına yardımcı olan kamulaştırma için güvenli hale getirdi: diğerleri arasında sıtma, sığır vebası, tripanozomiyaz, leishmaniasis ve HIV. Avrupalılar bu arada grip, tifüs, çiçek hastalığı, kızamık ve kolera yaydı

Çok az şey değişti, ancak zaman ve mekandaki ölçek. Bugün, New York’taki EcoHealth Alliance gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sermayenin yerli gruplara ve küçük gruplara finanse ettiği ormansızlaşma ve kalkınmadan kaynaklanan yeni salgın dalgasını suçlamak için kurumsal bağışçılardan ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan milyonlarca yardım alıyor. çiftçiler. Bu iki grup genellikle şirket ve finans tarafından yönetilen arazi gasplarına karşı son direnişi temsil ediyor. Yeni patojenler artık en derin ormanlara yayılabilir, kentsel çevre boyunca hızla yerel bir bölgesel başkente yayılabilir ve birkaç hafta içinde Miami Beach’te kokteyller için uçağa binebilir.

Burada varmak istediğim şey, egemen düzenin neden kendi ürettiği salgınları temizlemeye yardım etmek için her zaman ödediği bilimlerden gelen uyarıları dikkate alması gerektiğidir? Her felaket filminin başında görmezden gelinen bilim adamları olan birkaç serseri huysuz neden burjuvazinin gücünün kaynağını baltalasın? “Herkes” bulaşıcı hastalıkların küresel bir Güney sorunu olduğunu biliyor. Ekvator boyunca bırakılacak beyaz ve zenginleri zenginleştirmenin maliyetinin bir parçası, yılda milyonlarca ölüme yol açıyor. “Sürpriz”, küresel kapitalist sisteme temel bir direktif olarak yerleştirilmiştir.

COVID-19 kökenlerinin alan teorisi

COVID-19 ilk olarak Çin’de görüldü ve daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Virüsün başlangıçta Wuhan deniz ürünleri pazarından yayıldığı teorisi için güçlü bir dava yapıldı. Ancak virüsün Wuhan’daki bir viroloji laboratuvarından sızdığına dair başka bir argüman veya iddia da var. Yeni koronavirüsün kökenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Wuhan’ın Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında COVID-19 kökenleri için durum zayıf. Pazardaki pozitif örneklerin sadece yüzde 40’ı vahşi yaşamın barındırıldığı pazar sokaklarında bulundu. Orijinal insan enfektelilerinin dörtte biri pazarı hiç ziyaret etmedi veya doğrudan maruz kalmış göründü. Ortaya çıkan genetik kanıtların bir kısmı, bunun yerine COVID-19’un Wuhan salgınından yıllar önce insanlarda dolaşımda olma olasılığını destekliyor gibi görünüyor . COVID-19’un kökenine dair bu tür bir alan teorisinin destekçisiyim.

Bu hipotezler dizisi, virüsün, orta ve güney Çin’deki tecavüze uğramış at nalı yarasa popülasyonlarından – daha önce bahsettiğimiz arazi kullanım kökenleri doğrultusunda – ve geleneksel çiftlik hayvanları, vahşi hayvanların yerel popülasyonlarına sirkülasyon sırasında ortaya çıktığını öne sürüyor. yiyecek hayvanları ve onlara bakan emek. Şu anda bile, çeşitli koronavirüsler yarasa olmayan türler üzerinde milyonlarca değilse de binlerce deney yürütüyor ve bu süreçte insan bağışıklık sistemini nasıl kıracaklarını öğreniyorlar. COVID-19, Wuhan’a giderken birkaç yıl boyunca bunu yapmış olabilir.

Alternatif bir hipotez var. Laboratuar kaçak teorisi varsaymaktadır bir SARS benzeri gerginlik uzak olmayan Huanan Market’ten Wuhan iki hükümet biyogüvenlik laboratuvarlarından birinin arka kapıdan dışarı kaçtı. Kuramın göz ardı edebileceğimiz bazı korkunç gauche versiyonları var. Trumpistler ve onların ABD’deki liberal muhalifleri Çin’i ezmeyi seviyor. Ve sonra Asyalı Amerikalıların neden burada sokaklarda dövüldüğünü anlayamıyorum. Ancak hipotezin daha güvenilir versiyonları var. Çeşitli sorunlarına (ve vaatlerine) işaret ederek daha iyi sürümlerden birini açtım. Ancak DSÖ’nün kendi liderliğinin reddettiği son DSÖ raporuna karşı, aşırı olasılık alanının ötesinde bir laboratuvar sızıntısı olduğunu düşünmüyorum.

2013 yılında, Princeton Üniversitesi’nden bir ekip, 11 Eylül’den bu yana inşa edilen geniş yeni biyogüvenlik laboratuvarları dalgasını ve daha önce yüzyılın ünlü virüslerinin ilki olan H5N1’i haritalandırdı. Ekip, dünyanın en ölümcül patojenleri üzerinde çalışan binlerce BSL-3 [biyogüvenlik seviyesi] ve -4 laboratuvarının, genellikle çok az düzenlemeyle, Wuhan, Pune dahil dünyanın bazı büyük şehirlerinde veya yakınında inşa edildiğini gösterdi. ve Bhopal. Böyle artan bir fırsat verildiğinde, böyle nadir bir olayın riski kaçınılmazlığa doğru eğilir. Bu, Wuhan’da olanın bir laboratuvar sızıntısı olduğu anlamına gelmez. Bu, COVID-19’un kökenlerine ilişkin alan teorisinin bir savunucusu olmaya devam etsem bile laboratuvar sızıntısı teorisinin gerçekten daha fazla araştırmaya değer bir olasılık olduğu anlamına geliyor.

‚Neoliberal sınırlardan‘ yayılma

“Bazı patojenler doğrudan üretim merkezlerinden ortaya çıkıyorlar. Salmonella ve Campylobacter gibi gıda kaynaklı bakteriler akla gelmektedir. Ancak COVID-19 gibi pek çok kişi sermaye üretiminin sınırlarında ortaya çıkıyor.” Bunu açıklayabilir misin?

Patojenler türe, yere ve emtiaya bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Ancak şimdi hepsi, yeni patojenlerin kıtalar arası doğasını açıklayan aynı çevresel hasar ve küresel kamulaştırma ağı içinde birbirine bağlı. Çin’de SARS. Orta Doğu’da [Batı Asya] MERS [Orta Doğu solunum sendromu]. Brezilya’da Zika. Avrupa’da H5Nx. Kuzey Amerika’da domuz gribi. Ve bu sadece tarımı sanayileştirmek değil. Baraj ve sulama inşaatları Hindistan’da ve başka yerlerde sıtma salgınlarını tetikliyor.

Sömürücü kapitalizm, bir üretim döngüsüne girmemiş olan son yağmur ormanları ve savanlara, gerçekten her yerde yolunu buluyor. Ve küresel sermaye direniş bulduğunda, devleti direnen yerli [halk] ve küçük toprak sahiplerinden bıktırır. Yeşil Av Operasyonu [Chattisgarh’da] ve Odisha tepelerindeki boksit akla geliyor. Sonuç olarak dünya, bu bölgesel üretim devrelerinin bir papatya zinciriyle çevrilidir. Her devre tipik olarak en derin ormandan, kentsel çevre sürekliliği boyunca yerel bir bölgesel başkente kadar uzanır. Monokültür tarım, madencilik ve tomruk yol boyunca devreyi oyuyor. Orada yaşayan insanlar, ucuz emeğe itilir veya proleterleştirilir.

Coğrafyacıların “neoliberal sınır” dediği kalkınmaya tabi olan orman kenarlarında, yeni zoonotik patojenler, daha önce marjinalize edilmiş vahşi konakçı rezervuarlarından ve daha önce tanımladığımız gibi, yerel çiftlik hayvanlarına, vahşi gıda hayvanlarına ve çiftlik işçilerine veya güreşçilere yayılıyor onları kim eğlendirir. Nipah virüsü [enfeksiyon], koronavirüs [enfeksiyonlar] ve Ebola gibi bazı hastalıklar bu bozulma noktalarında yayılıyor. Bu patojenleri seçkin birkaç konakçıya marjinalleştiren önceki ekolojiler fişten çekilir ve ardından patojenlerin daha önce sahip olmadıkları üretim devresi yoluyla yeni çıkışları olacak şekilde yeniden bağlanır. Patojenler bölgesel bir başkente ve bir kısmı da dünyaya doğru yol alırlar.

Diğer patojenler, üretim devresinin diğer ucunda ortaya çıkar, örneğin, kentsel merkezleri besleyen dış halka mega çiftlikleri. Böylece, örneğin, gıda kaynaklı bakteriler veya kuş gribi, insanlara yayılmadan önce, kentsel tüketicileri beslemek için yetiştirilen binlerce kümes hayvanı ve besi hayvanı arasında gezinebilir, bazen de ahırdan ahıra sonsuzlukta toplanır. 1959’dan itibaren kuş gribinde düşükten yükseğe son teslim süresi belgelenen 39 geçişten ikisi hariç tümü ticari kümes hayvanı operasyonlarında meydana geldi, tipik olarak on veya yüz binlerce kuş. Yoğun operasyonlar, dolaşımdaki kuş ve domuz gribi ile o kadar dolup taşmaktadır ki, artık yeni suşlar için kendi rezervuarları olarak hizmet etmektedirler. Yabani su kuşları popülasyonları artık tek kaynak değil.

COVID-19’un kökenleri, üretim döngülerimizin bu iki ucunun, orman ve endüstriyel çiftliğin bir karışımıdır. Coronavirüsler tüm dünyada yarasalar tarafından barındırılıyor. Ancak Çin’de barınan at nalı yarasaların türleri, başarılı bir şekilde tür atladıktan sonra insanları daha da kötü etkiliyor. Yakın zamana kadar bu bir sorun değildi. Bu yarasaların yaşadığı ortam temel olarak değişti.

Mao [Zedong] sonrası ekonomik liberalizasyonu üzerine Çin, kendi halkını kendi doğal kaynaklarıyla beslemek amacıyla BRICS [Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika] kalkınma rotasını üstlendi. Milyonlarca insan yoksulluktan kurtarıldı. Geride milyonlar kaldı. Pro ya da aleyhte, bu kursu almakla, Çin tarım işletmeciliği ve giderek daha fazla sermayeleşen vahşi gıda sektörü, bu yarasa popülasyonlarının çoğunun bulunduğu orta ve güney Çin’in manzarasını kesti. Ebola’da olduğu gibi, bu emtia sınırındaki yarasalar, çiftlik hayvanları, vahşi gıda hayvanları, çiftçiler ve madenciler arasındaki arayüzler genişledi ve çeşitli SARS benzeri koronavirüslerin trafiğini artırdı.

Pandeminin sistemik nedenleri

Ana görüş, her yeni virüs saldırısını, toplumsal yaşamın altında yatan sistemik nedenlerden bağımsız, tamamen biyolojik bir fenomen olarak ele alır. Ancak siz ve meslektaşlarınız bu sistemik nedenler hakkında çok şey yazdınız. Kapitalizm öncesi dönemde de patojenler vardı. Neden “kapitalizm çağı”na “pandemi çağı” diyorsunuz?

Sistemi beğenirseniz veya ondan faydalanırsanız, verdiği zarar için sistemi suçlamazsınız. Kurbanları suçluyorsun ya da düşmanı suçluyorsun ya da insan olmayanı suçluyorsun. COVID-19 durumunda, iktidardakiler üçünü de suçladı. Devletin yeterli konut sağlamadaki başarısızlığı yerine, kalabalık yaşayan yoksulları suçlayın. Çin’i (veya Pakistan’ı veya Maoistleri veya Müslümanları) suçlayın. Ya da virüsün kendisini suçlayın.

Geçen elbette enfeksiyona neden olur, ancak bunlarla nedenselliği iğneleme nesne katılan iktidardakiler sağlar ve onlara hizmet Epidemiyologlar, geniş bir siyasi ekonomi tartışılmasını engellemek için alanın içinde nedensellik-o setleri fırsatlar ve engelleri bir patojen yüzler. Sonunda, patojenler, suyun buzdaki çatlaklardan aktığı şekilde yayılır. Güç altyapısı, toplumsal buzdaki çatlakların kaç tane ve nerede ortaya çıkacağına dair kararlara toplu olarak ulaşır. Ve yoksadece bir veba yılı sırasında veya bir seçim döngüsü boyunca, ancak onlarca yıl geriye gidiyor. İyi finanse edilmiş bir ulusal sağlık hizmetiniz var mı (inşası on yıllar alır ve bakımı milyarlarca rupi alır)? Nüfusunuzun temiz suya ve besleyici gıdaya erişimi var mı? Bir afet olduğunda insanların barınabileceği ve fatura ödeme derdine düşmeyeceği sosyal hizmetleriniz var mı? Farmasötik olmayan müdahalelere ne tür bir erişiminiz var? Çin, Vietnam, Yeni Zelanda, Küba, Uruguay ve Tayvan – hepsi çok farklı siyasi sistemler – başlangıçta salgınlarını aşı olmadan yenmeyi başardılar. Hindistan, ABD ve Brezilya’nın izlediği neoliberal veya inkarcı rotayı mı izledi? Bu, mevcut salgınını açıklıyor mu?

Evet, salgınlar daha önce de oldu. Gerçekten de, insanlar medeniyete başladığından beri, göçmen bir yaşamdan daha akut enfeksiyonları destekleyecek kadar büyük nüfus konsantrasyonlarına sahip kasabalara taşındığımızda, bulaşıcı hastalıklar ana ölüm kaynağı olmuştur. Ancak daha önce insan toplulukları arasında hastalıkların dolaşması, kapitalizmin şimdi yeni salgınlara neden olmadığı anlamına gelmez.

Patojenlerin de insanlar gibi geçmişleri vardır. Kökenleri, diasporik göçleri, klasik dönemleri, Karanlık Çağları ve Sanayi Devrimleri vardır. Ve insan patojenleri kendi yarattığımız bir dünyada evrimleşip yayıldıkça, bu dönemler genellikle bizimkiyle çakışıyor. Örneğin, tarihinin büyük bir bölümünde kolera bakterisi, canlı beslenme planktonunu Ganj deltasında yaptı. İnsanlık ancak bir kez kentleşti ve daha sonra 19. yüzyıl ulaşımıyla iç içe geçti, kolera dünya şehirlerine ulaşmayı başardı. Belediyeler kanalizasyonlarını attıkları yerden içme suyu çekmeye başladığında, bakteri marjinal bir böcekten kükreyen bir başarıya dönüşebildi.

Bilimsel anlayışımıza ve tıp teknolojisindeki en son gelişmelere rağmen, insanlık kendisini korkunç bir epidemiyolojik uçurumun içinde buluyor. Ve toplumlar olarak kendimizi nasıl organize ettiğimizle ilgili her şeye sahiptir. Kurumlarımız, tasarladığımız herhangi bir biyomedikal yenilikten daha önemli bir profilaksidir, ne kadar önemli olursa olsunlar.

Şu anda, dünyanın baskın paradigması olan neoliberal kapitalizm, yönetişimin şirket üretkenliğini desteklemek için sınırlandırılması lehine, örneğin kolera kontrolüne yardımcı olan su arıtımı gibi kamusal müşterekleri geri almak etrafında örgütleniyor. Bu, ulusal düzeyde olduğu kadar hükümetler arası düzeyde de yapılıyor. Dünya Bankası ve IMF [Uluslararası Para Fonu] kredi kabul eden ülkelerden, iç destekleri azaltan ve çok uluslu şirketlerin girmesine izin veren ve kemer sıkma bütçeleri lehine halk sağlığı harcamalarını azaltan yapısal düzenlemeye girmelerini talep ediyor. Çok uluslu şirketlerin tasmasından kurtulmak, toprağa nesiller boyu milyonlarca insanı besleyen yenileyici bir ekmek sepeti olarak değil, ihracata dayalı bir kâr kaynağı olarak muamele etmeye yol açar.

Dolayısıyla, mevcut mega çiftlikler ve besi çiftlikleri geçmişteki salgınları açıklamasa bile, bu, mevcut grubumuzdan sorumlu olmadıkları anlamına gelmez. Bu, Romalılar bunun için asla savaşmadıkları için petrolün bugün savaş nedeni olmadığını tartışmaya benziyor. Kendi tarihsel yörüngelerimizi kabul ediyoruz. Patojenlerimizinkileri de kabul edebilmeliyiz. Ve şu anda, bilimsel literatürün gösterdiği gibi, kapitalistler kâr için ekolojilerimizi mahvetmeye öncülük ederken, daha fazla ve daha hızlı yayılan daha belgelenmiş salgınlar üretiyoruz.

biyoekonomik savaş

Büyük Çiftlik Büyük Grip Yapıyor kitabınız  cesurca şu ifadeyi veriyor: “Büyük Gıda, grip ile stratejik bir ittifaka girdi… yurtiçinde ve yurtdışında devlet gücü tarafından desteklenen tarım işletmeciliği, şimdi griple olduğu kadar griple de çalışıyor.” Ayrıca “tarım ticaretinin halk sağlığı ile savaş halinde olduğunu” da belirtiyorsunuz. Detaylandırabilir misin?

Çirkin açıklamalar! Ve yine de tamamen savunulabilir.

Tarım ticareti, birçok yeni patojenin ortaya çıkmasını kasıtlı olarak sağlamadı, ancak bunu orman kenarında arazi gaspının ve kentsel dış halkada mega çiftlikler inşa etmenin bir yan etkisi olarak yaptı. Tamamen vurgunculuk etrafında mühendislik üretiminde, tarım ticareti, en ölümcül (ve en bulaşıcı) patojenlerin seçildiği araçları tasarladı.

Büyük popülasyonlar ve genetik olarak benzer kümes hayvanları ve çiftlik hayvanlarının yüksek konsantrasyonları bir araya getirilmiş, çiftlik hayvanlarının bağışıklık sistemlerini baskılamaktadır. Bu tür bir çıktı, aynı zamanda, bir iletim eşiğine kadar en hızlı şekilde çoğalan patojenlerin, bir ahırdaki veya besi alanındaki tüm hayvanları en hızlı şekilde yakmasına ve yol boyunca en kötü hasara neden olmasına izin verir. Tamamen Big Ag’ın dayattığı koşullarla, daha ölümcül suşlar daha az öldürücü suşları yendi.

Bir salgından sonra bile hasar devam ediyor. Çiftlik hayvanları çiftlikte üremediğinden (çoğu üreme, hızlı büyüme gibi pazar özellikleri için büyükanne ve büyükbaba düzeyinde açık denizdedir) bir salgından kurtulan herhangi bir hayvan, bir sonraki neslin ataları olarak hizmet edemez. Yani, yem hayvanları çiftlikte üremediğinden, dolaşımdaki bir patojene yanıt olarak gerçek zamanlı olarak bağışıklık direnci geliştirilemez. Endüstriyel tarım, hayvanları korumak için aşılara ve antimikrobiyallere bağlıdır. İnsanlığın bu yıl kendini keşfettiği gibi, aşıların geliştirilmesi, salgınlar gelip gittikten çok sonra, genellikle aylar hatta yıllar alır. Büyük ölçüde kozmetik amaçlı kullanılan antimikrobiyaller, insanlara yayılan bakterilerde ilaç direncini seçebilir. Kısacası, hayvancılık üretiminin endüstriyel modeli hakkında biyogüvenli hiçbir şey yoktur.

Şimdi, tarım ticaretinin bu salgınları kasıtlı olarak üretmediğini, ancak kesinlikle kendi yarattığı krizlerden yararlandığını söyledim. Bir kümes hayvanları veya çiftlik hayvanları salgını araziye sıçradığında, en büyük zararı büyük ölçüde çeşitli yargı alanlarındaki hükümetler, çiftlik işçisi, vergi mükellefi, tüketici ve yerel vahşi yaşam görüyor. Salgının hesabını her zaman bir başkası alır. Tarım işletmeciliği bu zararı dışsallaştırabiliyorsa neden operasyonlarını değiştirsin? Salgının maliyetleri şirket bilançolarına geri dönmeden, endüstriyel model yoluna devam ediyor.

Serpinti ihmalden kötü niyete dönüşür. Bir tür biyoekonomik savaşta, patojenler endüstriyel çiftliklerden veya işleme tesislerinden küçük ölçekli işletmelere yayıldığında, virüs tarım ticaretinin daha küçük rakiplerine zarar verebilir. ABD’den Tayland’a belgelendiği gibi, böyle bir yayılma gerçekleştiğinde, hükümetlerin biyogüvenliği sıkılaştıran sanayi sektörü talepleri toprağın kanunu haline getiriliyor. Genellikle sadece en büyük şirketler bu tür uygulamaları karşılayabilir: örneğin, açık hava sürülerinin yasaklanması veya her bir kümes hayvanına mikroçip uygulanması. Big Ag’ın daha küçük rakiplerini yok eden hastalıklar, salgınlar arasında onları sakatlamak için kullanılıyor.

Bu anlamda, grip ve diğer patojenler için dünyanın en güçlü avukatlarından bazıları çalışıyor. Tarım ticareti modeli korunduğu, hatta bir salgın durumunda genişletildiği için hem yerel hem de küresel sahnede patojen başarısını geri almak için hiçbir şey yapılmamaktadır. Bu anlamda tarım ticareti temelde halk sağlığı ile savaş halindedir. Yeni ölümcül patojenlerin ortaya çıkması ve kemer sıkma bütçeleri ve yapısal düzenlemelerle halk sağlığı altyapısının geri alınmasıyla birlikte, tarım işletmeciliği bu savaşı kazanıyor.

GD ürünler ve monokültürler

Genetiği değiştirilmiş (GM) mahsullerin ve monokültürlerin tanıtımının Hindistan’da birçok şampiyonu var. Monsanto ülkede sahneye çoktan girdi. Tarımın şirketleştirilmesi yönünün yanı sıra, bağışıklık yangınlarının ortadan kaldırılması açısından genetik monokültürlerin büyümesiyle ilgili soruna dikkat çektiniz. Patojenlerin yayılması ve yayılması açısından zorluklar nelerdir?

Monokültür çiftlik hayvanlarının temsil ettiği epidemiyolojik hasar, özellikle bu hayvanları beslemek için üretilen milyonlarca dönümlük enerji israfı da dahil olmak üzere mahsullerde de bulunur. Monokültür, mahsul zararlılarının ve yabani otların bir bölgeyi süpürmesine izin verir. Şirketler, çiftçileri, şirketlerin kendi ürettiği bir sorunu geri püskürtmeye çalışmak için gelirlerinin neredeyse tamamını pestisit ve herbisitlere ödemelerini gerektiren, bir girdi başka bir girdiye yol açan başka bir girdiye yol açan üretim mandallarına zorlar.

Ekinlerin ve hayvanların daha mozaik bir manzarası, bu tür zararlılara ve patojenlere karşı bir tür doğal barikat işlevi görebilir. Bu, hiçbir zaman salgın veya istila olmadığı anlamına gelmez, ancak iyi yönetilen tarımsal biyolojik çeşitlilikler, uzayda ve zamanda genişler, kısa bir çoğaltma saatindeki herhangi bir öldürücü patojen veya haşerenin zamanında çözemeyeceği kombinasyonel bulmacalar oluşturur. Çoğu zaman sadece „daha zayıf“ patojenler, bu tür bulmacaların getirdiği gecikmeleri karşılayabilir ve bu da onları daha ölümcül varyantları kutulayan bir tür doğal aşı görevi görmelerine yol açar.

Zorluk tamamen yönetişim ve şirketlerin sindirmeyi veya para kazanmayı amaçladığı çiftçi özerkliği düzeyindedir. Tefeci entegratörleri ve son alıcıları kovabilen kırsal topluluklar, hem ihtiyaç duyulan girdi türlerini hem de hala gerekli olanların fiyatlarını azaltan kooperatifleri destekleyebilir. Hükümetler ve yerel çiftçi birlikleri tarafından birlikte bölgesel planlama, çiftlik kapısının çok ötesinde patojenleri ve zararlıları en iyi şekilde kontrol etmek için gereken mozaikleri birlikte yürürlüğe koyabilir ve ince ayar yapabilir.

Ekolojist Richard Levins, agroekolojik Küba’daki çabaları anlatırken, çiftçiliğin ölçeğinin bir bölgenin sosyal ihtiyaçlarına, ekolojik ve topografik gerçeklerine ve kaynak kullanılabilirliğine göre nasıl uyarlanabileceğini anlatıyor. Nehir kıyısındaki tamponlar ve ağaçlandırma ve bitkileri örtüp mahsulleri tuzağa düşürmek, nakit mahsulleri ve gıda hayvanlarını minimum maliyetle besleyen ve koruyan ekosistem hizmetlerinin doğal olarak ortaya çıkmasını teşvik edebilir. Temiz su. Zararlılarla beslenen kuşlar. Sağlıklı topraklar. Bölgesel planlama, çiftçileri izole ekonomik aktörlerden, yalnızca ortak kaderde bulunabilecek ortak bir kamusal alanın katılımcıları haline getirir.

Yol boyunca, bölgesel bir gıda sistemi ayrıca, dünyanın diğer tarafındaki çok uluslu merkezlere çekilmek yerine bölgede gelir dolaşımını sürdürmeye yardımcı olan daha çeşitli tarımsal meslekleri (örneğin, yerel mezbahalar ve gıda işleme) seçer. . En kötü patojenlerin ortaya çıkmasını durdurmak için en pratik müdahaleleri uygulamak için gereken topluluk kontrolü, aynı zamanda kırsal alanların tarım ticareti kurban bölgelerinden başka bir şey olarak ele alınmasını da engeller.

Hindistan bunu nasıl yapacağını zaten biliyor. Bu tür çabalar uzun zamandır Hindistan tarihinin bir parçasıdır. Onlar Hindistan’ın bugününün bir parçası. Rajasthan’da yerel bir gönüllü kuruluş olan Tarun Bharat Sangh, bin köye ulaşan bir havza restorasyon programı başlattı. Kuruluş , yeraltı suyunu yeniden dolduran , orman büyümesini iyileştiren ve sulama ve vahşi yaşam, hayvancılık ve ev içi kullanım için suyu koruyan geleneksel çamur bariyerleri olan johad’ları yeniden inşa etti . Köy konseyleri tarafından koordine edilen çabalar, 1940’lardan beri kuru olan Arvari nehrinin yanı sıra yerli kuş popülasyonlarını da restore etti.

‚Soya cumhuriyetleri‘

“Ekolojiler ve siyasi sınırlar arasında esnek bir şekilde yerleşik bir dizi çok uluslu temelli emtia ülkesinin yol boyunca nasıl yeni epidemiyolojiler ürettiği” üzerine bir çalışma yaptınız. Lütfen çok uluslu şirketlerin bu konudaki rolü ile ilgili detayları ve örnekleri bizimle paylaşın.

Hükümetler hala arazi edinimi ve ticaret erişimini yönetiyor, ancak paralel olarak yeni bir bölgesellik ortaya çıkıyor. Bazı tarım işletmeleri, ülke sınırlarını aşmak için operasyonları yeniden yapılandırıyor. Örneğin, Bolivya, Paraguay, Arjantin ve Brezilya’da dizilmiş bir dizi “soya fasulyesi cumhuriyeti” var, sanki bu ülkelerin hükümetlerinin kendi sınırları ötesindeki karar alma süreçlerinde yalnızca teğetsel girdileri varmış gibi. Beslemek için midesini ters çeviren bir denizyıldızı gibi, şirketler de kendilerini var eden ulusların sınırlarını aşıyor. Yeni coğrafyaya şirket yönetim yapısında, sermayeleştirmede, taşeronlukta, tedarik zinciri ikamelerinde, kiralamada ve ulusötesi arazi havuzunda değişiklikler eşlik ediyor. Mesafeler milden çok parayla ölçülür.

Bu garip geometriler, operasyonların ve emek havuzlarının mekansal organizasyonunu yeniden yönlendiriyor. Peyzajın yüzü elbette değişir. Brezilya’da, büyük ölçekli pestisit ağırlıklı, ihracata yönelik soya fasulyesi, şeker kamışı ve mısır ve meralarda sığırlar, emtia üretiminde genişlemeye yol açarken, pirinç, fasulye ve manyok gibi küçük ölçekli temel ürünler daraldı. Ama bu sadece ekinlerde ve hayvancılıkta bir değişiklik değil. Peyzajla ilgili kararlar, çiftçilik yaptıkları yerde yaşayan yerel küçük çiftçilerden, yalnızca yurtdışındaki yatırımcılara bağlı olan ve yalnızca zaman zaman yerel koşullara duyarlı olan bölgesel şirket yöneticilerine aktarılıyor.

Epidemiyologların bu yerlerde hastalıkların ortaya çıkmasıyla ilgili vizyonunda çok belirgin olan kırsal-kentsel ayrımı da alt üst oluyor. Evet, küçük toprak sahipleri topraklarına erişimini kaybettikçe, nüfusta kırsal alanlardan kentsel gecekondulara doğru uzun süredir belgelenmiş bir kayma var. Bu dünya genelinde devam ediyor. Ama işin içinde başka koşullar var. Artık sadece şirketlerin ödediği ücretlerle çiftçiliğe bağlanan yeni emek, aynı zamanda kırsal alanlara giriyor ve küresel tarım ürünleri için hem yerel pazarlar hem de bölgesel merkezler olarak hizmet veren kırsal kasabaların hızlı büyümesini sağlıyor.

Sonuç olarak, birçok yeni insan patojeninin ortaya çıktığı orman hastalığı dinamikleri artık yalnızca hinterlandlarla sınırlı değildir. Metalaştırılmış orman kenarı bu merkezlere (ve ardından emtia zincirindeki daha büyük bölgesel başkentlere) bağlı olduğundan, yeni patojenler artık en derin ormanlardan küresel seyahat ve ticaret ağına doğrudan bir atışa sahiptir. Daha önce de değindiğimiz gibi, Ebola, sarı humma ve koronavirüsler, daha önce olmadığı şekilde bir anda pandemi olma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Diğer yönde, tipik olarak bir kentsel hastalık olduğu düşünülen dang humması, şehir sınırlarının çok ötesindeki karakteristik alanlara sabitlenmiş gibi görünüyor ve Ho-Chi Minh Şehri’nin kentsel ve kırsal çevrelerinde, örneğin 50-100 km’ye kadar salgınları beraberinde getiriyor. Genel olarak kentsel Aedes aegypti sivrisinek, çeşitli insan enfeksiyonlarının bir vektörü, Peru Amazon’unun en büyük şehri olan Iquitos’u çevreleyen kırsal alanlarda 19 km’ye kadar bulundu. Başka bir ekip, orta-batı Filipinler’in yedi büyük adasında, özellikle yoğun limanlarda, bu sivrisinek türlerinde düşük genetik yapı buldu ve bu da çok sayıda çapraz göç olduğunu gösteriyor. Kargo gönderileri, hem Peru’da hem de Filipinler’de birincil yayılma şekli olarak ortaya çıktı.

ABD, küresel domuz gribi ihracatçısı

2009’da domuz gribi (H1N1) patlak verdiğinde buna NAFTA gribi adını vermiştiniz. Bu özel durum hakkında ve ayrıca bu tür ticaretin virüslere neden olma ve yaymadaki rolü hakkında konuşabilir misiniz?

Neoliberalizmin serbest ticaret baskısı altında, küresel sermaye devreleri mesafe ve bağlantı açısından çoğalır. Peyzaj üretimi giderek daha fazla ilişkisel coğrafyalar tarafından tanımlanmaktadır; burada yerel bir peyzajda olup bitenler, dünyanın yarısında ormansızlaşma ve kalkınmayı yönlendiren finansmanı sağlayan ülkelerdeki sermaye birikimine bağlıdır.

Bu tür devreler, patojenlerin evrimi ve yayılması üzerine damgasını vuruyor. Evrimsel biyologlardan oluşan bir ekip, tüm domuz gribi evrim ağaçlarından sayılarak ülkeden ülkeye uzaysal sıçramaları çıkarabildi: tüm genomik segmentler, tüm soylar, bir konumdan diğerine. Ekip, kümes hayvanlarının ve domuzların aksine , domuzlarının çoğu yurt içinden satın alındığından Çin’in küresel sahnede önemli bir domuz gribi kaynağı olmadığını gösterdi . Öte yandan, dünyanın önde gelen domuz ihracatçısı olan ABD, aynı zamanda dünyanın önde gelen domuz gribi ihracatçısıdır.

NAFTA bölgesel bir örnek sundu. Serbest ticaret anlaşması ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ekonomik sınırları kaldırdı. ABD tarım şirketleri, Meksika yerli şirketlerini işsiz bırakmanın bir yolu olarak, mali bir kayıpla Meksika pazarına ucuz et (ve diğer gıda emtiaları) atmaya başladı. Bu, Meksika’da hayvancılık sektörünün yapılanma şeklini değiştirdi. Meksika operasyonları ya beyaz bayrağı sallayabilir ve operasyonlarını Amerikan çokuluslu şirketlerine satabilir ya da çokuluslu şirketlerle rekabet edebilecek kadar büyüyecek kadar büyüyebilir. Smithfield gibi ABD şirketleri kendi domuzlarını Meksika’ya göndermeye ve orada da yoğun domuz çiftlikleri kurmaya başladılar.

Aynı teknikle, evrimsel biyologlardan oluşan ekip, bu yeni tarımdan domuz gribine dönüşen şeyin ortaya çıkmasına yol açan göç olaylarını takip ederek, ABD ve Kanada’yı göstererek, Meksika Devletlerinde bu yeni gribin birden fazla genomik segmentini tohumladı. Jalisco, Puebla ve Sonora dahil domuz konsantrasyonları. Başka bir deyişle, 2009’da önerdiğim bir NAFTA gribi fikri, daha sonra virüsün kendisinin genetik dizileri tarafından desteklendi.

Bu eğilimleri genelleştirebiliriz. Bu tür sermaye devreleri, dünya çapında zoonotik ve gıda kaynaklı patojenlerin yayılmasına yardımcı olarak canlı hayvanlar, ürünler, işlenmiş gıdalar ve germplazmlarda artan bir ticaret hacmini desteklemektedir. Artan mesafeli gıda hayvanlarının ülkeden ülkeye taşınması, patojenlerin değiş tokuş ettiği genetik bölümlerin çeşitliliğini genişletti, hastalıkların evrimsel olanaklarını keşfetme hızını ve kombinasyonlarını artırdı. Genetiklerindeki varyasyon ne kadar büyük olursa, patojenler o kadar hızlı gelişir. Ve daha olası ölümcül varyantlar üzerinde birleşir.

Yerli grupları suçlamak

Çin’de COVID-19 salgını başladığından beri, dünyanın dört bir yanından ırkçılık ve yabancı düşmanlığı raporları geldi. Ardından Trump, koronavirüsü “Çin virüsü” olarak adlandırdı. Birçok kişi virüsün yayılmasının nedeninin „kültürsüz“ Çinli vahşi et yeme alışkanlığı olduğunu iddia ediyor. Afrika ülkelerinde yeni patojenler yayıldığında benzer klişeleşmiş görüşler var. “Yerli nüfusların ve onların sözde ‚kirli kültürel uygulamalarının‘ virüsün yayılmasından nasıl sorumlu tutulduğunu” yazdınız. Bu konuda konuşabilir misin?

Elbette, bununla konuşabilirim. Sermayenin tarımsal kalkınma – ve madencilik ve ağaç kesimi – için yağmur ormanlarının ve savanların sonuncusuna tecavüzü, tam kapsamlı kamulaştırma ile tanımlanır. İnsan dışı popülasyonlar, habitatlarının kaybı nedeniyle değil, aynı zamanda etleri, organları ve derileri için kapana kısılan hayvanların sınıflandırmasındaki genişleme nedeniyle azalmaktadır. Tercih edilen hayvanların azalan popülasyonları, alternatif kaynakların sömürülmesine ve türlere göre doğal temel türlerin yok olmasına yol açar.

Evet, yarasalar, pangolinler, misk kedileri, rakun köpekleri, bambu fareleri ve benzerleri Çin’de geleneksel tıp ve üst düzey restoranlar için avlanmakta, kaçırılmakta ve yetiştirilmektedir. Ama bu sadece bir Çin işi değil. Birçok yeni tür arasında devekuşları, kirpiler, timsahlar çiftliklerde yetiştirilmekte ve dünya çapında ticareti yapılmaktadır. Daha geleneksel tarımı destekleyen aynı finansmanın bir kısmı artık giderek resmileşen bu vahşi gıda sektörünü destekliyor. Kendimize şu soruyu sormalıyız, “egzotik gıda” sektörü, Wuhan’daki en büyük pazarda daha geleneksel hayvanların yanında ürünlerini satabilecek bir konuma nasıl geldi? Hayvanlar bir kamyonun arkasında veya bir ara sokakta satılmıyordu.

Başka yerlerde, yerel ormancılık veya madenciliğin yerini çok uluslu operasyonlar aldığında, yerel geçimlik çalı etinin yeni ihracat ekonomileri için işe alınan işçi çetelerini beslemek için aniden bir pazar ekonomisine dönüştüğü defalarca belgelenmiştir. Yani, uzun lafın kısası, vahşi yiyecekler sadece kültürel bir şey değildir. Şu anda ölçek ekonomileri üzerinde çalışan kazançlı bir pazar.

Ancak, en kötü ormansızlaşmada yer alan bazı çok uluslu şirketler tarafından ödenen Batılı çevre STK’ları [sivil toplum kuruluşları], politika ve kanun uygulamalarını yerli gruplara ve küçük çiftçilere yönlendirmek için kültürel boyuta odaklanıyor. Bu gruplar genellikle çok uluslu toprak gaspına karşı kalan son muhalefeti temsil eder. Onları pandemiler için suçlamak, hayırsever kapitalizmde gerçekten yeni bir düşüş. Geçen yıl COVID-19 hakkında çok fazla dikkat çeken New York STK EcoHealth Alliance, çalışmalarını tam olarak böyle bir strateji üzerine yoğunlaştırıyor.

‚Ölü epidemiyologlar‘

Son kitabınız “Ölü Epidemiyologlar: COVID-19’un Kökenleri Üzerine”, pandeminin kökeninin ardındaki nedenlere dair derinlemesine ve alternatif bir okuma sunuyor. Bu kitap, pandemilerin en iyi politik-ekonomik ekolojisi olmasının yanı sıra, ana akım epidemiyologları Ölü Epidemiyologlar olarak adlandırarak eleştiriyor. Salgının kökeninin arkasındaki yapısal nedenleri anlamadaki başarısızlıklarından mı bahsediyorsunuz?

Birçok epidemiyolog zeki ve çalışkandır ve tehlikeli ve gerekli işlerle meşguldür. Kendi makalelerim bu çoğu zaman nankör araştırmadan alıntılarla dolu. Ne yazık ki, birçok kuruluş bilimcisi, fon kaynaklarının geride bıraktığı pislikleri temizleme işine de dahil oluyor. Şirketlerden onlara hizmet eden hükümetlere kadar, güç merkezleri, gelişmemiş alanların sonunu yoksul insanlardan ve vahşi ekolojilerden almaya kararlı. Yeni hastalıkların ortaya çıkmasındaki hızlanma da dahil olmak üzere sonuçta ortaya çıkan hasar, sanki bir salgın bölgesel veya pandemik olduğunda herhangi bir bireysel epidemiyologun bu konuda yapabileceği bir şey varmış gibi ele almak için epidemiyologlara bırakılmıştır.

Hem bu salgınları durdurmak hem de efendilerine ve efendilerine hizmet etmek amacıyla, az önce değindiğimiz gibi kuruluş bilim adamları, yerli grupları ve küçük çiftçileri ve onların arazi kullanım uygulamalarını suçlamaya yöneliyorlar. Yani, bilim adamları zayıf ve güçsüz olanı aşağı doğru yumrukluyorlar. Bazen, EcoHealth Alliance örneğinde olduğu gibi, alaycı bir şekilde açık bir stratejidir. Ancak çoğu epidemiyolog, yalnızca sermayenin arazi kullanımı değişikliklerini yönlendiren devrelerini değil, aynı zamanda matematiksel modellemelerinin bu öncüller tarafından nasıl sızdığını da yapılandıran politik ekonomilerin farkında değiller.

Yani, evet, profesyonel hayatta kalma meselesi olarak bu yapısal nedenleri anlamakta ve özümsemekte başarısız oluyorlar.

Bilim bu şekilde olmak zorunda değil. Bilimsel yöntem, yalnızca hipotezlerin test edildiği araçlara atıfta bulunur. Sormayı seçtiğimiz sorularla konuşmuyor. Temsili örnekleme ve en son istatistiksel analizler kullanılarak ölümcül patojenleri seçen arazi kullanımı değişikliklerini belirli şirketlerin veya endüstriyel sektörlerin yönlendirip yönlendirmediği test edilebilir. İnsanlar için böyle bir bilimi durduran metodolojik hiçbir şey yoktur. Bu hatlar boyunca çok az proje finanse edilebilir. Paraya sahip olanlar, kazançlarının haksız yere kazanılıp kazanılmadığını veya bir gün er ya da geç bir milyar insanı öldürebilecek salgınlara yol açıp açmadığını öğrenmek istemiyorlar.

Çürüyen halk sağlığı sistemi

Neoliberal kapitalizm, COVID-19’u yalnızca süpersonik hızda dünyaya yaymakla kalmadı, aynı zamanda genel nüfus üzerindeki etkisini de ağırlaştırdı. Pek çok seçkin kişi, sağlık sisteminin özelleştirilmesinin ve halk sağlığı sisteminin parçalanmasının, kemer sıkma önlemlerinin ve son on yıllarda izlenen diğer neoliberal önlemlerin pandeminin etkisini ağırlaştırdığını savunuyor. Güçlü bir halk sağlığı sistemine sahip olmak ne kadar önemlidir?

Hindistan’dan ABD’ye ve giderek dünya çapında, halk sağlığı ya ihmal ediliyor ya da doktor ile tıbbi ziyareti karşılayabilecek kişiler arasındaki bireysel ilişkiye bağlı olarak para kazanılıyor. Tabii ki, bu tür ziyaretleri karşılayamayan milyonlar, yalnızca COVID-19 ve piyasa demografisini ve özelleştirmenin iş modelini umursamayan diğer virüslerin açık hedefleri haline geliyor.

O zaman bile, bireysel veya aile sağlığı hizmetlerine erişim kritik olsa bile, gerekli olan yeterli değildir. Halk sağlığı, federal yetki alanından mahalle ve köye kadar nüfus düzeyinde birlikte çalışan kurumların ortaya çıkan mülkiyetidir. Çeşitli resmi ve gayri resmi kolektifler, hasta birinin parası ne olursa olsun çatlaklardan kayıp gitmemesi için örtüşen şekillerde operasyonel hale getirilmelidir. Yine, bu durumda epidemiyolojiler ve onlara bağlı ekonomiler arasındaki metabolik yarığı iyileştirmeliyiz. İnsanların refahı, kendimizi toplumsal olarak yeniden üretebileceğimiz araçlara dönüştürülmelidir. Demek istediğim, tam da insan hakları burjuva liberallerinin diğer ideolojilerin saygı duymasını talep ettiği ama burada kendilerini takip edemedikleri var. Buna ek olarak, tek başına tamamen pragmatik terimlerle, sağlık kaderimiz iç içe geçmiş durumda. Yoksullar salgınlardan sıklıkla daha kötü etkilense bile, bulaşıcı hastalıklar bulaşıcıdır ve gerçekte para kazanan bireysel sağlık neoliberalleri tamamen nüfus sağlığına bağlıdır.

Bu anlayışla, Çin ve Yeni Zelanda, Vietnam ve İzlanda gibi birbirinden çok farklı ülkeler, ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar, COVID-19 salgınlarını birkaç hafta içinde durdurabildiler veya salgının ilk etapta yerel olarak başlamasını engellediler. . Yönetişimdeki önceliklerinin başında kâr ve üretkenlik yerine görünüşte temsil ettikleri insanların refahını koymuşlar sanki. Demek istediğim, kanıt pudingin içinde. Kiviler farklı hayatlar yaşıyor. Taraftarların ragbi maçlarına maskesiz katılmaya başlaması neredeyse bir yıl önceydi, buna gücü yeten Amerikalılar ise bir yıldan fazla bir süredir “özgürler diyarında” evlerinde kapana kısılmış durumdaydı. Büyük fotoğraf, neoliberale dönüşen bu rejimler, sanki bu tür bir karşılıklı yardım bir ulus devletin temeli değil de yabancı bir kavrammış gibi, tüketici rollerinin ötesinde insanların ihtiyaçlarına ilgi göstermeyi bıraktı. Bunun yerine, toplu cenaze ateşleriyle kararan gökyüzünün altında, milyarderlerin her şeyden önce laik devatalar gibi hizmet aldığını görüyoruz.

D senin gibi epidemiyolojistlerin araştırma ecades tarım, kapitalizmin temel yönü metalaştırılması, ölümcül patojenlerin açısından felaket sonuçlara yol açar hayvanlardan taşan ve insan hayatını tehlikeye olduğunu kanıtlamıştır. Tarımın metalaşması yerine ortaya koyacağınız pratik ve alternatif öneriler nelerdir?

Keşke öyle olsaydı. Gerçekte, yerleşik bilim, metalaştırma, arazi kullanımı ve hastalık ekolojisi arasındaki ilişkiyi incelemekten kaçınmak için önemli ölçüde zaman ve çaba harcadı . Bilim finansmanı, devletin ve özel kaynakların, hastalıkların ortaya çıkmasındaki rolleri için sorumluluk almaktan korunması etrafında organize edilmiştir.

Bu dikkate değer. Kapitalizm bugün birincil toplumsal örgütlenme tarzıdır, ancak bir doğa bilimci onu test edilebilir bir neden olarak ortaya koysaydı, bazı bükülmüş nesnellik kavramını ihlal ediyor olurdu. Bilim buna göre hareket eder. Örneğin iklim araştırmacıları arasında, filozof Lorraine Code, egemen epistemik bireyciliğin yaygın hareketini tanımladı. Bilim adamlarının tamamı, sanki büyük dünyadan izole edilmişiz gibi bilimin en iyi şekilde uygulandığı sonucuna varmak üzere eğitilmiştir. Michael Doan, [Lorraine] Code’un çalışmasını takip etti ve bilim adamları arasında kolektif eyleme karşı olan ilgili bir yanıt şüpheciliği buldu.

Ama sonunda diğer yönde iş var. Ekibimiz, en kötü salgınlara neden olan arazi kullanımı değişiklikleri için yerli grupları ve küçük çiftçileri suçlayan Tek Sağlık’ın ötesine geçmeyi önerdi. New York, Londra ve Hong Kong gibi yerleri en kötü hastalık noktaları haline getiren sermaye devrelerini birleştiren bir Yapısal Tek Sağlık öneriyoruz. Hastalıkların yayılmasını sağlayan ormansızlaşma ve kalkınmayı finanse eden bu sermaye merkezleridir.

Diğerleri bu tür araştırma soruları üzerinde birleştiler. Ekolojik ekonomist M. Graziano Ceddia, emtia ürünlerinde artan kârın ormansızlaşmanın ana itici gücü olduğunu gösterdi. Mahsul ve yerel ayara bağlı olarak, yatırımcı servetindeki yüzde 1’lik bir artış, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’daki ormanlar pahasına emtia üretiminde yüzde 2,4 ila 10 arasındaki artışlarla ilişkilidir. Hastalık ekolojisti Luis Chaves, yerel sahiplenme ve birikimdeki bu tür değişiklikleri kutanöz leishmaniasis gibi vektör kaynaklı hastalıklar da dahil olmak üzere hastalık sonuçlarıyla ilişkilendirdi.

Ama bu bir araştırma meselesinden daha fazlası. Küçük çiftçilerin hayvanlarını ve mahsullerini yetiştirirken yaptıklarının çoğu, bizi yeni bulaşıcı hastalıklardan korumak için tam olarak ihtiyacımız olan şeydir. Agroekoloji, tarımı, ihtiyaç duyduğumuz birçok ekosistem hizmetini neredeyse ücretsiz olarak sağlayan doğal bir ekonomiye geri döndürür. Tarımsal biyolojik çeşitlilikler, endüstriyel monokromlarda olduğu gibi, haşerelerin veya patojenlerin çözülmesini önlemek için yeniden tanıtılırsa, çiftçilerin çok fazla antimikrobiyal, böcek ilacı ve mantar ilacına ihtiyacı yoktur, araziye izin verilen tek çeşit veya tür.

Küçük çiftliklerdeki diğer günlük uygulamalar koruma sağlar. Endüstriyel üretim altında, çiftlik hayvanları çiftlikte çoğalamaz. Tüm üreme, daha büyük göğüsler ve daha hızlı büyüme gibi süpermarket dostu özellikler için büyükanne ve büyükbaba düzeyinde açık denizde gerçekleştirilir. Bu nedenle, bir patojen bir kümes hayvanını silip süpürdüğünde, hala ayakta duran birkaç kuş dışında, hayatta kalmalarına izin veren bazı immünogenetik tuhaflıklara sahip olabilecek bu kuşlar, hala dolaşanlara karşı bağışıklığı olan bir sonraki nesil için progenitörler olarak kullanılamazlar. patojen. Buna karşılık, agroekolojik bir çiftlikteki çiftlik hayvanları ve kümes hayvanları, doğal olarak çiftlikte ürer.

Başka bir deyişle, bir hasta tarafından herhangi bir ilaca ihtiyaç duyulmadan çok önce sağlığı manzaralara aşılayan daha probiyotik bir ekolojiye geri dönmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bir toprak ve üreme meselesi değildir. Bu tür müdahaleler, toplulukların kendilerini sosyal olarak yeniden üretebilecekleri araçlarda tam bir değişimi gerektirir. Karar vermeyi kim kontrol ediyor? Gelir büyük ölçüde topluluklar içinde tutulabilir mi? Çiftçi özerkliği, topluluk sosyo-ekonomik esnekliği, döngüsel ekonomiler, topluluk arazi tröstleri, entegre kooperatif tedarik ağları, gıda adaleti, tazminatlar ve derin tarihsel ırk, sınıf ve cinsiyet travmasını tersine çevirme temeldir. Sadece toplum yaşamına, iyi beslenmeye ve temiz suya değil, aynı zamanda en başta pandemik suşların ortaya çıkmasını durdurmak için.

Modern tarımın kalbindeki hastalıkları ve iklim hasarını tetikleyen ekoloji ve ekonomi arasındaki uçurumu iyileştirmek, araziye farklı bir politik felsefenin damgasını vurmayı içerir.

İnsanlığın mevcut salgından öğrenmesi gereken dersler nelerdir ve gelecekteki zorluklarla yüzleşmeye nasıl hazırlanmalı?

Halihazırda bazı pratik müdahaleler önerdiğim için, bu özeti kısa tutacağım. Çok uluslu modelde hayvancılık üretimini sanayileştirme sürecinde, aralarında dolaşan patojenleri sanayileştirdik. Bu nedenle, kapımızın içinde olan ölümcül patojen kuyruğunu durdurmak için, bildiğimiz şekliyle tarım ticaretine son vermemiz gerekiyor. İnsanlık, kendisini her zaman bağlı olacağı ekolojiye yeniden entegre etmelidir. Vahşi yaşam rezervuarları arasında daha ölümcül patojenlerin dolaştığı ormanları ve savanları koruyun. Ormanların bizim için doğal ardışıklıklarında çalışmasına izin verin, ekolojik ilişkilerin karmaşıklığında patojenleri doldurarak bozmaktan kaçınmalıyız. Hayatta kalmak için hala doğadan kaynak alabiliriz. Ama doğaya el koymaktan, yok oluşumuza kadar emekli olmalıyız.

Gelecek taşa yazılmamış, ama hepimizi tarihi anı, istediği cesaret, şevk ve ustalıkla karşılamaya çağırıyor. Sadece serbest bıraktığımız jeolojik güçlere değil, aynı zamanda prensip olarak sosyopatik olan zenginlere ve onların iyi ücretli kölelerine, bağımlı olduğumuz gezegenin pahasına kapitalizmi teşvik etmeye ve korumaya hazır. İsyana hazır mıyız?

Kaynak:https://mronline.org/2021/06/18/rob-wallace-on-the-political-economy-of-pandemics/

Dünya, Güncel Haber, Gündem, Makaleler
‚Çatışma‘ ‚Barış‘ ve ‚Soykırım‘ Üzerine: Filistin ve İsrail’de Yeni Dil Zamanı

Ramzy Baroud

Filistin’deki Siyonist İsrail sömürgeciliğinin yalanlar, yarı gerçekler ve kasıtlı yanlış beyanlardan oluşan sonsuz gibi görünen binasını yıkmak kolay olmayacak. Ancak bu başarının alternatifi olamaz.

25 Mayıs’ta ünlü Amerikalı aktör Mark Ruffalo, İsrail’in Gazze’de ’soykırım‘ işlediğini öne sürdüğü için bir tweet attı .

Ruffalo, „Son İsrail/Hamas savaşı sırasında İsrail’in ’soykırım‘ işlediğini öne süren paylaşımlar için düşündüm ve özür dilemek istedim“ diyen Ruffalo, „Bu doğru değil, kışkırtıcı, saygısız ve Yahudi düşmanlığını haklı çıkarmak için kullanılıyor. , burada ve yurtdışında. Şimdi abartıdan kaçınma zamanı.“https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=RamzyBaroud&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1397023731722113032&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.mintpressnews.com%2Fon-conflict-peace-and-genocide-time-for-new-language-on-palestine-and-israel%2F277708%2F&sessionId=13dc23938ab1e7718b24de250888dbd4c43cb08e&siteScreenName=MintPressNews&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=500px

Ancak Ruffalo’nun daha önceki değerlendirmeleri gerçekten de “doğru, kışkırtıcı ve saygısız” değil miydi? Ve İsrail’in kuşatılmış, yoksullaştırılmış Gazze’ye karşı savaşını soykırımla bir tutmak, ‚abartma‘ sınıflandırmasına uyuyor mu?

Anlamsız sosyal medya tartışmalarından kaçınmak için, ‚Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne başvurmanız yeterlidir. 1948 Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre soykırımın yasal tanımı şu şekildedir:

Ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlenen aşağıdaki eylemlerden herhangi biri, örneğin (a) Grubun üyelerini öldürmek; (b) Grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermek; (c) Grubun fiziksel olarak tamamen veya kısmen yok olmasına yol açacağı hesaplanarak grubun yaşam koşullarını kasten uygulamak…

Cenevre merkezli insan hakları grubu Euro-Med Monitor, İsrail’in Gazze’ye yönelik son savaşını tasvir ederken şunları bildirdi :

İsrail güçleri doğrudan 31 geniş aileyi hedef aldı. 21 vakada bu ailelerin evleri, sakinleri içerideyken bombalandı. Bu baskınlar, 44’ü çocuk ve 28’i kadın olmak üzere 98 sivilin öldürülmesiyle sonuçlandı. Kurbanlar arasında bir adam ve karısı ve çocukları, anneler ve çocukları veya çocuk kardeşleri vardı. Dört ya da üç çocuğuyla birlikte öldürülen yedi anne vardı. Bu evlerin ve binaların bombalanması, İsrail güçlerinin sivillerin içeride olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleşti.”

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre , 28 Mayıs itibariyle Gazze’de 254 Filistinli öldürüldü ve 1.948 İsrail’in son 11 günlük saldırısında yaralandı . Trajik olmasına rağmen, bu sayı önceki savaşların kayıplarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçüktür. Örneğin, 2014 yazında İsrail’in 51 gün süren Gazze savaşında 2.200’den fazla Filistinli öldü ve 17.000’den fazla kişi yaralandı. Benzer şekilde, Han Yunus’taki 21 kişilik Abu Jame ailesi gibi tüm aileler de telef oldu.. Bu soykırım değil mi? Aynı mantık, Mart 2018 ile Aralık 2019 arasında kuşatma altındaki Gazze’yi İsrail’den ayıran tel örgüde 300’den fazla silahsız protestocunun öldürülmesi için de geçerli. sayısız trajediye yol açan, soykırım olarak adlandırılmayı da hak eden bir toplu cezalandırma eylemidir.

İsrail’in Filistinlilere karşı dil bir yana, şiddet içeren davranışlarındaki soykırımın birçok unsurunu tespit etmek için hukuk uzmanı olmaya gerek yok. İsrail’in şiddet içeren siyasi söylemi ile sahadaki eşit derecede şiddet içeren eylemi arasında açık ve yadsınamaz bir ilişki var. Potansiyel olarak İsrail’in bir sonraki başbakanı olan ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Naftali Bennett, Temmuz 2013’te şunları söyledi :

Hayatımda çok sayıda Arap öldürdüm ve bunda bir sorun yok.”

Bu bağlamı göz önünde bulundurarak ve Ruffalo’nun ahlaki pozisyonunda geri adım atmayı neden gerekli bulduğuna bakılmaksızın İsrail, İsrail’in yerli, yerli sakinlerine karşı aktif bir soykırım ve etnik temizlik politikası yürütmeye devam eden pişmanlık duymayan bir insan hakları ihlalcisidir Filistin.

Dil önemlidir ve bu özel ‚çatışma’da en önemlisi odur, çünkü İsrail, gerçekleri yanlış temsil etmedeki başarısı ve kendisi hakkındaki genel gerçeği nedeniyle, uzun süredir eylemlerinden dolayı her türlü sorumluluktan kaçmayı başarmıştır . Ana akım medya ve akademideki pek çok müttefiki ve destekçisi sayesinde Tel Aviv, kendisini askeri bir işgalci ve apartheid rejiminden bir “ demokrasi vahası „na, aslında “ Orta Doğu’daki tek demokrasiye “ dönüştürdü.

Bu makale, yanlış anlaşılan ana akım medyanın İsrail tasvirinin tamamına meydan okumaya çalışmayacaktır. Bunun için ciltler dolusu kitap gerekiyor ve İsrailli Profesör Ilan Pappé’nin ‚ İsrail Hakkında On Mit’i önemli bir başlangıç ​​noktası. Ancak bu makale, sahada neler olup bittiğine dair daha adil bir anlayış geliştirmenin bir ön koşulu olarak Filistin-İsrail sözlüğüne girmesi gereken bazı temel tanımları sunmaya çalışacaktır.Overton Penceresi Neden İsrail-Filistin’de Aniden Değişti?İsrail ve Filistin üzerindeki Overton penceresi hızla değişiyor. Nedenini anlamak için akademisyenler, uzmanlar ve insan hakları gruplarıyla konuştuk.MintPress News|Alan Macleod|4 Haz

Bir Askeri Meslek – Bir ‚Çatışma‘ Değil

Oldukça sık, ana akım Batı medyası Filistin ve İsrail’deki duruma bir ‚ çatışma ‚ ve bu sözde çatışmanın çeşitli spesifik unsurlarına bir ‚ tartışma ‚ olarak atıfta bulunur . Örneğin, ‚Filistin-İsrail çatışması‘ ve ‚tartışmalı Doğu Kudüs şehri‘.

Açık bir gerçek olması gereken şu ki, kuşatılmış, işgal edilmiş insanlar işgalcileriyle bir ‚çatışma’ya girmezler. Ayrıca, iki tarafın herhangi bir konuda eşit derecede zorlayıcı iddiaları olduğunda bir ‚anlaşmazlık‘ olur. Doğu Kudüs’ün Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorlandıklarında ve bu aileler de Yahudi aşırılık yanlılarına teslim edildiğinde, ortada hiçbir ‚anlaşmazlık‘ yoktur. Aşırılık yanlıları hırsızdır ve Filistinliler kurbandır. Bu bir fikir meselesi değil. Uluslararası toplumun kendisi bunu söylüyor .

‚Çatışma‘ genel bir terimdir. Saldırganın – bu durumda İsrail’in – aklanması bir yana, tüm meseleleri yoruma açık bırakıyor. Amerikalı izleyicilere İsrail’i sevmek ve Araplardan ve Müslümanlardan nefret etmek aşılandığından , İsrail’le olan ‚çatışmasında‘ İsrail’in yanında yer almak tek mantıklı seçenek haline geliyor.

İsrail etmiştir sürekli olarak Pappe koyar bunu, ‚aşırı şiddet, devlet onaylı ırkçılığı kullanarak, Filistin vatan kalan zaten gasp edildi Haziran 1967 yılından bu yana tarihi Filistin’in toplam büyüklüğünün% 22 askeri işgalini ve artan soykırım ‚ onlarca yıl önce.

Gönderen perspektifinden uluslararası hukuk, terimini askeri işgal ‚, hiç ‚tartışmalı‘, vb ‚yasadışı Yahudi yerleşim‘ ve ‚Doğu Kudüs’ü işgal‘. Washington uluslararası hukuku görmezden gelmeye karar vermiş olsa ve ana akım ABD medyası terminolojiyi İsrail’i saldırgan değil kurban olarak sunacak şekilde manipüle etmeyi seçmiş olsa bile, bunlar basit gerçeklerdir .

‚Barış‘ olmadan ‚Süreç‘

‚Barış süreci‘ terimi, onlarca yıl önce Amerikalı diplomatlar tarafından ortaya atıldı. Bu orta ve 1970’lerin boyunca kullanıma sunulduğunda, Devlet, Henry Kissinger, bir zamanın ABD Dışişleri zahmetli tamamen Cairo dışlarken, sonunda, Arap siyasi cephesini parçalamaktadır ve umuduyla Mısır ve İsrail arasında anlaşma sağlamak „Arap-İsrail çatışması“.

Kissinger’ın mantığı İsrail için hayati olduğunu kanıtladı, çünkü ’süreç‘ Birleşmiş Milletler tarafından yıllardır tarif edilen sabit kriterlere göre adaleti sağlamayı amaçlamadı. Artık referans çerçevesi yoktu. Varsa, tarihsel olarak İsrail’in öncelikleriyle neredeyse tamamen örtüşen Washington’un siyasi öncelikleriydi. Bariz Amerikan önyargısına rağmen, ABD kendisine hak etmeyen “ dürüst barış komisyoncusu ” unvanını verdi .

Bu yaklaşım, 1978’de Camp David Anlaşmalarının yazılmasında başarılı bir şekilde kullanıldı . Anlaşmaların en büyük başarılarından biri, sözde ‚Arap-İsrail çatışmasının‘ yerini sözde ‚Filistin-İsrail çatışması‘ almasıdır. .

Şimdi, denenmiş ve gerçek, ‚barış süreci‘ 1993’te yeniden kullanılmış ve Oslo Anlaşmaları ile sonuçlanmıştır . Yaklaşık otuz yıl boyunca ABD , İsrail’e yılda 3-4 milyar dolar, çoğunlukla askeri yardım pompalamasına – ve bunu yapmaya devam etmesine – rağmen, kendi kendine ilan ettiği kimlik bilgilerini bir barışçıl olarak ilan etmeye devam etti.

Öte yandan, Filistinlilerin gösterebileceği çok az şey var. Barış sağlanamadı; adalet sağlanamadı; Filistin topraklarının bir karışı bile iade edilmedi ve tek bir Filistinli mültecinin eve dönmesine izin verilmedi. Bununla birlikte, Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililer ve büyük bir medya aygıtı, ‚barış süreci’nin Filistin için savaş ve yıkımdan başka bir şey getirmediğini ve İsrail’in yasadışı mülk edinmeye devam etmesine izin verdiği gerçeğini pek dikkate almadan bir ‚barış süreci‘ hakkında konuşmaya devam etti ve Filistin topraklarının kolonizasyonu.

Direniş, Ulusal Kurtuluş – ‚Terörizm‘ ve ‚Devlet İnşası‘ Değil

‚Barış süreci‘ Filistin’de ölümden, kargaşadan ve toprak hırsızlığının normalleşmesinden fazlasını getirdi. Aynı zamanda, bu güne kadar yürürlükte kalan kendi dilini de oluşturmuştur. Yeni sözlüğe göre, Filistinliler ‚ılımlı‘ ve ‚aşırılık yanlıları‘ olarak ikiye ayrılıyor. ‚Ilımlılar‘, Amerikan liderliğindeki ‚barış sürecine‘, ‚barış müzakerelerine‘ inanıyor ve gıpta edilen ‚barışı‘ elde etmek için ‚acı verici tavizler‘ vermeye hazır. Öte yandan, ‚aşırılık yanlıları‘ ‚karanlık‘ siyasi gündemlerini tatmin etmek için ‚terörizmi‘ kullanan ‚ İran destekli ‚, siyasi olarak ‚radikal‘ bir gruptur.

Ama durum bu mu? Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana, Müslümanlar ve Hıristiyanlar, İslamcılar ve laikler ve özellikle sosyalistler dahil olmak üzere Filistin toplumunun birçok kesimi, Filistinlilere ihanet olarak algıladıkları, liderlikleri tarafından üstlenilen haksız siyasi ‚uzlaşmalara‘ direndiler. temel haklar. Bu arada, ‚ılımlılar‘ büyük ölçüde Filistinlileri hiçbir demokratik yetki olmaksızın yönettiler. Bu küçük ama güçlü grup , Filistin’de benzeri görülmemiş bir siyasi ve mali yozlaşma kültürü getirdi .  Filistinli siyasi muhaliflere ne zaman uygunsa onlara karşı işkence uyguladılar.  Washington, „ılımlı“ Filistin Yönetimi’nin iç karartıcı insan hakları sicilini eleştirmek için çok az şey söylemekle kalmadı, aynı zamanda „şiddeti kışkırtanlar“ ve „terörist altyapıları“ üzerindeki baskılarından dolayı da onu alkışladı.

‚Direniş‘ gibi bir terim – muqawama – Filistin ulusal söyleminden yavaş ama dikkatli bir şekilde çıkarıldı. ‚Kurtuluş‘ terimi de çatışmacı ve düşmanca olarak algılandı. Bunun yerine, eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad ve diğerleri tarafından savunulan ‚ devlet inşası ‚ gibi kavramlar yaygınlaşmaya başladı. Filistin’in hala işgal altındaki bir ülke olması ve ‚devlet inşasının‘ ancak ‚kurtuluş’un ilk kez güvence altına alınmasıyla başarılabileceği gerçeği, ‚bağış yapan ülkeler‘ için önemli görünmüyordu. Bu ülkelerin – özellikle Ortadoğu’daki Amerikan siyasi gündemine bağlı olan ABD müttefiklerinin – öncelikleri, ‚barış süreci‘ yanılsamasını sürdürmek ve Filistin Yönetimi polisi ile İsrail ordusu arasındaki ‚ güvenlik koordinasyonunun kesintisiz olarak sürdürülmesini ‚ sağlamaktı .

Sözde ‚güvenlik koordinasyonu‘, elbette, Filistin direnişini kırmak, Filistinli siyasi muhalifleri yakalamak ve işgal altındaki ülkelerdeki yasadışı Yahudi yerleşimlerinin veya kolonilerinin güvenliğini sağlamak için ABD tarafından finanse edilen İsrail-PA ortak çabalarına atıfta bulunuyor. Batı Bankası.‚Çim Biçmek‘ Artık Yok: Filistin Direnişi Denklemi Nasıl Değiştirdi?Barış süreci değil Filistin direnişi, İsrail’i Filistinlilere karşı savaşı kazanamayacakları yeni bir çıkmaza sokuyor.

Gazze’de Savaş ve Evet, Soykırım – ‚İsrail-Hamas Çatışması‘ Değil

‚Demokrasi‘ kelimesi yeni Oslo dilinde sürekli olarak kullanıldı. Tabii ki, asıl anlamına hizmet etmesi amaçlanmamıştı. Bunun yerine, ‚barış süreci‘ yanılsamasını mükemmel hale getirmenin pastası üzerine krema oldu. Bu, en azından Filistinlilerin çoğu için açıktı. Aynı zamanda, 1994’teki kuruluşundan bu yana FY’yi tekelinde tutan Filistin fraksiyonu El Fetih’in halk oylamasını İslami fraksiyon Hamas’a kaptırdığı Ocak 2006’da da tüm dünya aşikar hale geldi .

Hamas ve diğer Filistinli gruplar Oslo Anlaşmalarını reddetti ve reddetmeye devam ediyor. Filistin Yasama Konseyi’nin (PLC) kendisi Oslo’nun bir ürünü olduğu için, 2006’daki yasama seçimlerine katılımları pek çok kişiyi şaşırttı. Uluslararası izleme grupları tarafından demokratik ve şeffaf olarak sınıflandırılan seçimlerde kazandıkları zafer , ABD-İsrail-PA siyasi hesaplarını alt üst etti.

Bakın, İsrail ve müttefikleri tarafından uzun süredir ‚aşırılıkçı‘ ve ‚terörist‘ olarak algılanan grup, Filistin’in potansiyel liderleri haline geldi! Oslo spin doktorları, Filistin demokrasisini engellemek ve statükoya başarılı bir geri dönüşü sağlamak için, Filistin’in seçilmemiş, demokratik olmayan liderler tarafından temsil edildiği anlamına gelse bile, aşırı hıza girmek zorunda kaldılar. Maalesef yaklaşık 15 yıldır durum böyle.

Bu arada Hamas’ın kalesi Gazze Şeridi’ne de bir ders verilmesi gerekiyordu, bu nedenle yoksul bölgeye yaklaşık 15 yıldır uygulanan kuşatma . Gazze kuşatmasının Hamas’ın roketleriyle ya da İsrail’in „güvenlik“ ihtiyaçlarıyla, „kendini savunma“ hakkıyla ve Gazze’nin „terörist altyapısını“ yok etme konusundaki sözde „haklı“ arzusuyla pek ilgisi yok. Gerçekten de Hamas’ın Gazze’deki popülaritesi Filistin’in başka hiçbir yerinde benzersiz olsa da, El Fetih’in orada da güçlü bir seçmen kitlesi var. Dahası, Şerit’teki Filistin direnişi sadece Hamas tarafından değil, aynı zamanda İslami Cihat, Filistin’in Kurtuluşu için Sosyalist Halk Cephesi (PFLP) ve diğer sosyalist ve laik gruplar gibi diğer ideolojik ve siyasi gruplar tarafından da savunulmaktadır. .

‚Çatışmayı‘ İsrail ile Hamas arasındaki bir ’savaş‘ olarak yanlış tanıtmak, Hamas’ı Ortadoğu ve hatta Afganistan’daki militan gruplarla eşitlemeyi başaran İsrail propagandası için çok önemlidir. Ancak Hamas, IŞİD, El Kaide veya Taliban değildir. Aslında, bu grupların hiçbiri zaten benzer değil. Hamas, büyük ölçüde Filistin siyasi bağlamında faaliyet gösteren bir Filistin İslami milliyetçi hareketidir. Hamas üzerine mükemmel bir kitap, Daud Abdullah’ın yakın zamanda yayınlanan Dünyayı Etkilemek adlı kitabıdır . Abdullah’ın kitabı, haklı olarak Hamas’ı ideolojik inançlarına dayanan, ancak ulusal, bölgesel ve uluslararası jeopolitik değişimlere uyum sağlama yeteneği bakımından esnek ve pragmatik olan rasyonel bir siyasi aktör olarak sunuyor.

Fakat İsrail’in Gazze’deki Filistin direnişini yanlış tanımlamaktan ne kazancı var? Yanlışlıkla Hamas’ı diğer Amerikan karşıtı gruplarla ilişkilendirmeye yönelik propaganda kampanyasını tatmin etmenin yanı sıra, Filistin halkını tamamen insanlıktan çıkarıyor ve İsrail’i Amerikan küresel sözde ‚teröre karşı savaşta‘ bir ortak olarak sunuyor. İsrailli neofaşist ve aşırı milliyetçi politikacılar o zaman insanlığın kurtarıcısı olurlar, şiddet içeren ırkçı dilleri affedilir ve aktif ’soykırımları‘ bir ‚meşru müdafaa‘ eylemi veya en iyi ihtimalle sadece bir ‚çatışma‘ durumu olarak görülür.

Mağdur Olarak Zalim

Ana akım medyanın tuhaf mantığına göre, Filistinliler İsrail askerleri tarafından nadiren ‚öldürülüyor‘, bunun yerine çeşitli ‚tartışmalardan kaynaklanan‘ ‚çatışmalarda‘ ‚ölüyorlar‘. İsrail, Filistin topraklarını ’sömürgeleştirmez‘; sadece „ilhak eder“, „el koyar“ ve „yakalar“ vb. 

n, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşananlar, etnik temizliğe yol açan doğrudan mülk hırsızlığı değil, daha çok bir ‚mülkiyet anlaşmazlığı’dır.

Liste uzayıp gidiyor.

Gerçekte dil, 1948’de İsrail devletinin Filistinli evlerinin ve köylerinin yıkıntılarından inşa edilmesinden çok önce, her zaman Siyonist sömürgeciliğin bir parçası olmuştur. Siyonistlere göre Filistin, ‚insansız bir ülke ‚ idi. toprağı olmayan bir halk‘ Bu sömürgeciler asla ‚yasadışı yerleşimciler‘ değil, sıkı çalışma ve azimle ‚çölü çiçek açmayı‘ ve kendilerini ‚Arap ordularına karşı savunmayı‘ başaran ‚atalarının anavatanlarına‘ ‚yahudi geri dönenler’di. ‚, ‚yenilmez bir ordu‘ kurmaları gerekiyordu.

Filistin’deki Siyonist İsrail sömürgeciliğinin yalanlar, yarı gerçekler ve kasıtlı yanlış beyanlardan oluşan sonsuz gibi görünen binasını yıkmak kolay olmayacak. Ancak bu başarının bir alternatifi olamaz çünkü İsrail yerleşimci sömürgeciliğini ve Filistin’in buna karşı direnişini doğru, doğru ve cesur bir şekilde anlamadan ve tasvir etmeden İsrail, kendisini kurban olarak sunarken Filistinlileri ezmeye devam edecektir.

Kaynak:https://www.mintpressnews.com/on-conflict-peace-and-genocide-time-for-new-language-on-palestine-and-israel/277708/

Güncel Haber, Makaleler, Perspektif
BAHARI YAKALAMAYA VE UMUDA DAİR BİRKAÇ SÖZ


Manuel Yoldaş

… Önümüz bahar. Doğa ve yaşam, kendini yenileyerek varetmenin retoriğine sahip. Ya bizler…Bizler bu yetenektemiyiz? Bunun uzun bir süredir zeminine sahibiz. Pozitif Bilim ve Marxizm’in bize sunduğu temel bu ereğe ulaşma şansı tanıyor.

Geriye bu zeminin kültürüne ait olabilmek kalıyor. Peki öylemiyiz? Ne yazıkki egemen sistem kendisi ile birlikte karşıtlarınıda çürüterek ilerliyor. Bu nedenle aldığımız yenilgilerinde payıyla bu şansımız halen varolsa da çürüme ve erozyonuyla kuşatılmış durumdayız. Sistem ideolojik ve kültürel yayılma alanı ve gücü ile içimizde daima etkide bulunacağı bir kesimi buluyor. Zehirliyor ve sınıflı toplumlardan günümüze biriktirdiği paslı silah ve yöntemleride dahil şekere bulanmış mermilerini bu kendine yabancılaştırılan zevata fazlasıyla sunuyor. Revizyonizm, Modern Revizyonızm, -Post modernizm ve Reformizmin bugünkü çocukları olarak …Post-Revizyonizm olarak karşımıza çıkageldiler. Ağır fiziksel badirelerden geçtiğimiz ve Bilim’le/Marxizm’le zayıf bağlar kurduğumuzda direnişi içerden kemirmede avantajlı konumlar da edinerek günümüzde, hemen egemen sistemin üzerimize düşen gölgesinde gizlenerek konumlanmış biçimde rol oynuyorlar.

Bu egemen kültürün ve içimizdeki uzantılarının üzerimize serptiği ölü külünden silkinebilecekmiyiz? Biz buna güç yetirebilecek kadar varız. Açık tartışma/Eleştiri ve Özeleştiri bizim yegane devrimci yol açıcımız. Bu silahla egemen sistem ve uzantılarının saltanatına son verecek çıkışı yakalayabilecek, sürece ve an’a anlam verecek teorik kavrayışa ulaşabileceğiz.

Bunun için cüret etmeliyiz. Bu cüretimizi kırmak için kullanılan söylenti, dedikodu, iftira, çarpıtma ve itibarsızlaştırma amaçlı yalanlarla güvensizlik yaratma, birlik yaratılmasında en pespaye, sinsi ve kirli yöntemler ve sahiplerine sırtımızı dönerek ilk şamarı atabildiğimiz ölçüde kendimiz olma, irademizi manüpülasyondan koruma şansına sahip olacağız. “Yüce amaçlara kirli yöntemlerle varılmaz“der Şeyh Bedreddin. Bu paslı silahı kullananlar doğru olsalar gşlgelere sığınmazlar ve tenezzül etmezlerdi. Bu nedenle kim olurlarsa olsunlar bu itibar katillerine gereken yanıtı vermeliyiz. Aksi durumlarda, bana bulaşmayan yılan bin yaşasın dercesine bir sahte ‚özsavunma‘ girişimi ile çoktan egemenin ve uzantılarının arşivinde kullanılmaya hazır bekleyen veya çoktan kullanılmaya başlamış ’senin‘ sahte raporlarının altına imzanı atmaya benzer. ‚Uzak kalırsam kendimi korururum‘ zayıflığı ile spekülatörün kadrajına girmekten kaçınma seni yıllaryılı egemen kültürün kölesi yapacak olandır.

En geniş katılımı sağlanamayan, kaçınılan ve hatta engellenilen arınma ve yol arayışları özellikle dikkatlerimizi üzerinde yoğunlaştırmamız, mercek tutmamız ve Bilimin kriterleri ile didik didik irdelememiz gereken noktadır.

Açık inceleme-araştırma, bu konuda önümüze sunulan kurumsal/ kişisel alternatif yol önermeleri eleştiri ve özeleştiri süzgecinden geçirilmeden, sentezlerine ulaşılmadan biat isteyişler ve edişler yeni devrim süreçlerinin ve yüzyılların kaybı olacaktır.

Salt güven ‚ilkesizliği‘ ile tarihsel özgülümüzde ilk kurulan TKP den günümüze tam 100 yıl geçti. Yitirilmiş bir YÜZYIL ve en az 2 defa kaçırılmış DEVRİM anı. Hiçbir aklı evvelin ve koltuk düşkününün gül hatırına feda edemeyeceğimiz bir ‚geleceği kazanma’umudumuz var.

Benzer bir karanlık ve çürütücü süreçte,kimlerin kin ve öfkesini çekeceğine aldırmadan ‚maküs kaderimizi‘ tersine çevirmek adına yol açma cüreti gösteren İBRAHİM KAYPAKKAYA gibi bir önderimiz var. Döneminin ve yol arkadaşlarının içinde ileri teorik kavrayışı ve kurduğu hareketin içindeki manevi otoritesi ile önermelerini irade haline getirme zaafiyetine düşmeden ortaya çıkardığı devrim teorisinin belgelerini ilk kongrede irade haline getirme özgüveni ile ardıllarına derin teorik kavrayış ve Proleter demokrasi/Proleterya demokrasisi mirası bırakmış bu öndere, aynı zamanda onu anlamak ve teorisini geliştirmek gibi bir borcumuz var.

Yangından mal kaçırır gibi yöntemlerle değil geride hiçbir güvensizliğe ve sözü içinde kalmış Komünist bırakmadan, özellikle tutsak komünistlerin ne pahasına olursa olsun iradelerinin buraya yansımasını sağlayarak, bu noktada keyfiyeten kimseyi ötekileştirmeden oluşturulacak bir iradeye ihtiyacımız var. Proleterya’ya, Halklara, Kürdistan ve Türkiye halklarına, Ezilen ulus ve milliyetlerin emekçilerine karşı bunu borçluyuz. Bunun bilimsel yol ve yöntemlerini, platformunu yaratmak dün olduğu gibi bugün de elimizdedir.İstememize ve emek vermemize bağlıdır.

Bu kurtarıcı bekleyerek veya irdelemeden sorgulamadan bunun olanak ve zeminlerini sunmaktan kaçınılarak, hatta ırade halıne geldiği söylenen ‚kurtarıcı teorilerin‘ kendisini dahi sakınarak salt kabulünüz beklenen herşeye Marxizm’le karşı çıkın. Gelecek ellerimizdedir.

Yaşasın Marksizm, Leninizm, Maoizm

Makaleler, Mücadele
Günü Yanıtla Geleceğe Yürü Geçmişten Öğren

Tahlilci olmalıyız. Toplumsal ve iktisadi koşulların sürekli hareket halinde olan özü ancak diyalektik tarihi materyalist düşünceyle doğru biçimde tahlil edilebilinir. Her değerlendirmenin dayandığı toplumsal köken vardır. Düşünceler ise sınıflar üstü değildir, aksine her düşüncenin hangi sınıfın çıkarlarını temsil ettiğine dikkatle bakılmalı. Devrimci teori bunu açıklar. Elbette toplumu oluşturan sınıflar köksüzde değildir, tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkmışlardır ve ileriye doğru akışkan toplumun geleceğinde belirli koşullar altında sınıflar ortadan kalkacaklardır. Her sınıfın dünyası, siyasal refleksi, yönetme kabiliyeti, yada bir bütün onda içkin olan sosyal sınıfsal nitelik bir anda ortaya çıkan bir şey değil kendisinden önceki nesillerden devraldığı olumlu ve olumsuz yönleri bağrında taşır. Esasta dayandıkları sınıfın amacı ve düşüncesini temsil eden partilerde çağdaş toplumun ayrışmış sınıfsal gerçekliğinin zorunlu bir sonucu ve ifadesi olarak farklı farklı sınıfları temsil ederler. Çıkarları karşıt olan ve sürekli çatışma halinde sınıflar arası mücadeleye yön veren partiler – ister burjuva ister proletaryanın olsun – kendi sınıf çıkarları yönünde hareket etmeleri var oluşlarının tabii sonucudur. Burjuva partiler toplumda burjuva sınıfın iktidarı altında sömürünün sonsuza dek süreceği bir yönetimden yanadırlar ve kapitalist toplumun meşruluğunu her türden hile, entrika, çarpıtma ve devlet zor ağıyla idealizm, din, milliyetçi düşünce ile halkın aldatılması ve özel mülkiyeti güvenceleyen hukuk, buna denk düşen gerici ahlak anlayışı, aile ve kültür biçimi sürekli kötülüğün üretildiği mevcut düzenin savunucularıdır. Sömürülen ve ezilen kitlelerin proletaryanın önderliğinde yep yeni sosyalist bir düzen kurması, yalandan, idealizmden, milliyetçilik ve dinin köreltici düşüncesinden toplumun kurtarılması, özel mülkiyet düzeninin yerine toplumsal mülkiyet düzeninin kurulması, yeni bir ahlak, aile ve kültür-sanat biçiminin yaratılacağı sistemin savunusu ise halkın özgürlük arayışını temsil eden proletarya partisidir. Komünist parti acı çeken, anlatılmaz zalimliklere uğrayan, kanı emilen işçi sınıfı ve tüm emekçi halkın geleceğini temsil eden en bilinçli irade ve eylem merkezidir. Burjuva partiler ile proleter parti arasındaki karşıtlık özünde iki karşıt toplumsal düzen olan kapitalizm ile sosyalizmin karşıtlığıdır. Komünist parti bir kuvvet olma vasfına uygun olarak halkın gereksinimlerinin doğru tespit edilmesini sınıf mücadelesi açısından tayin edici önemde görür.

Toplumsal çelişkilerin ve sınıfların karşılıklı güç ilişkilerinin görülmesi ve derinden kavranması sosyal somut olgulara her türden dogmatik ve sübjektif düşünceden arınmış biçimde çıplak haliyle bakabilmekle orantılıdır. O halde temel soru şudur: Toplumu ve kendi durumunu anlamak için yeterince tahlilcimiyiz? Etrafımızı saran sosyal gerçekliklerin dayandığı ekonomik temel üzerine yeterince düşünüyormuyuz? Eğer üretimin maddi temeli ve onun üzerinde oluşmuş ilişkilerin niteliği üzerine yeterince düşünülmüyorsa doğru tahlillerin yapılması da olanaksızlaşır. Sık sık dikkat çekiyoruz, günün üretim ilişkilerine ve maddi üretim temelinin Marksist analizini yapamayan kişi tarihi gerçeklerden de doğru sonuçlar çıkaramaz. Kişi için geçerli olan bu olgu gönüllü ve bilinçli proleter öğelerden oluşan komünist parti içinde geçerlidir. Toplumun genel niteliğinin materyalist diyalektik tahlili doğru siyasi ve politik çizgi için belirleyici olduğu gibi, fabrika, mahalle, köy, semt her neresi olursa olsun emekçi kitlelere ulaşma ve işçi sınıfının örgütlenme meselesinde gerekli olan taktik ve araçların doğru tayini içinde belirleyicidir. Şayet programımız değişen koşullar karşısında eskimişse değiştirmekte neden tereddüt gösterelim?

Günün kaosu, karmaşası, sınıf savaşımındaki yetmezliklerle birikmiş yükün toplumsal köklerine ve önderliğin yetersizliğine bakılması yerine tarihin yarıklarında kazı yapılarak bir nevi bu yükün geçmiş koşulların omuzlarına bırakılması gibi bir anlayışın kendisi de günün ve geleceğin değil geçmişin konusu haline geldiği unutulmamalı. Marksistlerin tarihi değerlendirmeleri günün sınıf mücadelesi meselelerine açıklık getirir ve yürünmesi gereken yola ışık tutar. Bu bağlamda geçmiş defterleri karıştırarak oportünist düşünce ve pratiğe kılıf uydurulması için tarihi kendilerine uydurmak günün başarısızlıklarını geçmişteki hataları örnekleyerek örtmeye çalışan eğilim ile tarihe gelecek için bakan komünistlerin bakış açıları arasında hiçbir benzerlik yoktur. İbrahim Kaypakkaya yoldaşın temelini attığı ve iktidarın kazanılması hedefiyle sürdürülen sınıf mücadelesi geleneğinin küçümsenemez bir deneyimi vardır. Partinin sadece olumlu yanı bugünün mücadelesinde itici güç değil, bununla birlikte olumsuzlukları da öğrenmesini bildikçe itici güçtür. Öğrenme kabiliyetinin geliştirilmesi daima önemlidir. “Kaypakkaya’yı günün koşullarına uyarladıklarını” söyledikten sonra parti tarihini “dogmatizm ve sübjektivizmin yatağı” olarak “mahkum etme”ye kalkışıp “gelişmenin önündeki engeller kaldırıldı” demekle gelişme ve sorun çözülmüş olmuyor. Bu anlayışta olanlarda sırıtan sübjektif ve dogmatik düşünce gerçeği bu tür söylemler ile gizlenemiyor. Proletarya partisi çizgisinden kopan “3.Kongre”ciler “gelişme” vaat etmiş, Marksizm’in uygulanmasında ısrarcı olan biz parti güçlerini “engel” göstermişlerdi, ama çok geçmeden dönüp dolanıp “ortada örgüt yok” itirafında bulunmaları onların nesnel tahlilciler olmadıkları, toplumun yapısını tarihi materyalist düşünceyle değerlendirmediklerini gösterir.

Marksist-Leninist-Maoist evrensel düşüncesine “eskimiş” muamelesi yapılarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ı yeniden tahlil etmeye kalkışanların bu önemli işi yüzüne gözüne bulaştırmalarında şaşılacak bir yön yok ama bundan da ürkmemek gerekir. Elbette Maoist partiye çok büyük zarar verilmiştir, ama öte yandan bu işin nasıl yapılması gerektiğinin örneğini oluşturmuşlardır. Toplumun tahlil edilmesi doğru ve iyiyken, toplumun diyalektik materyalizm düşüncesiyle değil de sübjektif ve dogmatik düşünceyle tahlil edilmeye çalışılması ise kötü ve zararlıdır. Bu kötü örnek sınıfaların mevcut durumu, iktisadi yapıdaki sürekli değişmenin analiz edilmesi gerekliliğine seyirci kalmayı değil, Marksist-Leninist-Maoist düşünceyle tahlil yapılması gerektiğini söyler. Yüzeysel ve tek yönlü anlayışlardan kopmak şarttır.

Geçmişte yenilgilere yol açan hatalarımızın sosyal kökenlerinin kavranması günümüzün sosyal ve iktisadi hal ve şartların doğru biçimde analiz edilmesinden geçer. İster politik, ister toplumsal gerçeklikler yönünden olsun komünist teoriyle aydınlığa kavuşturulmuş başlıca meseleler aynı zamanda tarihi değerlendirmeleri de içerir. Politik siyasi hatta hatalara sebebiyet veren toplumsal kökenlerin anlaşılmasını sağlar. Bu bağlamda devrimin ihtiyaç duyduğu mevcut iktisadi maddi temel ve sınıfların durumuna açıklık kazandırılması çabası içermeyen, geçmişe yönelik çoğunlukla da tek yanlı biçimde hatalara odaklanmış yüzü gelecekten ziyade geçmişe dönük eğilimin geleneğimizde var olan değerlendirme enflasyonu esas olarak geçmiş ve gelecek karşıtlığında geleceğe ilerlemede gerekli olan teori, araç ve yönelimlerde cevap verememenin bir sonucu olarak bu hatalı anlayışı geçmişin labirentlerinde dolaşmaya prangalamaktadır. Bu hatalı eğilim günün ve geleceğin sorunlarına çözüm aramıyor, geçmişin kırık dökük enkazında kurulmuş barakasında esas olarak tek yönlü biçimde bitince tekrar tekrar başa saran kaset gibi “başarısızlığın” manzarasını sunar. Bugün işçi sınıfının devrim uğruna örgütlenmesi sorununu doğru yanıtlayıp-yanıtlamaktan daha çok sübjektif düşünceyle varılan hatalı sonuçlar geçmişte yaşanan olumsuzluklar öne çıkarılarak tezgaha konularak revizyonist oportünist fikirler bu zararlı eğilim tarafından gözden kaçırılmaktadır. Bu nedenle içte yada dışta sunulmuş teorinin toplumsal gerçeklere dayanıp-dayanmadığına dikkatle bakılmalı. Biz proleter devrimciler bugüne yanıt olmak geleceği kazanmak istiyoruz. Kaypakkayacı çizgi toplumsal şartlara yanıt vermesi gereken komünist çizgidir, donuk değil nesneldir. Analizlerimizle yürüyelim, bizi geriye çeken ne varsa ondan kurtulmak, devrimci teoriyi pratikle uygulamak acil görevdir.        

Makaleler
Geçmişin Mirası, Günün Görevleri, Geleceğin Kazanılmasının Yükü Bizim Omuzlarımızdadır

Genel olarak zor aygıtıyla donanmış ve yeri geldiğinde hiçbir gaddarlıktan kaçınmayan sömürücülerin devlet düzenine karşı mücadele etmenin zorlukları büyüktür kuşkusuz, ama faşist diktatörlüğün olduğu her hangi bir ülkede kuşkusuz sınıf savaşımının şartları çok daha zordur ve proleter devrimciler başta olmak üzere tutarlı biçimde demokrasiden yana olan her kesin ciddi bedelleri göğüslemeye hazır olması gerektiği gerçeği tarihi tecrübelerde yeterince bilinmektedir. Dikkat çekilen koşulların zorluğu, çetinliği ile sınıf mücadelesinin yürütülmesi sorunluluğu arasında diyalektik karşıtlık vardır; bu karşıtlık özünde mevcut faşist ve gerici statükonun korunması için egemen sınıfın elindeki tüm gücü kullanmak suretiyle ileriye doğru toplumsal hareketi engelleme iradesi ile yeni bir geleceği ifade eden sosyalist bir perspektife sahip proletaryanın sınıf mücadelesi yürüten toplumsal ileriye doğru hareketinin iradesi arasındadır. Tamda bu nedenle çürümüş, yozlaşmış bir sınıf olarak burjuvazinin Hitler, Musolini, Franko ve Japon faşizmleri ile dünya işçi sınıfı ve emekçi halkları ve uluslarına kudurmuşluk ve vahşet örnekleriyle saldırdıklarında geleceği ve yeniyi temsil eden yüce komünizm davasının önder gücü proletarya sınıfının en bilinçli ve sınanmış kadın ve erkek evlatları komünistler modern çağın unutulmaz en büyük kahramanlıklarıyla faşizmi yenilgiye, devrimcileri zafere götüren mücadelelere önderlik ettiler. Günümüzün politik siyasi şartlarında kopkoyu bir faşizm ile ayrılan ve çok daha zor olan amansız saldırılar altında kahramanca mücadele yürüten dünya proletaryasının büyük devrimci tarihinin mirasçısı olan hiçbir proleter devrimci şartların elverişsizliği, artan devlet baskısının yarattığı sonuçlar konusunda mazerete sığınmaması gerektiğini öncelikle bilmeli.

Türkiye’de başından itibaren faşist devlet diktatörlüğünün her türden baskısı ve şiddet ve ezme yöntemlerine karşı yürütülen sınıf mücadelesi mevcut toplumsal, siyasal koşullarda çok daha sertleşmiş benzer engellemeler ve sert saldırılara maruz kalmaktadır. Dün olduğu gibi bugünde devrimcilerin işi hiçte kolay değildir, ama zorluklar cesaret kırıcı olamaz. Çünkü faşizmin egemen olduğu devlet düzeninde şekillenmiş, acılara katlanmış, ama bin bir türlü engel ve çetin şartlara karşı mücadeleyi yürütmüş devrimci gelenekten geliyoruz. Bugün proleter devrimcileri cesaretle ileri atılan ve yaşamlarını feda etmekten çekinmeyen devrimci kuşakların devamcıları, onların yükselttiği kızıl bayrağı taşıma iddiasında olduklarını bilirler. Geçmişin mirası ile günün somut görevleri ve gelecek çelişkili görülebilir, ama geleceğin komünizm perspektifi geçmiş kuşakların kahramanca savaşımıyla günün yaşayan kuşaklarına devredilmiştir. İleriye akan toplumsal gerçeklik, ileriye doğru dönen çark kapitalizmin yüceltilmesi sonucunu değil de komünizm gerekliliğine doğru dönüyorsa – ki bu çürütülemez toplumsal gerçektir o halde bu ileriye doğru dönen çarkın hızlandırılması görevi her bir ülkede bilinçli proletaryanın omuzlarındadır. 

Cesaretle çalışmak sınıf bilincini içselleştirmiş her devrimcide cisimleşmiş erdem ve irade ifadesidir. Halkın kanını emen, canını alan, egemenlerin korkutarak sindirerek, ezerek yönettiği ezilen ve sömürülen yığınların bilinçli öğelerinin korku perdesini yırtan sınıf cesaretiyle öne çıkması ve en vahşi azgın saldırılara cesurca meydan okumaları bir tesadüf olmayıp, komünizm fikri ve eyleminin yarattığı geleceğin insanının tavrı, geleceğin toplumunun bugünden yaratılmasının somut ifadesidir. Korkunun tek tek bireylerin iradesinde aşılmasıyla sınırlı değil, işçi sınıfının, bir bütün halk kitlelerinin sınıf tavrının ete kemiğe bürünmesidir. 

Bu düşünce ile kendisine bakan her tutarlı devrimci şayet şartların gerektirdiği cesur adımları atmakta bir an olsun tereddüt geçirmişse, kendisini özeleştiri tartısına koymak durumundadır. Çünkü sosyalizm için sınıf savaşımı her bilinçlenmiş proleter devrimciden duraksamadan kararlıca mücadele talep eder.

Faşist baskı rejimi başta olmak üzere sosyal gerçeklik olduğu görülmeli ki onunla baş edebilmenin araçları doğru konulabilsin. Sadece araçların doğru belirlenmesi için değil, doğru hedeflerin saptanması için de bu gereklidir. Enternasyonal proletaryanın ve Komünist Enternasyonal’in ölümsüz önderlerinden Georgi Dimitrov “Gerçek olduğu gibi görülmelidir. Gerçek bazı defalar, bilhassa güçlükler veya başarısızlıklar olduğu zaman hiç hoş değildir. Olayları istediğiniz şekilde var saymayı değil de, oldukları gibi görmelisiniz.” (1) sözünde ifade edildiği gibi gerçeklerden şaşmamalıyız. Evet zorluklar olduğu gibi başarısızlıklarımızda vardır bunu kabul etmeli ve onların üstesinden gelmeliyiz. Eğer uygun toplumsal şartlar var, çelişkiler keskin olmasına rağmen yerimizde sayıyor, gelişme kaydedemiyorsak sorunu kendimizde aramalıyız sınıf düşmanına karşı cesaretle savaşmanın gizemi de bu halkada yatmaktadır. 

Sorun sadece kadroların yetersizliği ve sınırlılığına bağlanarak açıklanamaz. Sorunun özü esas olarak azami ve asgari hedefler doğrultusunda yeterli çaba ve kararlılığın gösterilememesi, var olan insan kaynağının geliştirilmesi, görevler verilerek, yeteneklerine uygun yere yerleştirilememesi, yeni insanlara ulaşmanın yeteri derecede bilinmemesi, en önemlisi de parti örgütlenmesi sorunlarında işe başlamanın becerilememesidir. Tüm bunlar önemli meselelerdir. Kendi etrafımızda dönüp duruyorsak kendimizi acımasızca ameliyat masasına yatırmalı, bedenimizi, ruhumuzu hasta eden ne varsa kesip atmalıyız. V. İ. Lenin’in çok iyi bilinen şu sözü unutulmamalı “Çalışacak insan olmadığını söylüyorsunuz. Bu doğru değildir. İnsan vardır, fakat siz onları aramıyorsunuz, bulmuyorsunuz, onları uygun işe koymuyorsunuz” Evet çalışacak insana uygun iş verilebilmesi ancak azami ve asgari programla işçi sınıfına ve müttefiklerine neyi yaratmaları gerektiğini açıklayan, kendisini örgütlemiş, sağlam, cesaretle çalışan bilinçli insanlar tarafından yapılabilir.

Başa dönersek elverişsiz politik atmosfer, sistem baskısı, tasfiyecilik, reformizm etkisi gibi etkenler sınıf savaşımının geliştirilmesi önünde engel değildir, olamazda. Yeter ki bilimsel perspektifle, kararlıca ve cesaretle çalışan bilinçli proleter öncüler olsun. Unutulmasın ki bugün sınıf mücadelesinin deneyimsiz neferi olan her yeni insan pratiğin eğitici öğretmenliği altında yarının deneyimli insanı olacaktır. Devrim büyük bir davadır; onun için büyük şeylere katlanmaya değerdir. Kahramanlıklarla dolu sosyalizm mücadelesinin kızıl bayrağını taşıyanlar günün cesur savaşçıları olarak kendilerine devredilen mirası yeniden yaratmayı bileceklerinden kuşku duyulamaz. Proleter devrimciler bu bilimsel güçle çalışmalıdır.     

(1)    Georgi Dimitrov, Gençlik için notlar, Sayfa: 112, Evrensel Basım Yayın)         

Makaleler, Politik&Ekonomi, Toplum&Yaşam
Emperyalist-Kapitalizmin Giderilemeyen Genel Krizi Türkiye’de Karşılığını Buluyor

Emperyalist-kapitalist sistem ve üretim tarzına içkin olan ve kapitalizm yok edilmeden ortadan kalkmayacak çelişkiler, ona özgü tüm bu karşıtlıklar hala dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını gibi olağan üstü şartlarda hafiflemez, bilakis şiddetlenerek ağırlaşır. Ekonomiyle ilgili kurumlar, emperyalist tekellerin sözcüleri tarafından dünya iktisadında 2021 yılında yüzde sekiz ile on arasında daralma beklentisi açıklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi üretimi ve ticarette en fazla bağımlı olduğu Avrupa ekonomisi belirtilen daralmada ABD ile yarışır durumda. Toplumun sağlık ve yaşamının korunması ve merkeze alınması yerine tamda kapitalizmin niteliğine uygun olarak sermayenin ihtiyaçlarının merkeze konulduğu kapitalist dünyada insanlar kitle bağışıklığına bırakılarak sermayenin bekası için işçiler çalışmaya zorlandı. Tüm çabaları sermayenin geleceği için çalışanların ölüme yollanması pahasına rağmen kapitalist üretim ve ticaret hacmindeki daralmanın durdurulması başarılamadı.

Salgın Hastalık Ekonomik Sorunları Büyütüyor

Sürekli büyümek zorunda olan tekeller dünyasındaki kapitalist üretim sisteminde daralma süre gelen krizin ağırlaşması demektir. Dünyada artan işsizlik, iflasların genel niteliği, yoksullaşma, ücret kesintileri ve ücretlerde düşme, yokluk ve perişanlığın işçi sınıfı ve halk kitlelerini sarmasıdır. İşsizliğin artmadığı tek bir ülkenin bile olmaması tesadüfi değildir. Emek gücünün bir kısmının üretim dışına itilmesi kapitalist üretim biçiminin genel niteliğidir, ama kriz dönemlerinde üretimin yavaşlama ve durma seviyesiyle orantılı iş çığırından çıkar ve işsizlik genel bir hal alır. Covid-19 salgını sürecinde toplumsal olarak ağır biçimde etkilenen halk kitleleri hastalığa karşı korumasız kalmalarının yanında birde açlık ve işsizliğin getirdiği çaresizlikle boğuşmak hayatta kalma sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Sağlık hizmetinin sermayenin azami kâr alanına dönüştürüldüğü kapitalist toplumda gelişmiş tıp bilimi, ilaç, araç, ekipmanların sınırlı sayıda kişilerin özel mülkiyetinde olması kitlelerin sağlık hakkına erişimini engelleyen temel faktördür. Kapitalist üretim ve meta egemenliğinin sürdüğü toplumsal koşullarda ne işsizlik, ne açlık ve yoksulluk ne doğanın tahrip edilmesi, nede yeterli parası olmaması nedeniyle ilaç alamama, tedavi olamamaktan emekçilerin ölüp gitmesi son bulur. İşçi sınıfı kapitalizmi yok edip sosyalizmi kurmadığı sürece kapitalizmin tüm kötülüklerine maruz kalmaya devam edecektir. En gelişmiş emperyalist-kapitalist ülkelerde dahil hiçbir ülkede salgın döneminde kapitalistler ve onların sınıf devleti tarafından işçi sınıfının zerre kadar önemsenmediği görülmektedir. Keza yoksulluğa ve sefalete itilen emekçilerin sayısında büyük artış yaşanırken pandemi sürecinde dünyanın en zenginlerinin servetlerindeki ciddi artışlar dikkat çekici olsa da sömürücü sistemin niteliğine uygundur. Kapitalizmde sermaye, zenginlik ve servet sınırlı sayıda kişide birikirken yoksulluk ve sefalet halk kitlelerinde birikir.

Emperyalist Tekeller Arasında Çelişki Keskinleşmiştir

Kapitalist-emperyalist sistemin taşıdığı karşıtlıklar ekonomideki çöküşle birlikte çok daha keskin hale gelmesinin sonuçları emperyalist ülkeler arası siyasetin her adımında görülmektedir. Emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkilerin keskinleşmesi, pazarlara hakimiyet uğruna rekabetin askeri metotlarla çözülmesi yoluna kayması politikasında her geçen gün artan eğilim, emperyalist kamplaşmalar ve birliklerine açıktan karşıt pozisyon almalar dünyaya hakim haydut sömürgeci ülkeler arasında eskiden gösterilen sahte dostluk gösterilerinin çoktan sona erdiğini göstermektedir. Tarihte kanıtlandığı gibi kapitalist ülkeler arasında dostluk diye bir şey yoktur, o ülkelerin burjuvazilerinin çıkarları vardır. Gerçek manasıyla dostluk ancak sosyalist uluslar ve ülkeler arasında olur. Dünyaya emperyalistler hakim ve her kıtada bağımlı ulusların ve ezilen halkların kanı akıtılıyor. Ekonomik avantajlarıyla yükselen ve kapitalist dünyanın siyasi dengelerini sarsan emperyalist Çin emperyalist ABD için baş düşman ilan edilmiştir. Keza Japonya ile Çin arasındaki çelişki ve rekabet keskinleşmiştir. Öte yandan ABD’nin İngiltere, Fransa, Almanya ile birlikte NATO konseptiyle Rusya’yı kuşatma stratejisi yürürlükte ve ilerlemektedir. Çin pazarında önemli avantajlar sağlansa da Çin ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çelişkiler ve rekabet keskinleşmesi engellenemiyor. İngiltere, Fransa, Almanya gibi emperyalistler ABD ile Rusya’nın egemenlik hattı olan Ukrayna, Kırım, Gürcistan, Polonya, İskandinav ülkelerinde hamleler yapmakta, Karadeniz’de etki alanının oluşturulması için ABD tarafından Romanya, Bulgaristan’a askeri yatırımlar yapılmaktadır. Bu konsept dahilinde Yunanistan’a daha fazla ağırlık verilip Güney Kıbrıs’a askeri yığınak yapılırken Rusya’nın etkisine karşı Türkiye’nin mutlaka elde tutulması, öte yandan Mısır, Lübnan, Ürdün üzerinde yoğunlaştırılan etkiyle Akdeniz’de Rusya etkinliğine izin verilmemesi, bununla birlikte Çin’in “tek yol, tek kuşak” projesine oluşturulması gerekli setlerin ayakları oluşturulmuş olacağı planlanmaktadır. Kıyasıya rekabet sürmektedir, ama Rusya ve Çin’in etki alanlarının güçlenmesi ve genişlemesi durdurulamamaktadır. Ayrıca genel bir silahlanma yarışı, yeni silah denemeleri sürmektedir. Suriye, Libya, Yemen’de “soluklansa da” Ukrayna’da süren savaşlara Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Eylül 2020’de çıkan savaş eklenmiştir. Nahçıvan’ın Ermenistan sınırları içinde, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan sınırları içinde özerk olarak 1917 Sovyet Sosyalist Devriminden 1991’e kadar sosyalizm bayrağı altında kardeşçe yaşadığı Ermeni ve Azeri halkları ve ulusları yeniden düşmanlaştırıldı. Bu olgu daha büyük savaşa hazırlanan emperyalistlerin uygun olan her alanda kışkırtılan ve daha küçük ve bölgesel savaşların çıkarılması yolu ile bir birini yıpratacak, bölge ülkeleri bu savaşlarda taraf olmaya zorlanarak daha keskin ayrışımlar sağladıkları görülmeli. Bu somut olgular barışçıl bir dünyayı değil, kana susamış kapitalist cellatların savaşla kana bulayacakları bir dünyayı işaret etmektedir. 

Zenginler Daha da Zenginleşti

 Dünyada yoksulluğu sonlandıracak harcama miktarı en zenginlerden birinin serveti bile etmiyorken bir buçuk milyar insan gerekli gıdaya, sağlığa, konuta ulaşamıyor. Yeterli gıda ve hizmet potansiyeli ve kaynağı fazlasıyla var, ama emekçi insanlar bunlara ulaşamıyor. Yoksulluk ve açlık her yerde artmaya devam ediyor. Bu somut sonuçlar emek ile sermeye arasındaki karşıtlığın göstergesidir.

Dünyada temel çelişki olarak emek ile sermaye arasındaki antagonist karşıtlık keskinleşmektedir. Her yerde öfke ve hoşnutsuzluk birikmiştir. İşçi sınıfının yeniden büyük mücadeleye tutuşmasının nesnel koşulları daha da olgunlaşmaktadır. Sınıf mücadelesinin gelişmesi şartları dikkate alınarak emperyalist burjuvazi tarafından tedbir olarak sistemlerin faşistleştirilmesi eğilimine girilmesi tesadüfi değildir. Fakat ne yapılırsa yapılsın sömürü, savaş ve eşitsizlik üreten kapitalist sisteme karşı devrimci proletaryanın sosyalizm mücadelesi engellenemeyecektir. Kapitalizmin genel krizine çözüm bulamayan hükümetler dışta saldırganlık içte baskı politikasına sarılıp milliyetçilik, dini gerici düşüncelerle halk kitlelerini aldatmaktadırlar. Fakat emek ile sermaye arasındaki temel çelişmede belirleyici olan yön burjuvazi değil devrimci proletaryanın iktidarın kazanılması uğruna yürüttüğü sınıf mücadelesidir. Çeşitli özgünlükleriyle her bir ülkede nesnel şartların sunduğu lehe avantajlar komünistlerin kararlı çalışmalarıyla birleştiği oranda devrim mücadelesi gelişme kat edecektir.

Sadece kendi aralarında değil, emperyalistlerin kendilerine bağımlı olan yarı-sömürge ülkeler (küçük ve görece gücü sınırlı ülkelerde dahil) ile emperyalist ülkeler arasındaki çelişkiler keskinleşmiştir. Emperyalist tekeller arasındaki rekabet yarı-sömürge birçok ülkenin bağımsızlığının tümüyle ayaklar altına alınması, devlet düzenlerinin çökmesi, sonu gelmez iç savaşlarla bitip tükenmesiyle somutlanmıştır. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Sudan, Mali vb. vd. çeşitli ülkelerdeki durum emperyalistlerin bağımlı ülkeler üzerinde artan genel baskının birer son örnekleridir. 

Bağımsız bu ulusların emperyalist haydutlarca dilediklerinde bombalanması, işgal edilmesi bağımsızlığın biçimsel, sorunun çözümünde her hangi bir hükümet veya lider değişiminde olamayacağı, doğrudan emperyalizmin kovulması, yani ulusun gerçekten bağımsız ve özgür olabilmesinin proletaryanın iktidarı sorunu olduğu unutulmamalı. Emperyalizm çağında ulusun kurtuluşu proletaryanın kurtuluş davasına bağlandığı gerçeği, emperyalistlerin birçok bağımsız ülkeyi yıkıp harap ettiği diğerlerinin ise baskı ve tehdit altında olduğu koşullarda daha iyi anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de Ekonomik, Sosyal, Siyasal Kriz Derinleşiyor

 Gövdesiyle emperyalist tekellere bağımlı Türkiye’de ise durum kapitalist dünyada baş gösteren büyük sorunların uç örneklerini sunuyor. Daha önceki değerlendirmelerimizde mevcut faşist düzende çözülmesi mümkün olmayan temel meselelerin ağırlaşacağı, ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak sorunların büyüyeceği üzerinde sıklıkla durulmuştur. Demokratik hak ve toplumsal isteklerin dışlanması üzerine bina edilen ezilen ve sömürülenler başta olmak üzere, keza rekabet halinde hükümete muhalif burjuva partilerde dahil kendisine biat etmeyen hemen her kesimin üzerinde devlet baskısı ve şiddetinin arttırılmasına dayanan bir yönelin anlamına gelen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde “Türkiye’nin uçurulacağı” vaat edilmişti, ama ekonomik olarak çöken, siyasi krizden kurtulamayan genel tablo çırılçıplak daha da görünür hale geldi.

“Cumhur Başkanlığı Hükümet Sistemi” denilen yönetim şekli güçlerin tek merkezde toplandığı sivil hükümet eliyle uygulanan darbe rejimidir. Yönetiminde AKP yalnız değildir. Vatan Partisi-Doğu Perinçek, Ergenekon kanatları, BBP, yanı sıra çeşitli cemaat, tarikatlar ve en gerici çevrelerin dahil olduğu “cumhur ittifakı” bir büyük siyasi kamp olarak AKP-MHP tarafından temsil edilmektedir. MHP’nin aşırı milliyetçi, ırkçı, yayılmacı faşist siyasi politik düşüncesi AKP hükümetinin yönetim “modeli” olarak uygulanmaktadır. Çok güçlü olduğu varsayılan hükümet esasta MHP ile rehin alınmıştır. Türk milliyetçiliği ve islam diniyle sentezlenmiş burjuva faşist ideoloji (Ki bu Kemalist burjuva ideolojinin güncel uygulama biçimidir) hakim Türk burjuvazisinin topluma egemen olan ideolojisidir ve AKP’nin halk düşmanı politikaları egemen burjuvazinin bu gerici sınıf ideolojisiyle meşrulaştırılmakta, kitlelerin gözüne serpilen milliyetçilik külüyle gerçekler görünmez kılınmakta, itaat, sabır ve şükür etmeyi vaaz eden İslamiyet ile bilinçler uyuşturulmaktadır. 

ABD emperyalizminin yoğun desteğiyle hükümete yerleşen AKP hiç kuşkusuz ekonomik ve siyasi olarak emperyalist tekelleri ve onların işbirlikçileri durumundaki komprador egemen burjuvaziyi ve büyük toprak sahipleri sınıflarını temsil etmektedir. İşçi sınıfı emekçi köylülük başta tüm halk kitlelerinin çıkarlarının karşısında sermayenin çıkarlarının koruyucusu AKP-MHP siyasi kampı da Türk burjuvazisinin kendi aralarındaki çelişkilerin keskinleşmesinin tüm içsel özelliklerini bağrında taşımaktadır. Çeşitli sermaye grupları, rant, rüşvet, spekülasyon ve her türden yasa dışı faaliyetlerden palazlanan yapılar, dokunulmaz, her türden imtiyazdan yararlanan ve yüksek gelirle ödüllendirilen sivil ve askeri bürokrasi toplumsal baskı, devrimci kitlelerin sindirilmesi, siyasete yön verilmesi yanında gelişebilecek sınıf mücadelesi dinamiklerine karşı kullanılacak silahlı çete, mafya örgütlenmeleriyle iç içe geçmiş hükümet yapısının kurulduğu çıkar birliği aynı zamanda bu gerici faşist güç ve yapıların çıkar çatışmalarının sürekliliği nedeniyle çatlamaya gebedir. Aldatma politikası yoksulluk, açlık, işsizlik duvarına çarptıkça kitle desteği eriyen AKP’nin yıpranması güç kaybının durdurulamaması durumu faşist bloğun çatlamasını doğuracaktır. Ama buna rağmen emperyalist tekellerin, egemen Türk burjuvazisinin ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılayan AKP devlet iktidarının her yönlü aracılığıyla sonuna kadar kullanılacak, işe yaramaz hale geldiğinde ise yerini kitleleri aldatacak bir başka hükümete bırakacaktır. 

Türkiye hiçbir zaman demokrasi olamadı, mevcutta da demokrasi değil, faşizm cumhuriyetin başından itibaren tepeden aşağıya devlet aracılığıyla uygulanmaktadır. AKP-MHP ittifakıyla faşist diktatörlük tahkim edilip vidalar daha da sıkılsa da, daha önceki yönetimlerin yaptıklarını yapmaktadırlar. Toplumsal koşulların değişimiyle beraber sadece yöntemler çeşitlenmiş ve sermayenin baskı ve egemenliği işçi sınıfı ve tüm halk kitleleri üzerinde daha da şiddetlenmiştir. 

Bağımlılık ilişkisinde tek merkeze değil de çoklu emperyalist tekellere bağlı olunması emperyalist tekellerin keskinleşen rekabeti nedeniyle dolaysız olarak egemen Türk burjuvazisinin kendi arasındaki çelişki ve rekabete yansımakta devlet iktidarına hakim olma kaygısını kızıştırmaktadır. “Cumhur” ve “millet” ittifakları arasında ayrılmış burjuva siyasi kamplar birbirlerine karşı dururken her biri kendi içinde ciddi çelişkiler taşımaktadırlar. 

Gerek “cumhur ittifakı” partileri, gerekse HDP ile isimlerinin dahi anılmasını istemeyen CHP, İYİP gibi “millet ittifakı”nı oluşturan partiler ve de AKP’den kopanların oluşturduğu DEVA (Ali Babacan), Gelecek Partisi (Ahmet Davutoğlu) olsun burjuvazinin çeşitli eğilimlerini temsil eden bu partilerin hiç birinde demokratik nitelik yoktur. Nüans olarak farklı söylemlerde bulunsalar da burjuvazinin sömürücü faşist dikta rejiminin savunucusudurlar. İşçi sınıfına ne vaatte bulunursa bulunsun burjuva partilerin aldatmacalarına kanmama deneyimi ve bilincini edinene kadar işçiler sermayenin temsilcisi bu partilerin etkisinde olacaklardır ama işçi sınıfı bizzat kendi deneyimiyle ve sınıf bilinçli proleterlerin aydınlatıcı çalışmaları örgütleme ve birleşmeleriyle hiçbir burjuva partinin arkasından işçilerin, emekçi halk kitlelerinin, emekçi köylülerimizin gitmemesi gerektiği eninde sonunda kavranacaktır. 

Gerçekler Yalanlarla Gizleniyor

Peki faşist devlet diktatörlüğünün kaptan köşkünde keyif çatan AKP ve mutlak şefinin ordu, polis kurşunları, mahkemeler, hapishaneler, yasaklar, valiler ve imamlar ordusuyla yürüttüğü yönetim nasıl bir ekonomik temele dayanmaktadır?! Sadece finansal-mali yönden değil, kapitalist sanayi üretimi yüzde yetmiş oranında Türkiye ithalata bağımlıdır. Bankalar ve kapitalist sanayi üretimi emperyalist tekellere bağlıdır. Ticarette ihracat ithalatı karşılamamaktadır. 1838-39 Osmanlı’dan günümüze cari açık sürekli büyümektedir. Türk lirası döviz, dolar karşısında değer kaybında adeta erimiştir. Borç stoku 500 milyar dolara dayanmıştır. Bu rakam Türkiye’nin 1980’de 16 milyar dolar olan dış borcuyla kıyaslanmasıyla aradaki uçurum daha iyi anlaşılacaktır. Merkez Bankası’nın rezervleri erimiş 35 milyar dolar civarında borçlanmıştır. Ekonomik çöküş tehlikesi sıralamasında dünyada ilk üç ülke arasındadır. Keza dünya piyasasında ortalama faiz oranı yüzde 1’in altındayken, Türkiye yüzde 8 ile 13 bandında ancak borç bulabilmektedir. Son on sekiz yılda sadece faiz ödemesi miktarı 510 milyar dolar civarındadır. Borç ödemeleri yeni borçlanmalarla yapılabilmektedir. TÜİK tarafından yüzde 15,61 olarak açıklansa da gerçekte enflasyon yüzde 35’lerin üstündedir. Maaş ve asgari ücretin düşük tutulması için rakamlarla oynanmaktadır. Yüksek vergiler ile rantçı, bürokratik, askeri devlet halk kitlelerinin sırtında büyük kambur durumundadır. Vergilerle yüzde 95’i halktan toplanan devlet maliyesinden burjuvaziye sürekli sermaye aktarımı yapılmaktadır.

Bu ekonomik tabloda zenginliğin yaratıcısı olan işçi sınıfı ise yokluk ve sefalete itilmektedir. İşçilerin yüzde 65’nin 2.324 TL asgari ücretle çalışmaya zorlandığı, emekçi köylülerin yoksulluktan kurtulamadıkları, keza ekonomisi çökertilmiş ve ulus olarak sistematik faşist baskı altında vergi toplanması, doğal kaynaklarının işletilmesi fakat toplumsal hizmet harcamalarının yapılmayarak sömürünün Türk burjuvazisine aktarılması şeklinde vergiler yoluyla keza Kürt emekçilerin sermaye için ucuz iş gücü rezervi oluşturması ve pazarı denetim altına alınmış Kuzey Kürdistan’ın yağmalanmasını da kapsayan bu kapitalist vahşi sömürü düzeni AKP-MHP’nin temsil ettiği ekonomik düzendir. Şiddet araçları kullanılsa da ekonomik ve siyasi olarak her açıdan tıkanmış sistemin çürümüşlüğü giderilmez niteliktedir.

Dış Politikada Saldırganlık İçte Artan Baskı

İçteki çökme, siyasi kriz dışarıda savaş, işgal ve yayılmacılık politikası ile giderilebileceği hesaplanmakta, Irak, Suriye’de (Batı ve Güney Kürdistan’ı kapsamaktadır) işgal savaşında ısrar edilmektedir. Libya’da savaşmakta, Akdeniz’de petrol-gaz rezervleri pastasından pay alabilmek için askeri güç sahaya sürülmektedir. Kışkırtılan Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan tarafında savaşın parçası aktif unsuru durumunda olan Türkiye bölge ülkeleriyle ciddi krizler yaşamakta, öte yandan özellikle Rusya ve ABD, Rusya ve Almanya, İngiltere, Fransa gibi emperyalist ülkeler arasındaki keskin rekabette arada oynama yolu ile kendisine avantaj elde etme peşinde olmuştur. Kürt ulusu üzerinde baskının sürdürülmesi Irak, Suriye, İran’daki Kürtlerin siyasi ve politik iradelerinin yok edilmesi – büyük bir Pazar olması ve bu ekonomik temeli kaybetmek istememesine bağlı olarak – Türk burjuvazisinin dış politikasının ana hedefini oluşturmaktadır.

HDP’nin kapatılması planları,  Kürt milletvekillerinin tutuklanması, kalan tüm vekillerin tutuklanma tehdidi altında olması, Kuzey Kürdistan’da Kürt belediye başkanlarının yerine vali, kaymakam vb. memurların kayyum olarak atanması ve sonu gelmeyen tutuklanmalar, Türk burjuvazisinin temsilcisi siyasetçilerin Kürtleri – yabancı ulusları ve çeşitli milliyetleri de – aşağılayan politikasının normalleştirilmesi ve daha bir saldırgan tutum, Batı, Güney ve Kuzey Kürdistan’da büyük anlatılmaz toplumsal acılar ve yıkım yaratan haksız savaşın sürdürülmesi, tüm bunlar Kürt ulusu üzerinde milli baskının çok çok şiddetlendiğinin göstergesidir.

Şiddetlenen milli baskı Türkiye’de devrimci proletarya, demokratik ilerici kesimler üzerinde şiddetlenen baskıyla bütünleşmiştir. Milli baskı, din baskısı diğer ifadeyle din ve inanç özgürlüğü sorunu, fikir özgürlüğü, örgütlenme, yürüyüş, sendikalaşma hakkı, grev hakkı gibi temelde demokrasinin konusu olan tüm toplumsal taleplerin savunucusu kesimler faşist diktatörlük tarafından ezilmektedir. Baskı, kitleler üzerinde devlet şiddetinde ne kadar artış olursa olsun Kürt, Türk ve çeşitli milliyetlerden işçi sınıfı ve tüm halklarımızın demokrasi ve özgürlük isteklerinde zayıflama olmayacak, aksine demokratikleştirilmiş sistem isteği toplumsal olarak güçlenecektir. Fakat demokrasi mücadelesinin hangi sınıfın önderliğinde gelişebileceği konusunda net ve doğru fikirlere sahip olunması önemli bir husustur. 

AKP-MHP faşist bloğuna karşı kimi sosyal reformist partilerinde desteklediği ama esasta HDP tarafından sıklıkla demokrasi inşası için “demokrasi bloğu kurulması” çağrısı muhalefetteki CHP başta olmak üzere “millet ittifakı”na ve diğer burjuva partilerine yapılması son derece ilkesizdir. Demokrasi düşüncesi ve ilkeleri olmayan burjuvazinin görüntüde demokrasiyi savunur gözüken ama gerçekte demokrasiyle alakası olmayan gerici partilerden demokratikleşmeye öncülük edilmesini istemektir ki bu olanaksız bir istek ve halk kitlelerinin olmayacak beklentilere sürüklenmesi bakımından da bir aldatmacadır.

Sermayenin işçi sınıfı üzerindeki baskısı artmaktadır. Sömürüyü ağırlaştıracak yeni yeni yasalar çıkarılırken, işçilerin koşulların iyileştirilmesine yönelik en küçük örgütlenmesi ve eyleminin karşısına asker ve polis çıkarılmaktadır. Çalışabilir nüfusun sadece yüzde 43’nün çalışma yaşamına katıldığı milyonlarca işsizin olduğu dahası resmi rakamlara göre 17 milyon kişinin sosyal yardımlarla yaşadığı işçi, emekçi köylü, memur, küçük esnaf ve üreticilere kadar halk kitlelerinin bankaların borç kölelerine dönmüşmüş olması ve Covid-19 salgın hastalığın getirdiği ağır yüklerle birlikte düşünüldüğünde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emek ile sermaye arasındaki çelişki keskinleşecek, hakları için mücadele eden işçi sınıfı ile sermayenin koruyucusu devlet gücü daha fazla karşı karşıya gelecektir. İşçilerin grev yasaklarını dinlemeyeceği, sendika ağalarını ezip geçeceği zaman çok uzak değildir. 

Bu Faşist Ablukayı Proletaryanın Sınıf Gücü Dağıtabilir

İşçi sınıfının çektiği perişanlığın döne döne onlara anlatılmasına ihtiyaç yoktur, işçilerin çekilmez berbat şartlardan nasıl çıkacağına dair düşünceye ihtiyacı vardır. Genel görünümüyle nesnel koşullar sınıf mücadelesinin gelişmesi yönünde avantajlar sunmaktadır. Fakat işçi sınıfının dağınık ve örgütsüz olması ve birleşememiş olması nedeniyle gücünü gösterememesi gibi komünist hareket de güçsüz, dağınık olması ve önderlik görevini yerine getirmek kapasitesini yakalayamamış, dahası işçi sınıfı içinde kök salamadığı için proletaryanın sınıf gücünü mücadeleye aktaramadığı için güçsüzlüğü de aşamadığının da görülmesi gerekmektedir.  

Keza toplumsal canlı ve güncel bir istek olan demokrasi sorunun gelişmesi proletarya önderliğinde sınıf mücadelesine bağlıdır. Emperyalizme bağımlı komprador egemen burjuvazinin temsilcisi her renkten burjuva partilerden hiç biri tutarlı biçimde faşizme karşı duramazlar – çünkü savunucusudurlar – devlet düzeninin demokratikleştirilmesine öncülük edemezler.

Demokrasinin konusu olan tüm meselelerin çözülmesi, devlet düzeninin demokratikleştirilmesi doğrudan proletaryanın sınıf savaşımının önemli bir parçasıdır ve onun gelişmesine bağlıdır. Devrimci halk kitleleri ancak mücadele ile, yaptırım gücüyle demokrasiyi güvenceleyebilir, toplumsal ilerleyişini sosyalizme doğru geliştirebilir. Kürt, Türk ve çeşitli milliyetlerden Türkiye-Kuzey Kürdistan proletaryası uyuyan bir devdir, uykusundan uyanması, uyandığında sınıf düşmanının kafasına demirden yumruğunu isabetle indirebilmesi için komünist hareketin çok daha kararlıca, zenginleşmiş yol ve araçlarla proletaryanın içinde çalışması gerekmektedir. 

Halk kitleleri asla hortumcular, spekülatörler, rantçılar, kan emeci sömürücüler ve faizcilerin düzenine mahkum değildir. İnanıyoruz ki zor ve meşakkatli yollardan geçerek de olsa kendi kurtuluşlarını sağlayacak sosyalizm ve komünizm yolunda iktidar bilinciyle işçiler ve emekçi köylüler, tüm halk kitleleri proletarya partisinde birleşecek ve sınıf mücadelesini geliştireceklerdir.  

Translate »