Günü Yanıtla Geleceğe Yürü Geçmişten Öğren

Tahlilci olmalıyız. Toplumsal ve iktisadi koşulların sürekli hareket halinde olan özü ancak diyalektik tarihi materyalist düşünceyle doğru biçimde tahlil edilebilinir. Her değerlendirmenin dayandığı toplumsal köken vardır. Düşünceler ise sınıflar üstü değildir, aksine her düşüncenin hangi sınıfın çıkarlarını temsil ettiğine dikkatle bakılmalı. Devrimci teori bunu açıklar. Elbette toplumu oluşturan sınıflar köksüzde değildir, tarihin belli bir aşamasında […]

Devamını okuyun

Geçmişin Mirası, Günün Görevleri, Geleceğin Kazanılmasının Yükü Bizim Omuzlarımızdadır

Genel olarak zor aygıtıyla donanmış ve yeri geldiğinde hiçbir gaddarlıktan kaçınmayan sömürücülerin devlet düzenine karşı mücadele etmenin zorlukları büyüktür kuşkusuz, ama faşist diktatörlüğün olduğu her hangi bir ülkede kuşkusuz sınıf savaşımının şartları çok daha zordur ve proleter devrimciler başta olmak üzere tutarlı biçimde demokrasiden yana olan her kesin ciddi bedelleri göğüslemeye hazır olması gerektiği gerçeği […]

Devamını okuyun

Emperyalist-Kapitalizmin Giderilemeyen Genel Krizi Türkiye’de Karşılığını Buluyor

Emperyalist-kapitalist sistem ve üretim tarzına içkin olan ve kapitalizm yok edilmeden ortadan kalkmayacak çelişkiler, ona özgü tüm bu karşıtlıklar hala dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını gibi olağan üstü şartlarda hafiflemez, bilakis şiddetlenerek ağırlaşır. Ekonomiyle ilgili kurumlar, emperyalist tekellerin sözcüleri tarafından dünya iktisadında 2021 yılında yüzde sekiz ile on arasında daralma beklentisi açıklanmaktadır. Türkiye’nin sanayi üretimi […]

Devamını okuyun

İşçi Sınıfı Hareketi Sermayenin Artan Saldırılarına, Tırmandırılan Faşizme Karşı Mücadele Etmelidir

İşçi sınıfının mücadele etme dışında hiçbir çıkış tolu yoktur. Covid-19 salgını işçi, köylü, tüm halk kitlelerinin zaten kötü olan koşullarını daha da yıkıcı boyutta kötüleştirdi. Halk için ağır sonuçlar salgından değil, sadece sermayenin baskısını merkeze koyan özel mülkiyet düzenindendir. Halk 2020 yılını açlık ve sefalet içinde geride bıraktı. AKP’nin Genel Başkanı ve aynı zamanda C. […]

Devamını okuyun

İşçiler Kapitalizme ve İşbirlikçi Sendikalara Karşı Mücadele Etmeli

İşçi Sınıfı ve Sınıf Mücadelesi İşçi sınıfının durumu Sermayenin emek gücüne saldırısı tüm şiddetiyle sürmekte işçilerin yaşamı daha da zorlaşmaktadır. Türkiye ve K. Kürdistan’da sekiz ile on milyon arası sayıda kayıt dışı çalışın işçi dışında kayıtlı yaklaşık on beş milyon işçi var ve bu sayı nüfusun çoğunluğunu oluşturmasının yanında büyük bir yaptırım kuvvetine sahip olma […]

Devamını okuyun

Ulusal Baskı Burjuvazinin Politikasıdır

Ulusal sorunu olmayan ülkelerdeki sınıf hareketinin gündeminde ulusal sorun olmaması ne kadar olağan ve anlaşılırsa Türkiye’deki sınıf hareketinin gündeminden ise ulusal sorunun hiç düşmemesi de bir o kadar olağan ve anlaşılırdır. Çünkü Kürt ulusuna yapılan milli baskı hafiflemek yerine gün geçtikçe şiddetlenmektedir. Sadece Kürtlere yapılan baskıyla da sınırlı değil, Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Pomak, Laz, […]

Devamını okuyun

Sınıflar Arası Mücadele Sürüyor

Burjuvazinin tüm sözcüleri ve parayla satın alınmış kalemşorları koru halinde yarışarak bir bütün “yek pare” bir Türk toplumundan söz etmektedirler. “Türk milleti için” dedikleri her şeyin tümüyle Türk burjuvazisi için olduğu bin bir yolla gizlenmektedir. AKP-MHP “cumhur” kampı ile CHP-İP-SP-DP “millet ittifakı” kampı ve Gelecek Partisi ile DEVA partisinin de bu kampla hareket ettiği düşünüldüğünde, […]

Devamını okuyun

Parti Karakteri ve Bireysellik-Mao Tse-tung

(Bireysellik ve parti karakteri, Marksistler ve Radikal Sol arasında her zaman hararetli bir tartışma konusu olmuştur. Tartışmaya yeni bir ışık getirmek için, Mao Tse-tung’un nadiren okunan ve nadiren alıntı yapılan bir konuşmasını yeniden yayınlıyoruz. 31 Mayıs’ta Çin Komünist Partisi Yedinci Ulusal Kongresi’ndeki uzun kapanış konuşması. Kaynak- Mao’nun İktidara Giden Yolu: Devrimci Yazılar, Cilt 8 (ed.) Stuart […]

Devamını okuyun

Karşıt Fikirler ve İdeolojik Mücadele

Yayınlarımızda ideolojik mücadelenin parti ve sınıf savaşımı için önemini işleyen yazılar sıkça yer almaktadır.Gücümüz, kabiliyetimiz ve kavrayış düzeyimize denk düşen çaba ve ısrarla sürdürdüğümüz ideolojik mücadele doğrudan proletarya partisinin siyasi hedeflerine ışık tutmaktadır.Örgütsel ayrılıklarda bile ideolojik çizgi mücadelesinin yerine kriminal anlayışın geçirildiği, sorunların fikir çatışmaları veya politik sorunlardan ibaretse bu meselelerin nedenlerinin açıklanmasından ziyade tüm […]

Devamını okuyun

Örgüt Sorunları Ve Sapmaların Kökeni Burjuva İdeolojik, Siyasi Çizginin Etkisinde Aranmalı

Toplumsal karşıtlıkların varlığına işaret etmek yetmez, bu karşıtlıkların çözümünün nasıl olacağı, hangi yol ve araçlarla gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesinin yanında esasta hangi sınıf önderliğinde ve hangi itici güçlerle başarılabileceğinin de açıkça ortaya konulması gerekir. Siyasal amaç ve programsal niteliğe denk gelen bu açıklamalar dizisinin bilimsel sisteme oturtulması gerçekten iddiası olan her devrimci örgüt için elzemdir. Modern toplumda […]

Devamını okuyun